ks. dr hab. Andrzej Kobyliński

Sekcja Etyki
Katedra Etyki Współczesnej

 

stanowisko:

adiunkt (z habilitacją)

 

E-mail:  a.kobylinski@uksw.edu.pl 
 

 Dydaktyka i konsultacje (link USOS) 

  https://uksw.academia.edu/AndrzejKobyliński 

 https://www.researchgate.net/profile/Andrzej_Kobylinski2 

__________________________________________________________________________________________

 

WYKSZTAŁCENIE

Studia

 • 1984-1986 – Wydział Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w  Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa) 

 • 1986-1992 – Studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku oraz na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

 • 1992-1993 – Wydział Języka i Kultury Włoskiej Uniwersytetu dla Cudzoziemców (Università per Stranieri) w Perugii

 • 1993-1998 – Wydział Filozofii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego (Pontificia Università Gregoriana) w Rzymie 

Magisterium

 • 1992 – magister teologii na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, na podstawie pracy: „Koncepcja praktycznej teologii fundamentalnej w pismach Johanna Baptisty Metza”. Promotor: ks. dr Henryk Seweryniak

 • 1995 – magister filozofii na Wydziale Filozofii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, na podstawie pracy: „L’oggettivismo axiologico e la storicità dell’etica nel pensiero di Max Scheler” (Obiektywizm aksjologiczny i historyczność etyki w myśli Maxa Schelera). Promotor: ks. prof. dr hab. Paolo Valori SJ

Doktorat

 • 1998 – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia na Wydziale Filozofii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, na podstawie pracy: „Modernità e postmodernità. L’interpretazione cristiana dell’esistenza al tramonto dei tempi moderni nel pensiero di Romano Guardini” (Nowożytność i ponowożytność. Chrześcijańska interpretacja egzystencji o zmierzchu czasów nowożytnych w myśli Romano Guardiniego). Promotor: ks. prof. dr hab. Nico Sprokel SJ. Recenzent: ks. prof. dr hab. Carlo Huber SJ

Habilitacja

 • 2015 – doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia, na podstawie dorobku naukowego i rozprawy: „O możliwości zbudowania etyki nihilistycznej. Propozycja Gianniego Vattima”. Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Stachewicz, prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek, ks. prof. KUL dr hab. Alfred Wierzbicki

 

KARIERA ZAWODOWA  

Praca zawodowa

 • od 2015 – adiunkt z habilitacją, Katedra Etyki Współczesnej w Instytucie Filozofii UKSW w Warszawie
 • od 2010 – wykładowca na Studiach Podyplomowych Bioetyki i Prawa Medycznego UKSW w Warszawie
 • 2005-2013 – adiunkt i starszy wykładowca, Katedra Historii Etyki w Instytucie Filozofii UKSW w Warszawie
 • 1999-2005 – adiunkt, Katedra Etyki w Instytucie Filozofii UKSW w Warszawie
 • 1998-2011 – wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku, afiliowanym do Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie
 • 1998-2011 – wykładowca w Punkcie Konsultacyjnym w Płocku Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie (obecnie Ośrodek Naukowo-Badawczy UKSW w Płocku)

Pełnione funkcje

 • od 2010 – kierownik Studiów Podyplomowych Bioetyki i Prawa Medycznego UKSW w Warszawie

 • 1999-2004 – prorektor ds. wychowawczych Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, afiliowanego do Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie

 

PRACA NAUKOWA I DOROBEK NAUKOWO-BADAWCZY

Kierunki badań

 • Filozofia współczesna

 • Relacja chrześcijaństwa do nowożytności

 • Współczesne zagadnienia bioetyczne

 • Wartości w życiu publicznym

 • Filozoficzne podstawy praw człowieka

 • Wolność religijna i świeckość państwa

 • Pentekostalizacja chrześcijaństwa

 • Nihilizm i etyka postmetafizyczna

 • Myśl postmodernistyczna

 • Współczesna filozofia włoska

Publikacje

Książki

 • Etyka a fenomen życia, Wydawnictwo Naukowe Akademii "Ignatianum", Kraków 2017 (z: P. Duchliński, E. Podrez, R. Moń)

 • Inspiracje chrześcijańskie w etyce, Wydawnictwo Akademii "Ignatianum", Kraków 2016 (z: P. Duchliński, E. Podrez, R. Moń)

 • O normatywności w etyce, Akademia Ignatianum – Wydawnictwo WAM, Kraków 2015, ss. 321 (z: P. Duchliński, R. Moń, E. Podrez)

 • O możliwości zbudowania etyki nihilistycznej. Propozycja Gianniego Vattima, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014, ss. 340

 • Modernità e postmodernità. L’interpretazione cristiana dell’esistenza al tramonto dei tempi moderni nel pensiero di Romano Guardini (Nowożytność i ponowożytność. Chrześcijańska interpretacja egzystencji o zmierzchu czasów nowożytnych w myśli Romano Guardiniego), Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma 1998, ss. 560

 

Artykuły

2016

 • The Global Pentecostalization of Christianity and its Ethical Consequences, Chicago Studies 55(2016)2, s. 98-118
 • Problem nowej moralności w komunizmie, faszyzmie i narodowym socjalizmie, Logos i Ethos 42(2016)2, s. 137-156
 • Il dramma degli abusi sessuali sui minori nella Chiesa cattolica d’Irlanda, Studia Bobolanum 27(2016)4, s. 123-137
 • Suvremeni problemi globalne pentekostalizacije kršćanstva, Obnovljeni Život 71(2016)4, s. 435-447
 • Nihilism and Ethics in the Philosophy of Weak Thought of Gianni Vattimo, Seminare. Poszukiwania Naukowe 37(2016)4, s. 55-67
 • Hermeneutyka nieciągłości i pentekostalizacja. Współczesne metamorfozy religii chrześcijańskiej, Teologia i Moralność 20(2016)2, s. 245-261
 • Problem molestowania seksualnego dzieci w Australii, Studia Ecologiae et Bioethicae 14(2016)2, s. 57-75
 • Odczarowanie świata czy epoka postsekularna? Pobożność ludowa w kontekście globalnej pentekostalizacji chrześcijaństwa, w: Pokładamy nadzieję w Kościele, red. D. Mielnik, Lublin 2016, s. 134–146
 • Institution of the health care agent in Polish legislation: position of the Polish Working Group on End-of-Life Ethics, Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej – Polish Archives of Internal Medicine 126(2016)5, s. 313-320 (z: M. Szeroczyńska, M. Czarkowski, M. Krajnik, R. Krajewski, L. Pawłowski, A. Adamczyk, A. Barczak-Oplustil, P. Aszyk, T. Pasierski, P. Sobański, W. Bołoz)
 • Instytucja pełnomocnika medycznego w Polsce – stanowisko Polskiej Grupy Roboczej ds. Problemów Etycznych Końca Życia, Medycyna Praktyczna 303(2016)5, s. 102-111 (z: M. Szeroczyńska, M. Czarkowski, M. Krajnik, R. Krajewski, L. Pawłowski, A. Adamczyk, A. Barczak-Oplustil, P. Aszyk, T. Pasierski, P. Sobański, I. Filipczak-Bryniarska, D. Kuć, A. Orońska, K. Smoderek, M. Lichodziejewska-Niemierko, W. Bołoz)
 • Etyka nihilistyczna Gianniego Vattima, w: Etyka, cz. I: Koncepcje etyki, Seria: Dydaktyka filozofii, red. St. Janeczek, A. Starościc, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 215-232
 • La presenza della riflessione filosofica nella società italiana di oggi, Vacanze Filosofiche – il Sito degli Amici delle Vacanze Filosofiche, 18.03.2016

