dr Adam Cebula

Instytut Filozofii

Sekcja Etyki
Katedra Etyki Współczesnej

 

stanowisko:

adiunkt

 

E-mail:  adamcebula@hotmail.com  

 Dydaktyka i konsultacje (link USOS) 

________________________________________________________________________________________

 

WYKSZTAŁCENIE

Studia 

 • 1993-1998 - Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • 1992-1997 - Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego

Magisterium

 • 1998 - praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Joanny Górnickiej-Kalinowskiej: Prawda i wolność w encyklice Jana Pawła II Veritatis Splendor
 • 1997 - praca magisterska napisana pod kierunkiem dr Małgorzaty Grzegorzewskiej: Identity and difference. A phenomenological reading of the poetry of John Donne

Doktorat

 • 2010 - Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studia doktoranckie zakończone uzyskaniem tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii; tytuł dysertacji: Nurt emotywistyczny w metaetyce Teorie G. E. Moore'a, Ch. L. Stevensona i R. M. Hare'a a filozofia moralna angielskiego Oświecenia

 

KARIERA ZAWODOWA 

Praca zawodowa

 • od 2011 - asystent w Zakładzie Etyki Wydziały Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • od 2010 - wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej
 • od 2002 - wykładowca w Instytucie Filologii Angielskiej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
 • 2002–2007 - wykładowca języka angielskiego w Szkole Głównej Handlowej
 • 1998–1999 - wykładowca w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego

 

PRACA NAUKOWA I DOROBEK NAUKOWO-BADAWCZY

Kierunki badań

 • metaetyka
 • etyka szczegółowa, etyka cnoty
 • filozofia polityki

Publikacje

Artykuły

 • Adama Smitha koncepcja sympatii a preskryptywizm Richarda Marvyna Hare’a, Ruch Filozoficzny, 2012

Konferencje zorganizowane

 • Wartości i życie publiczne. Deontologiczne podstawy więzi międzyludzkich, UKSW, 10.05.2012

Kongresy, sympozja, konferencje – wygłoszone referaty

 • Nowożytna filozofia brytyjska i jej znaczenie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 21-22 czerwca 2011: Adama Smitha koncepcja sympatii a preskryptywizm Richarda Marvyna Hare’a
 • Warsaw Summer School 2011 - Public Relations: Presentation of the Image of Organization and Activity; European Centre of Culture and Communication – ECCC (Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury) in Warsaw, Poland, 6-15 Sierpnia 2011: From a