2015

 • La global pentecostalización del cristianismo y sus consecuenciac éticas, Revista Teológica Limense 49(2015)3, s. 345-380
 • Die globale Pentekostalisierung des Christentums und ihre ethischen Konsequenzen, Forum Katholische Theologie 31(2015)3, s. 198-214
 • The Problem of Global Justice in the Contemporary Conception of Eurasianism, Acta Moralia Tyrnaviensia V – Sociálne idey a spravodlivosť, red. H. Hrehová, P. Rusnák, Trnavska univerzita v Trnave, Trnava 2015, s. 98-109
 • Prymat prawa nad etyką? Nowy etap włoskiego sporu o metodę in vitro, Studia Ecologiae et Bioethicae 13(2015)2, s. 45-67
 • Le dimensioni etiche dell’odierna pentecostalizzazione del cristianesimo, Rivista Teologica di Lugano 20(2015)2, s. 207-228
 • Argumentacja filozoficzna w sporze o sztuczne zapłodnienie we Włoszech w latach 2004-2014, Studia Ecologiae et Bioethicae 13(2015)2, s. 69-91
 • Das Christentum ohne Dogmen? Religion und Ethik im schwachen Denken von Gianni Vattimo, Theologisches 45(2015)3-4, s. 127-136
 • Globálna pentekostalizácia kresťanstva a jej etické dôsledky, Studia Aloisiana 6(2015)3, s. 33-45
 • Etyczne i prawne aspekty stosowania preparatu medycznego ellaOne czyli tzw. pigułki „pięć dni później”, Studia Ecologiae et Bioethicae 13(2015)1, s. 9-34
 • From Nihilism to Communism. In Search of the Philosophical Roots of Totalitarian Regimes, Acta Moralia Tyrnaviensia VI – Sociálno-etické idey v súčasnej ruskej filozofii v kontexte slovanského sveta, red. H. Hrehová, P. Rusnák, Trnavska univerzita v Trnave, Trnava 2015, s. 151-160
 • Wpływ współczesnej rewolucji antropologicznej na rozumienie małżeństwa i rodziny, Studia Theologica Varsaviensia 53(2015)1, s. 11-36
 • Włoska droga do fenomenologii. Paolo Valori – interpretacja doświadczenia moralnego, w: Dziedzictwo etyki współczesnej. Aksjologia i etyka Romana Ingardena i jego uczniów. Studia i rozprawy. Seria „Universum Philosophiae”, red. P. Duchliński, Akademia Ignatianum – Wydawnictwo WAM, Kraków 2015, s. 313-330
 • Etyka nihilistyczna Gianniego Vattima, w: Etyka, t. I. Seria: Dydaktyka filozofii, red. St. Janeczek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 215-232
 • Aspekty etyczno-prawne sporu o klauzulę sumienia we Włoszech w latach 2014-2015, Studia Ecologiae et Bioethicae 13(2015)3, s. 25-48
 • Etyczne aspekty stosowania psychologii w przestrzeni życia religijnego, Rocznik Teologii Katolickiej 14(2015)1, s. 193-211
 • Nowy humanizm czy posthumanizm? Aspekty etyczno-prawne legalizacji eutanazji na świecie w latach 2000-2015, Studia Ecologiae et Bioethicae 13(2015)4, s. 85-114

2014

 • Etyczne aspekty współczesnej pentekostalizacji chrześcijaństwa, Studia Philosophiae Christianae 50(2014)3, s. 93-130

2011

 • Creativity, Beauty and Ethics in the Philosophy of Nikolai Berdyaev, Acta Moralia Tyrnaviensia IV – Fenomen krasy v reflexii suacasneho slovanskeho myslenia, red. H. Hrehová, P. Rusnák, Trnavska univerzita v Trnave, Trnava 2011, s. 94-101
 • „Nowe prawa człowieka” a czysta teoria prawa Hansa Kelsena, w: O prawach człowieka nieco inaczej, red. A. Kobyliński, R. Moń, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011, s. 231-247
 • Problem fundamentu praw człowieka w myśli Norberta Bobbia, w: Prawa człowieka i świat wartości, red. A. Kobyliński, R. Moń, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011, s. 207-220
 • Wstęp, w: O prawach człowieka nieco inaczej, red. A. Kobyliński, R. Moń, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011, s. 9-14 (z: R. Moń)
 • Wstęp, w: Prawa człowieka i świat wartości, red. A. Kobyliński, R. Moń, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011, s. 13-18 (z: R. Moń).

2010

 • Tischner and Metz: two Understandigs of Solidarity, w: Transformacia ludskej identity v strednej Europe po roku 1990, red. H. Hrehová, Trnavska univerzita v Trnave, Trnava 2009, s. 45-51
 • The phenomenological-axiological Personalism according to Max Scheler, w: Personalizmus a sucasnost, red. P. Dancak, D. Hruska, M. Rembierz, R. Soltes, Prešovská univerzita v Prešove, Presov 2010, s. 83-90

2009

 • The Role of Solidarity in an Open Society, w: Europske kontexty interkulturnej komunikacie, red. P. Ivanic, M. Hetenyi, Z. Taneski, Vydavateľstvo UKF, Nitra 2009, s. 139-148
 • The Drama of Atheistic Humanism in the Interpretation of Henri de Lubac, w: Personalna obnova humanity na prahu 21. storocia, red. M. Klobusicka, M. Jozek, Vydavateľstvo UKF, Nitra 2009, s. 70-79
 • The Genesis and Nature of „New Human Rights”, w: Etyczne wymiary praw człowieka, red. A. Kobyliński, R. Moń, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009, s. 133-142
 • Wstęp, w: Etyczne wymiary praw człowieka, red. A. Kobyliński, R. Moń, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009, s. 9-11 (z: R. Moń)

2008

 • Is Nihilism our Destiny? The Postmetaphysical Ethics of Gianni Vattimo, w: The Dilemmas of Modern Ethics, red. A. Kobyliński, R. Moń, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2008, s. 97-116
 • Cnota odwagi, ascezy i milczenia według R. Guardiniego, Ateneum Kapłańskie 594 (2008)2, s. 310-319
 • Introduction, w: The Dilemmas of Modern Ethics, red. A. Kobyliński, R. Moń, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2008, s. 7-9 (z: R. Moń)

2007

 • The Role of Philosophy in Today’s Universities, Acta Philosophica Tyrnaviensia 13(2007), s. 41-48
 • Czy embrion jest osobą? Spór o sztuczne zapłodnienie we Włoszech, Studia Ecologiae et Bioethicae 5(2007), s. 157-172
 • Moralna i duchowa kondycja człowieka w społeczeństwie masowym w pismach Romano Guardiniego, Człowiek i teologia 9(2007), s. 143-159
 • Ateizm i mistyka. Perspektywy wiary chrześcijańskiej, Ateneum Kapłańskie 591(2007)2, s. 346-355
 • Miłość jako kategoria filozoficzna, w: Deus caritas est, red. J. Kochański, B. D. Kwiatkowski, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2007, s. 11-32

2006

 • Sekularyzacja i doświadczenie religijne, Collectanea Theologica 76(2006)1, s. 123-146
 • „Eros” i „agape”. Filozoficzna interpretacja fenomenu miłości, Ateneum Kapłańskie 586(2006)3, s. 522-535
 • Wiara – życie z  wątpliwościami. W świetle pism Romano Guardiniego, Życie Duchowe (2006)1, s. 75-83

2005

 • Pojęcie autonomii w myśli Romano Guardiniego, Studia Philosophiae Christianae 41(2005)2, s. 173-195
 • Fenomenologia wolności religijnej, Studia Płockie 33(2005), s. 117-130 (z: T. Kalinowski)
 • Etos człowieka prometejskiego. Romano Guardiniego ocena współczesnej kultury, władzy i techniki, Społeczeństwo – La Società (2005)1, s. 117-131
 • Komentarz do Listu Kongregacji Nauki Wiary „O współdziałaniu mężczyzny i kobiety w Kościele i świecie”, Homo Dei 75(2005)3, s. 107-110

2004

 • Moralność autonomiczna i etyka wiary, Studia Philosophiae Christianae 40(2004)1, s. 123-133
 • Chrześcijaństwo i nowożytność, Collectanea Theologica 74(2004)1, s. 127-145
 • Fenomenologia wiary i kultury, Studia Theologica Varsaviensia” 42(2004)1, s. 109-131
 • Bioetyka i biotechnologie, w: Dylematy bioetyki, red. A. Kobyliński, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2004, s. 7-14
 • Światopogląd katolicki w kontekście postmodernizmu, Ateneum Kapłańskie 571(2004)3, s. 529-54
 • Martina Heideggera krytyka nowożytności, Studia Płockie 32(2004), s. 131-137

2003

 • Interpretacja nowożytności w filozofii Maxa Schelera, Przegląd Powszechny 120(2003)11, s. 308-319
 • Historia i wolność według Romano Guardiniego, w: Konteksty podmiotowej świadomości, red. R. Moń, E. Podrez, Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Olecko 2003, s. 217-226
 • Filozofia przyjaźni i samotności, Homo Dei 73(2003)1, s. 51-66
 • Filozofia człowieka w myśli Romano Guardiniego, Studia Płockie 31(2003), s. 99-110
 • Pytanie o epokę postsekularną, Studia Płockie 31(2003), s. 111-116
 • Nietolerancja antychrześcijańska, Więź 533(2003)3, s. 115-120
 • Fenomenologia liturgii w perspektywie Guardiniego i Ratzingera, Przegląd Powszechny 120(2003)7-8, s. 145-158

2002

 • Oblicza niewiary, Homo Dei 72(2002)1, s. 19-30
 • Etyczne wymiary wolności religijnej, Studia Płockie 30(2002), s. 179-190
 • Matrix i areopag. Moralne i duchowe wyzwania świata mediów, w: Media i kultura, red. A. Kobyliński, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2002, s. 7-14
 • Filozofia piękna w „Liście do artystów” Jana Pawła II, Miesięcznik Pasterski Płocki 87(2002)7-8, s. 355-365
 • Bóg i zło. Krótki wykład o wielkiej tajemnicy, Miesięcznik Pasterski Płocki 87(2002)6, s. 289-296

2001

 • Historyczność sądów moralnych w etyce wartości Maxa Schelera, w: Meandry etyki, red. Z. Sareło, Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Olecko 2001, s. 29-46
 • Etyka Dekalogu a polscy zwolennicy „programu oświeceniowego”, Studia Płockie 29(2001), s. 201-211
 • Wiara i wolność. Doświadczenie Sierpnia i etyka solidarności, w: Wiara i wolność. Doświadczenie i dziedzictwo pierwszej „Solidarności”, red. A. Kobyliński, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2001, s. 9-22
 • Wiara i krew. Męczennicy XX wieku, w: Wiara i wolność. Doświadczenie i dziedzictwo pierwszej „Solidarności”, red. A. Kobyliński, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2001, s. 231-240 (z: J. Tomaszewski)
 • Natura i misja rodziny chrześcijańskiej, Miesięcznik Pasterski Płocki 86(2001)9, s. 387-398

2000

 • Wdzięczność i nadzieja, w: Wdzięczność i nadzieja. Kościół katolicki w Polsce na przełomie tysiącleci, red. A. Kobyliński, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2000, s. 7-18

1999

 • „Cóż po filozofii w czasie marnym?” O zasadniczym przesłaniu encykliki „Fides et ratio”, Miesięcznik Pasterski Płocki 84(1999)5, s. 210-217
 • Lęki współczesnego Polaka przed wejściem do Unii Europejskiej, Miesięcznik Pasterski Płocki 84(1999)5, s. 218-230
 • Wprowadzenie, w: Europa 2001. Zaproszenie do odpowiedzialności, red. A. Kobyliński, H. Seweryniak, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 1999, s. 9-13

1994

 • Sul destino dell’uomo nella società borghese, Collegium Polonorum 12(1994), s. 11-28
   

Publikacje redagowane

 • Etyka społeczna w życiu publicznym, Studia Philosophiae Christianae 50(2014)3, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014, ss. 204 (z: R. Moń)

 • Prawa człowieka i świat wartości, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011, ss. 337 (z: R. Moń)

 • O prawach człowieka nieco inaczej, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011, ss. 315 (z: R. Moń)

 • Etyczne wymiary praw człowieka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009, ss. 180 (z: R. Moń)

 • The Dilemmas of Modern Ethics, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2008, ss. 130 (z: R. Moń)

 • Dylematy bioetyki, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2004, ss. 192

 • Media i kultura, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2002, ss. 196

 • Wiara i wolność. Doświadczenie i dziedzictwo pierwszej „Solidarności”, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2001, ss. 285

 • Wdzięczność i nadzieja. Kościół katolicki w Polsce na przełomie tysiącleci, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2000, ss. 232

 • Europa 2001. Zaproszenie do odpowiedzialności, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 1999, ss. 230 (z: H. Seweryniak)

Recenzje 

 • Zdzisława Kobylińska, Umoralnić życie publiczne. Luigiego Sturza doktryna społeczno-polityczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2012, Seminare 36(2015)3, s. 237-241

 • Vittorio Possenti, Nichilismo Giuridico. L’ultima parola? (Nihilizm prawny. Ostatnie słowo?), Rubbettino Editore, Soveria Mannelli 2012, Studia Philosophiae Christianae 50(2014)2, s. 145-153

 • Michele Aramini, PACS. Matrimonio e coppie omosessuali, Paoline Editoriale Libri, Milano 2006, Przegląd Powszechny 125(2008)6, s. 144-149

 • Loretta Iannascoli, Condizione umana e opposizione polare nella filosofia di Romano Guardini. Genesi, fonti e sviluppi di un pensiero, Aracne, Roma 2005, La Civiltà Cattolica 3757(2007)1, s. 101-103

 • Giandomenico Mucci, I cattolici nella temperie del relativismo, Editoriale Jaca Book, Milano 2005, Studia Ecologiae et Bioethicae 5(2007), s. 559-562

 • Joseph Ratzinger – Jürgen Habermas, Etica, religione e stato liberale, Editrice Morcelliana, Brescia 2005, Studia Płockie 35(2007), s. 331-334

 • Luigi Negri, Ripensare la modernità, Siena 2003, Przegląd Powszechny 122(2005)3, s. 547-551

 • Mirosław Kosek, Podatek kościelny w niemieckim systemie prawnym, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2004, Przegląd Powszechny 122(2005)5, s. 188-191

 • Michele Aramini, La fecondazione artificiale. Che cosa dice la legge e che cosa insegna la Chiesa, Portalupi Editore, Casale Monteferrato 2004, Przegląd Powszechny 122(2005)9, s. 157-160

 • Jürgen Habermas, Przyszłość natury ludzkiej. Czy zmierzamy do eugeniki liberalnej?, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2003, Studia Płockie 33(2005), s. 273-276

 • Giuseppe Dalla Torre, Europa. Quale laicità?, Cinisello Balsamo 2003, Przegląd Powszechny 121(2004)7-8, s. 247-251

 • Maria Luisa Di Pietro, Elio Sgreccia, Biotecnologie e futuro dell’uomo, Milano 2003, Przegląd Powszechny 121(2004)9, s. 413-418

 • Ramón Lucas Lucas, Bioetica per tutti, Cinisello Balsamo 2002, Studia Płockie 32(2004), s. 255-259

 • Attilio Tamburrini (red.), Rapporto 2002 sulla Libertà Religiosa nel Mondo, Roma 2002, Przegląd Powszechny 120(2003)3, s. 392-396

 • Paolo Ricca (red.), Eutanasia. La legge olandese e commenti, Roma 2002, Przegląd Powszechny 120(2003)5, s. 335-339

 • Fortunato Di Noto, La pedofilia. I mille volti di un olocausto silenzioso, Milano 2002, Przegląd Powszechny 120(2003)7-8, s. 228-231

 • Vincenzo Lungagnani, Biotecnologie. Norme e regolamenti, Torino 2002, Studia Philosophiae Christianae 39(2003)1, s. 244-249

 • Luigi Negri, Controstoria. Una rilettura di mille anni di vita della Chiesa, Milano 2000, Przegląd Powszechny 119(2002)6, s. 409-413

 • Gino Concetti, La pillola del giorno dopo, Roma 2001, Studia Philosophiae Christianae 38(2002)1, s. 134-140

Sprawozdania

 • Sprawozdanie z uroczystości otwarcia Centrum Etyki Chrześcijańskiej im. Tadeusza Ślipki SJ, połączonej z VI Ogólnopolskim Konwersatorium z cyklu „Styczeń – Ślipko – Tischner. Inspiracje chrześcijańskie w etyce”, Akademia Ignatianum, Kraków, 13 maja 2016, Studia Philosophiae Christianae 52(2016)2, s. 170-175

 • Sprawozdanie z konferencji naukowej nt. „Psychologia a formacja ludzka. Zadania, wyzwania, perspektywy”, Uniwersytet w Białymstoku – Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku, 16 maja 2015, Seminare. Poszukiwania Naukowe 37(2016)3, s. 216-219

 • Sprawozdanie z VIII Międzyuczelnianego Seminarium Naukowego z cyklu „Dziedzictwo współczesnej etyki”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 2 grudnia 2015, Studia Philosophiae Christianae 52(2016)1 , s. 173-178

 • Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Socio-ethical ideas of contemporary Russian Philosophy in the context of Slavic World”, Trnavska Univerzita, Trnawa, 5 maja 2015, Studia Philosophiae Christianae 51(2015)4, 177-188

 • Sprawozdanie z V Ogólnopolskiego Konwersatorium z cyklu „Styczeń – Ślipko – Tischner. Inspiracje chrześcijańskie w etyce”, Akademia Ignatianum, Kraków, 21 kwietnia 2015, Studia Philosophiae Christianae 51(2015)4, 167-1

 • Sprawozdanie z XVII Tygodnia Filozoficznego „La morale tra panteismo, teismo e ateismo”, Saltino-Vallombrosa (Florencja), 21 sierpnia 2014, Studia Ecologiae et Bioethicae  13(2015)1, s. 185-194

 • Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Socio-ethical ideas of contemporary Russian Philosophy in the context od Slavic World”, University of Trnava, Trnawa, 5 maja 2015, Studia Philosophiae Christianae 51(2015)1, s. 183-193

 • Sprawozdanie z międzyuczelnianego seminarium z cyklu „Dziedzictwo współczesnej etyki”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, 10 grudnia 2008, Studia Philosophiae Christianae 45(2009)1, s. 291-298

 • Sprawozdanie z sympozjum Tajemnica życia. Bioetyka wobec przejawów „kultury śmierci”, Płock, 13-15 listopada 2003, Studia Płockie 32(2004), s. 225-231

 • Sprawozdanie z sympozjum „Meandry Wiary. Życie duchowe w epoce postsekularnej”, Płock, 7-9 listopada 2002, Homo Dei 73(2003)1, s. 161-165

Artykuły publicystyczne i wywiady prasowe

 • Spoczynek w duchu? Dlaczego Bóg miałby wyłączać działanie naszego rozumu? – rozmowę prowadzi red. Tomasz Reczko, portal internetowy „Aleteia.pl” – wydanie 7.12.2016
 • Dzieje „Solidarności” i wojna idei, wSieci (2016)35, s. 66-68
 • Auschwitz i prawda o Polsce, Do Rzeczy (2016)33, s. 62
 • Ewangelia sukcesu, szczęścia i dobrobytu. Tak protestantyzuje się chrześcijaństwo – rozmowę prowadzi red. Roman Motoła, portal informacyjny „PCh24.pl” – wydanie 10.06.2016
 • Pedofilia i zmowa milczenia, Do Rzeczy (2016)12, s. 6
 • Nadzieja i zdrada „Solidarności”, wSieci (2016)21, s. 54-55
 • Omoeresia – rozmowę prowadzi red. Mauro Faverzani, „Radici Cristiane” 112(2016)3, s. 15-16
 • Islam w Europie – wojna czy pokój?, portal internetowy „Fronda.pl” –  wydanie 29.03.2016
 • Fanatyzm światopoglądowy nad Sekwaną, portal internetowy „Fronda.pl” –  wydanie 7.01.2016
 • Religia potrzebuje rozumu – rozmowę prowadzi red. Marcin Żyła, Tygodnik Powszechny (2015)49, s. 28-31
 • Pytania o jedność Kościoła, Do Rzeczy (2015)46, s. 62-63
 • W islamie nie ma miejsca na racjonalne myślenie. Stąd problemy – rozmowę prowadzi red. Magdalena Nałęcz, Polska The Times, 20-22 listopada 2015, s. 28-29. Wydanie elektroniczne – Dżihad jest podobny do koncepcji świętej wojny chrześcijan ze średniowiecza, Polska The Times, 22 listopada 2015 – http://www.polskatimes.pl/artykul/9105438,ks-kobylinski-dzihad-jest-podobny-do-koncepcji-swietej-wojny-chrzescijan-ze-sredniowiecza,id,t.html
 • Religia we współczesnym świecie. Czy katolicyzm staje się irracjonalny? – rozmowę prowadzi red. Magdalena Nałęcz, Polska The Times, 17-19 lipca 2015, s. 39-41. Wydanie elektroniczne – Kwestia o. Bashobory i charyzmatyków dzieli Kościół. To hybrydowa wojna religijna, Polska The Times, 17 lipca 2015 –http://www.polskatimes.pl/artykul/3951077,ks-kobylinski-kwestia-o-bashobory-i-charyzmatykow-dzieli-kosciol-to-hybrydowa-wojna-religijna,id,t.html
 • Humanistyczne treści Bożego Narodzenia, portal internetowy „Fronda.pl” –  wydanie 25.12.2015
 • Godzina Łaski. Prawda czy fałsz?, portal internetowy „Fronda.pl” – wydanie 14.12.2015
 • Nie wolno nawracać siłą – rozmowę prowadzi red. Małgorzata Rostowska, portal internetowy „Portal Płock” – wydanie 8.12.2015
 • Zgorszenie na Monte Cassino – rozmowę prowadzi red. Paweł Chmielewski, portal internetowy „Fronda.pl” –  wydanie 28.11.2015
 • Islam musi otworzyć się na racjonalność – rozmowę prowadzi red. Paweł Chmielewski, portal internetowy „Fronda.pl” –  wydanie 25.11.2015
 • Episkopat zabronił odprawiania mszy o uzdrowienie z grzechu przodków. To cios dla części katolików – rozmowę prowadzi red. Magdalena Nałęcz, Agencja Informacyjna Polska Press (AIP), 17.11.2015
 • Kościół zmieni podejście do rozwiedzionych? Synod biskupów w Watykanie i jego konsekwencje – rozmowę prowadzi red. Magdalena Nałęcz, Agencja Informacyjna Polska Press (AIP), 26.10.2015
 • Dialog z kulturą naszego czasu, Miesięcznik Pasterski Płocki 96(2011)1, s. 65-67
 • Dachau non fu la madre dei lager, Avvenire, 26 marca 2008, s. 35
 • Życie jest darem, Miesięcznik Pasterski Płocki 92(2007)5, s. 245-248
 • Drogi poznania Boga, Niedziela Płocka (2005)10, s. 1
 • Komentarz na temat myśli św. Tomasz z Akwinu, Niedziela Płocka (2004)4, s. 2
 • Moralne i religijne aspekty filmu „Pasja”, Tygodnik Płocki (2004)14, s. 8
 • Katolicy i Orkiestra, Niedziela (2003)11, s. 18
 • Cnota sprawiedliwości, Miesięcznik Pasterski Płocki 87(2002)6, s. 313-315
 • Pomagać przez prawdę, Miesięcznik Pasterski Płocki 87(2002)5, s. 254-257
 • Etyka świętości ludzkiego życia, Miesięcznik Pasterski Płocki 86(2001)4, s. 213-217
 • Tajemniczość i etyczność polskości, Miesięcznik Pasterski Płocki 86(2001)7-8, s. 357-361
 • Krzyż i monstrancja. Ekumenizm a obowiązek wierności prawdzie, Miesięcznik Pasterski Płocki 85(2000)2, s. 83-88

Konferencje zorganizowane

 • Ogólnopolska konferencja naukowa: „Tajemnica życia. Bioetyka wobec przejawów «kultury śmierci»”, WSD w Płocku (Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie), Płock, 13-15.11.2003

 • Ogólnopolska konferencja naukowa: „Meandry wiary. Życie duchowe w epoce postsekularnej”, WSD w Płocku (Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie), Płock, 7-9.11.2002

 • Ogólnopolska konferencja naukowa: „Matrix i areopag. Moralne i duchowe wyzwania świata mediów, WSD w Płocku (Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie), Płock, 15-17.11.2001

 • Ogólnopolska konferencja naukowa: „Wiara i wolność. Doświadczenie i dziedzictwo pierwszej «Solidarności»”, WSD w Płocku (Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie), Płock, 9-11.11.2000

 • Ogólnopolska konferencja naukowa: „Wdzięczność i nadzieja. Kościół katolicki w Polsce na przełomie tysiącleci”, WSD w Płocku (Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie), Płock, 8-10.11.1999

Konferencje współorganizowane

 • Reflections on the Man in the Slavic Philosophical Thought, University of Trnava, Trnawa, 26.10.2016

 • VI Ogólnopolskie Konwersatorium z cyklu „Styczeń – Ślipko – Tischner. Inspiracje chrześcijańskie w etyce”, Akademia Ignatianum, Kraków, 13.05.2016

 • VIII Międzyuczelniane seminarium naukowe z cyklu „Dziedzictwo współczesnej etyki”. Konferencja nt. „Odpowiedź na pytanie o zło. Perspektywa humanistyczna”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 2.12.2015
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „Socio-ethical Ideas of Contemporary Russian Philosophy in the Context of Slavic Word”, University of Trnava, Trnava, 5.05.2015
 • V Ogólnopolskie Konwersatorium z cyklu „Styczeń – Ślipko – Tischner. Inspiracje chrześcijańskie w etyce”, Akademia Ignatianum, Kraków, 21.04.2015
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „The Current Social-ethical Trends and the Issue of Justice in the Context of Central Europe and in Contemporary Russian Thought”, University of Trnava, Trnava, 4.11.2014
 • Międzyuczelniane seminarium naukowe: „Religia i etyka w filozofii Johanna Gottlieba Fichtego”, UKSW, Warszawa, 22.06.2014
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „Etyka społeczna w życiu publicznym. Aksjologiczne podstawy więzi międzyludzkich”, UKSW, Warszawa, 15.05.2013
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „Wartości i życie publiczne. Aksjologiczne podstawy więzi międzyludzkich”, UKSW, Warszawa, 10.05.2012
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „«Życiodajna śmierć» – Pamięci Elizabeth Kübler-Ross. Bioetyka i wielokulturowość w medycynie”, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 10-13.03.2011
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „Prawa człowieka a problematyka aksjologiczna”, UKSW, Warszawa, 12.05.2011
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „Filozofia praw człowieka”, UKSW, Warszawa, 12.05.2010
 • Ogólnopolskie Konwersatorium z cyklu „Styczeń – Ślipko – Tischner. Inspiracje chrześcijańskie w etyce”, UKSW, Warszawa, 18.03.2010
 • Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu „Dziedzictwo współczesnej etyki” – Nietzsche dzisiaj, UKSW, Warszawa, 9.12.2009
 • Ogólnopolskie Konwersatorium z cyklu „Styczeń – Ślipko – Tischner. Inspiracje chrześcijańskie w etyce”, UKSW, Warszawa, 19.03.2009
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „Refleksja filozoficzna nad prawami człowieka w Europie Środkowo-Wschodniej w II połowie XX wieku”, UKSW, Warszawa, 13.05.2009
 • Międzyuczelniane seminarium naukowe z cyklu „Dziedzictwo współczesnej etyki” – Kant i Pascal dzisiaj, UKSW, Warszawa, 28.11.2007
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „Jeden za drugiego – Lévinas filozofem więzi społecznej”, UKSW, Warszawa, 18-19.04.2007
 • Międzyuczelniane seminarium naukowe z cyklu „Dziedzictwo współczesnej etyki” – Hume dzisiaj, UKSW, Warszawa, 6.12.2006
 • Międzyuczelniane seminarium naukowe z cyklu „Dziedzictwo współczesnej etyki” – Arystoteles dzisiaj, UKSW, Warszawa, 9.11.2005
 • Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 85. rocznicy urodzin ks. prof. dr. hab. Tadeusza Ślipki SJ, UKSW, Warszawa, 31.03.2004

Referaty wygłoszone na konferencjach naukowych

 • „Jaka normatywność po «śmierci Boga»? Etyczne implikacje filozofii myśli słabej”. Ogólnopolska konferencja naukowa: „Wokół normatywności”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 15.12.2016

 • „Metamorfozy nihilizmu: od Maxa Stirnera do Gianniego Vattima”. Ogólnopolska konferencja naukowa: „Max Stirner. Idee – polemiki – inspiracje”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 21-22.10.2016

 • „The Marxist Concept of Revolutionary Morality According to Leon Trotsky”. Międzynarodowa konferencja naukowa: „Reflections on the Man in the Slavic Philosophical Thought”, University of Trnava, Trnawa, 26.10.2016

 • „Kościół katolicki w Polsce wobec zjawiska pentekostalizacji”. Referat wygłoszony na posiedzeniu Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski, Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski, Warszawa, 26.09.2016

 • „Jak uzasadnić godność człowieka? Od fenomenologii do metafizyki”. VI Ogólnopolskie Konwersatorium z cyklu „Styczeń – Ślipko – Tischner. Inspiracje chrześcijańskie w etyce”, Akademia Ignatianum, Kraków, 13.05.2016

 • Udział w seminarium naukowym Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie nt. „Oblicza racjonalności”. Prezentacja rozprawy habilitacyjnej „O możliwości zbudowania etyki nihilistycznej. Propozycja Gianniego Vattima”, Warszawa, 21.04.2016

 • „Nietzsche, zdrowie i piękno. Mistyczna przyszłość wiary chrześcijańskiej według Karla Rahnera i Madeleine Sémer”. Ogólnopolska konferencja naukowa: „Filozoficzne aspekty mistyki”, Wyższa Szkoła Komunikowania Politologii i Stosunków Międzynarodowych, Warszawa, 15.04.2016.

 • „Odczarowanie świata czy epoka postsekularna? Pobożność ludowa w kontekście globalnej pentekostalizacji chrześcijaństwa”. XLVIII Tydzień Eklezjologiczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, 18-21.04.2016

 • „Tożsamość katolicka a nowa ewangelizacja. Od protestantyzacji do pentekostalizacji”. Ogólnopolska konferencja naukowa: „Duszpasterstwo rodzin w kontekście nowej ewangelizacji”, Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kazimierz Biskupi, 3-4.02.2016

 • „Zło – religia – polityka. Od koncepcji świętej wojny do systemów totalitarnych”. VIII Międzyuczelniane seminarium naukowe z cyklu „Dziedzictwo współczesnej etyki”. Konferencja nt. „Odpowiedź na pytanie o zło. Perspektywa humanistyczna”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 2.12.2015

 • „From Paul Vladimiri to Gustavo Zagrebelsky. Constitutional Justice in the Era of Hybrid Wars”. Międzynarodowa konferencja naukowa: „The Theory of Just War. Behind the Jurisprudential Defense of (Abstaining from) Military Action”, UKSW, Warszawa, 13-14.10.2015

 • Prezentacja dorobku naukowego i projektów badawczych Sekcji Etyki UKSW w Warszawie, podczas sesji naukowej zorganizowanej w ramach konferencji ekspertów PLUS IP, poświęconej uruchomieniu polsko-amerykańskiego programu naukowo-technologicznego w obszarze IT Heath, UKSW, Waszawa, 9.10.2015

 • „Czy można zbudować etykę nihilistyczną? Interpretacja fenomenu nihilizmu we współczesnej filozofii włoskiej”. X Polski Zjazd Filozoficzny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, 15-19.09.2015

 • „Etyczne aspekty współczesnej pentekostalizacji chrześcijaństwa i psychologizacji religii”. Ogólnopolska konferencja naukowa: „Psychologia a formacja ludzka. Zadania, wyzwania, perspektywy”, Uniwersytet w Białymstoku, 16.05.2015

 • „From Nihilism to Communism. In Search of the philosophical Roots of totalitarian Regimes”. Międzynarodowa konferencja naukowa: „Socio-ethical Ideas of Contemporary Russian Philosophy in the Context of Slavic Word”, University of Trnava, Trnawa, 5.05.2015

 • „Od etyki neotomistycznej do fenomenologii doświadczenia moralnego: Joseph De Finance, Nico Sprokel i Paolo Valori”. V Ogólnopolskie Konwersatorium z cyklu „Styczeń – Ślipko – Tischner. Inspiracje chrześcijańskie w etyce”, Akademia Ignatianum, Kraków, 21.04.2015

 • „Moralność i nihilizm. Godność człowieka w różnych modelach etyki postmetafizycznej”. Ogólnopolska konferencja naukowa: „Od etyki cnót do etyki chronienia osób. Podstawy wychowania społecznego i politycznego”, Wyższa Szkoła Komunikowania Politologii i Stosunków Międzynarodowych, Warszawa, 10.04.2015

 • „Filozofia religii J. G. Fichtego”. Międzyuczelniane seminarium naukowe: „Religia i etyka w filozofii Johanna Gottlieba Fichtego”, UKSW, Warszawa, 22.06.2014

 • „The Problem of Global Justice in the Contemporary Conception of Eurasianism”. Międzynarodowa konferencja naukowa: „The Current Social-ethical Trends and the Issue of Justice in the Context of Central Europe and in Contemporary Russian Thought”, University of Trnava, Trnawa, 4.11.2014

 • „Chrześcijaństwo bez dogmatów? Gianniego Vattima interpretacja religii w wersji słabej”. Warszawski Dzień Filozofii 2014 w ramach Światowego Dnia Filozofii UNESCO – „Filozofia, polityka, religia. Kontrowersje i kompromisy”, UKSW, 20.11.2014

 • „Moralne i społeczne implikacje współczesnej pentekostalizacji chrześcijaństwa”. Międzynarodowa konferencja naukowa: „Etyka społeczna w życiu publicznym. Aksjologiczne podstawy więzi międzyludzkich”, UKSW, Warszawa, 15.05.2013

 • „Negacja absolutnego fundamentu praw człowieka w ujęciu Norberta Bobbia”. Międzynarodowa konferencja naukowa: „Prawa człowieka a problematyka aksjologiczna”, UKSW, Warszawa, 12.05.2011

 • Udział w debacie okrągłego stołu na temat „Bioetyka i wielokulturowość w medycynie”. Międzynarodowa konferencja naukowa: „«Życiodajna śmierć» – Pamięci Elizabeth Kübler-Ross. Bioetyka i wielokulturowość w medycynie”, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 10-13.03.2011

 • „Etyczne wymiary praw człowieka”. Międzynarodowa konferencja naukowa: „«Życiodajna śmierć» – Pamięci Elizabeth Kübler-Ross. Bioetyka i wielokulturowość w medycynie”, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 10-13.03.2011

 • „«Nowe prawa człowieka» a czysta teoria prawa Hansa Kelsena”. Międzynarodowa konferencja naukowa: „Filozofia praw człowieka”, UKSW, Warszawa, 12.05.2010

 • „Creativity, Beauty and Ethics in the Philosophy of Nikolai Berdyaev”. Międzynarodowa konferencja naukowa: „Slovanské motívy krásy v etike, estetike a morálnej filozofii, University of Trnava, Trnawa, 5.11.2010

 • „Tischner and Metz: two Understandigs of Solidarity. Międzynarodowa konferencja naukowa: „Transformácia ľudskej identity v strednej Európe po roku 1990”, University of Trnava, Trnawa, 9.10.2009

 • „The phenomenological-axiological Personalism of Max Scheler”. Międzynarodowa konferencja naukowa:  „Personalizmus a sucasnost”, University of Presov, Preszów, 23-24.04.2009

 • „The Role of Solidarity in an Open Society. Międzynarodowa konferencja naukowa:  „European Contexts in Intercultural Communication”, Constantine the Philosopher University, Nitra, 17-18.09.2008

 • „The drama of atheistic humanism in the interpretation of Henri de Lubac. Międzynarodowa konferencja naukowa: Personal Restoration of Humanity at the Beginnig of 21st Century, Constantine the Philosopher University, Nitra, 17-18.04.2008

 • „The Role of Philosophy at University according to Romano Guardini”. Międzynarodowa konferencja naukowa: „Mission of Philosophy at University Nowadays”, University of Trnava, Trnawa, 15.10.2007

 • „Historia i wolność w myśli Romano Guardiniego”. Ogólnopolska konferencja naukowa: „Historia i historyczność w etyce, literaturze i sztuce”, UKSW, Warszawa, 8.05.2002

Referaty wygłoszone na innych spotkaniach popularyzujących naukę

 • Debata publiczna z red. Pawłem Lisickim nt. „Europa – Ateizm – Islam. Pytania o przyszłość”, Muzeum Mazowieckie, Płock, 21.09.2016

 • Udział w VII Seminarium Ekspertów nt. „Pełnomocnik medyczny. Obecny stan prawny w ustawodawstwie polskim i propozycje regulacji na przyszłość”, UKSW, Warszawa, 4.06.2016

 • „Jedność i podziały w Kościele katolickim w Polsce i na świecie”. Referat wygłoszony w ramach Uniwersytetu Otwartego UKSW, Zielonka k. Warszawy, 19.05.2016

 • Udział w debacie parlamentarzystów, polityków i dziennikarzy pt. „Kryzys imigracyjny w Europie – czy stać nas na uchodźców, czy stać nas na europejską solidarność?, Urząd Miasta Płocka, 5.12.2015

 • Udział w VI Seminarium Ekspertów nt. „Pełnomocnik medyczny. Obecny stan prawny w ustawodawstwie polskim i propozycje regulacji na przyszłość”, UKSW, Warszawa, 21.11.2015

 • Wygłoszenie kilku wykładów z bioetyki i filozofii religii dla liderów ruchu „Światło- Życie”, Młodzieżowe Centrum Edukacyjno-Wychowawcze „Studnia”, Płock, 5 czerwca 2015

 • Udział w V Seminarium Ekspertów nt. „Pełnomocnik medyczny. Obecny stan prawny w ustawodawstwie polskim i propozycje regulacji na przyszłość”, UKSW, Warszawa, 29.05.2015

 • „Czym jest «śmierć Boga»? Przyczyny i konsekwencje ateistycznej wizji świata”, Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego, Płock, 18.05.2015

 • „Świeckość państwa a obecność religii w życiu publicznym”, Centrum ds. Organizacji Pozarządowych, Płock, 25.09.2014

 • Debata z prof. dr. hab. Bogdanem Chazanem nt. „Jak należy rozumieć zasadę sprzeciwu sumienia?”, Farny Wieczór Wiary, Płock, 7.09.2014

 • „Etyczne aspekty działalności biznesowej”. Spotkanie ludzi biznesu Mazowsza – konferencja wokół dokumentu Papieskiej Rady Iustitia et Pax „Powołanie lidera biznesu”, Muzeum Diecezjalne w Płocku, 21.01.2013

 • „O umiejętności życia w dialogu”. Seminarium Filozoficzne: „Całe prawdziwe życie jest spotkaniem” w III Liceum Ogólnokształcącym, Płock, 12.10.2010

 • „Etyczne aspekty odpowiedzialności”. Seminarium Filozoficzne: „Kto jest odpowiedzialny za kondycję duchową współczesnego człowieka?” w III Liceum Ogólnokształcącym, Płock, 16.10.2008

 • „Tolerancja i solidarność. Metamorfozy współczesnej demokracji liberalnej”. Inauguracja roku akademickiego w WSD w Płocku (Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie), Płock, 6.10.2008

 • Udział w dyskusji panelowej: „Ocalić człowieka, ocalić kulturę”, Muzeum Mazowieckie w Płocku, 22.04.2008

 • Przewodniczenie dyskusji panelowej „Radość wiary – myśląc o chrześcijaństwie jutra”, Płock, 8-9.11.2007

 • „Jan Paweł II obrońcą godności człowieka”, Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, Płock, 18.10.2007

 • „Etyczno-antropologiczne aspekty powołania człowieka”. Seminarium Filozoficzne: „Każdy jest powołany” w III Liceum Ogólnokształcącym, Płock, 20.11.2007

 • „Moralność i kategoria prawdy”. Seminarium Filozoficzne: „Piękno prawdy” w III Liceum Ogólnokształcącym, Płock, 17.10.2006

 • „Filozoficzno-teologiczne aspekty rozumienia rodziny w nauczaniu Jana Pawła II”, Centrum Psychologiczno-Pastoralne „Metanoia”, Płock, 13.05.2006

 • „Miłość jako kategoria filozoficzna”, Płockie Dni Pastoralne, Płock, 19-20.04.2006

 • „Myślenie według wartości. Wizja człowieka w filozofii Józefa Tischnera”, Towarzystwo Naukowe Płockie, Płock, 12.03.2006

 • „Jak wzrastać etycznie w epoce kultury audiowizualnej?”, Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, Płock, 6.11.2004

 • „Sztuka życia. Filozoficzne koncepcje szczęścia”. Seminarium Filozoficzne: „Człowiek i szczęście” w III Liceum Ogólnokształcącym, Płock, 23.04.2004

 • „Dialogiczność człowieka: od przyjaźni do samotności”, Klub Inteligencji Katolickiej, Płońsk, 29.02.2004

 • Udział w dyskusji panelowej: „Przyjaciel Boga i ludzi. Przesłanie pontyfikatu Jana Pawła II dla Kościoła i świata”, WSD w Płocku (Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie), Płock, 16.10.2003

 • „Życie za życie. Etyczne wymiary kary śmierci”. Seminarium Filozoficzne w III Liceum Ogólnokształcącym, Płock, 12.06.2003

 • „Dlaczego Bóg dopuszcza zło?”. Seminarium Filozoficzne w III Liceum Ogólnokształcącym, Płock, 7.06.2002

 • „Potrzeba myślenia filozoficznego we współczesnym świecie w kontekście etycznym”. Seminarium naukowe: „Dociekania filozoficzne z młodzieżą”, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Płock, 16.11.2002

 • „Fenomenologia liturgii w perspektywie Guardiniego i Ratzingera”, WSD w Płocku (Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie), Płock, 16.03.2002

 • Cykl kilku referatów: „Etyczne podstawy wychowania”, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Płock, 15.02.2002-10.05.2002

 • „Natura i misja rodziny chrześcijańskiej, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, Płock, 19.05.2001

 • Etyka Dekalogu a polscy zwolennicy „programu oświeceniowego”, WSD w Płocku (Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie), Płock, 6.06.2001

 • „Filozofia piękna w «Liście do artystów» Jana Pawła II”, Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, Płock, 14.10.2000

 • „Bóg i zło. Krótki wykład o wielkiej tajemnicy”, Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, Sierpc, 28.09.1999

 • „Kształt polskiego myślenia w kontekście integracji Polski ze strukturami Unii Europejskiej”, Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich, Płock, 21.02.1999

 • „«Cóż po filozofii w czasie marnym?» Przesłanie encykliki «Fides et ratio»”, Centrum Formacji Katolickiej, Płock, 15.02.1999

Wybrane konferencje naukowe bez wygłoszonego referatu

 • Inauguracja programu „Karol Wojtyła Fellowship” – wykład prof. Vittoria Possentiego nt. „Faith and Reason”, Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa, 30.10.2014

 • XVII Tydzień Filozoficzny: „La morale tra panteismo, teismo e ateismo”, Saltino-Vallombrosa (Florencja), 21-27.08.2014

 • „Lewica przyszłością chrześcijaństwa?” – debata zorganizowana przez Krytykę Polityczną z udziałem prof. Gianniego Vattima, Warszawa, 6.06.2014

 • Międzyuczelniane seminarium naukowe z cyklu „Dziedzictwo współczesnej etyki”: Heidegger – Levinas, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 10.12.2008

 • Międzyuczelniane seminarium naukowe z cyklu „Dziedzictwo współczesnej etyki”: Kierkegaard, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 29.05.2008

 • Konwersatorium Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW: „Wokół problemu sumienia”, UKSW, Warszawa, 12.05.2005

 • Ogólnopolska konferencja naukowa: „Stefan Swieżawski – osoba i dzieło”, UKSW, Warszawa, 11.04.2005

 • Ogólnopolska konferencja naukowa: „Komórki macierzyste – życie za życie? Wykorzystanie zarodkowych komórek macierzystych – aspekty medyczne i etyczne”, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Warszawa, 8.03.2004

 • Ogólnopolska konferencja naukowa: „Związki świadomości moralnej ze świadomością psychiczną”, UKSW, Warszawa, 24.04.2002

 • Ogólnopolska konferencja naukowa: „Wyobraźnia w filozofii, literaturze i sztuce”, UKSW, Warszawa, 9.05.2001

 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „Religious Liberty and the Ideology of the State”. Konferencja zorganizowana w stolicy Czech przez amerykański Fundusz Becketa („The Becket Fund”) z siedzibą w Waszyngtonie, Praga, 9-11.08.2000. Miejscem obrad sympozjalnych był gmach, który przed obaleniem komunizmu stanowił siedzibę parlamentu Czechosłowacji. W 2000 roku w tym budynku znajdowało się Radio Wolna Europa/Radio Swoboda (Radio Free Europe/Radio Liberty)

 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „Cursus diuturnae culturae pro seminariorum institutoribus” – Corso Internazionale per i Formatori dei Seminari organizzato dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica, Rzym, 27.06-18.07.1998

 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „Good and Evil after Auschwitz'”, Papieski Uniwersytet Gregoriański, Rzym, 22-25.10.1997

 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „Gli esercizi spirituali di sant’Ignazio: linguistica, storia, spiritualità”, Papieski Uniwersytet Gregoriański, Rzym, 6.03.1997

 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „Etica e politica nella società del Duemila”, Papieski Uniwersytet Santa Croce, Rzym, 27-28.02.1997

 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „Henri de Lubac 1896-1996. Convegno internazionale organizzato dall'Associazione Lubac – Balthasar – Speyr”, Papieski Uniwersytet Gregoriański, Rzym, 9-10.12.1996

 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „Etica e poetica. La concezione della persona in Karol Wojtyła”, Papieski Uniwersytet Gregoriański, Rzym, 24.11.1996

 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „L’essere e le sue interpretazioni. In onore di Cornelio Fabro”, Papieski Uniwersytet Laterański, Rzym, 8-10.01.1996

 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „Secolarismo e libertà religiosa”, Papieski Uniwersytet „Regina Apostolorum”, Rzym, 5-7.12.1995

 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „L'identità della teologia fondamentale tra fede e ranione”, Papieski Uniwersytet Gregoriański, Rzym, 22-24.09.1995

 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „Colloquio di lessicografia su «Quaestio» nel lessico cristiano (Lemmata Christianorum)”, Papieski Uniwersytet Gregoriański, Rzym, 5.05.1995

 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „Veritatis Splendor”, Papieski Uniwersytet Gregoriański, Rzym, 26-27.04.1995

 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „L'idea di bene comune tra «destra» e «sinistra», Rzym, 24.04.1995

 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „Le dimensioni della libertà”, Papieski Uniwersytet „Santa Croce”, Rzym, 23-24.02.1995

Współpraca zagraniczna – granty – projekty badawcze

 • Wyjazd naukowy w ramach programu ERASMUS+ Staff Mobility for Teaching. Tematy prowadzonych zajęć: a) „The philosophical interpretation of the phenomenon of nihilism”; b) „The specificity of Christian inspirations in ethics”; University of Trnava, Faculty of Philosophy and Arts, Trnawa, 23-29.10.2016.

 • W latach 2016-2020 udział w realizacji krajowego projektu badawczego nt. „Pomniki polskiej filozofii chrześcijańskiej XX wieku”. Projekt realizowany w ramach programu „Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku”. Kierownikiem projektu badawczego jest ks. prof. Maciej Bała z UKSW w Warszawie.

 • W latach 2016-2018 udział w międzynarodowym projekcie badawczym VEGA (Agencja Grantów Naukowych Ministerstwa Edukacji Republiki Słowackiej oraz Słowackiej Akademii Nauk). Tytuł projektu nr 1/0375/16: „Idea of Man between Profanum and Sacrum in Russian Thinking of 20th Century”. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Jaromir Feber z Uniwersytetu Trnawskiego w Trnawie. Projekt został zakwalifikowany do finansowania i realizacji w latach 2016-2018.

 • W latach 2014-2015 funkcja redaktora pomocniczego w zespole przygotowującym międzynarodowy projekt badawczy pt. „Rola języka w kształtowaniu wymiaru normatywnego kompetencji moralnych”. Kierownikiem projektu był ks. prof. dr hab. Ryszard Moń. Wniosek został złożony do Narodowego Centrum Nauki w czerwcu 2015 r. w ramach konkursu OPUS 9. Został zarejestrowany pod numerem 290067. Wniosek został zakwalifikowany do pierwszego etapu oceny merytorycznej, natomiast nie został zakwalifikowany przez panel I.

 • W latach 2013-2014 – przygotowanie międzynarodowego projektu badawczego – wraz z ks. prof. dr. hab. Ryszardem Moniem oraz naukowcami z Uniwersytetu Karola w Pradze, Uniwersytetu w Trnawie oraz Uniwersytetu w Vác na Węgrzech – w ramach Programu Standardowych Grantów Funduszu Wyszehradzkiego (Visegrad Standard Grant). Tytuł projektu: „Prosocial Axiological-ethical Education to Tolerance in Reality of Multiculture”. Aplikacja tego grantu została zgłoszona w Bratysławie w marcu 2014 r. pod numerem 21410203. Projekt nie został zakwalifikowany do finansowania.

 • W latach 2014-2017 udział w międzynarodowym projekcie badawczym VEGA (Agencja Grantów Naukowych Ministerstwa Edukacji Republiki Słowackiej oraz Słowackiej Akademii Nauk). Tytuł projektu nr 1/0061/14: „Socio-ethical Themes in Contemporary Russian Philosophy”. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Helena Hrehová z Uniwersytetu Trnawskiego w Trnawie. Projekt jest realizowany przez naukowców z Czech, Polski, Rosji i Słowacji.

 • W latach 2010-2011 udział w międzynarodowym grancie naukowym VEGA (Agencja Grantów Naukowych Ministerstwa Edukacji Republiki Słowackiej oraz Słowackiej Akademii Nauk). Tytuł projektu nr 1/0213/10: „The Phenomenon of Beauty in Reflection of Russian and Slavic Thinking of the 20th Century”. Kierownikiem projektu była prof. dr hab. Helena Hrehová z Uniwersytetu Trnawskiego w Trnawie. Projekt był realizowany przez naukowców z Czech, Polski i Słowacji.

 • W latach 2008-2012 udział w międzynarodowym projekcie badawczym dotyczącym praw człowieka, w który byli zaangażowani naukowcy z Czech, Niemiec, Polski, Słowacji i Węgier.

Udział w programach radiowych i telewizyjnych – popularyzacja nauki

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach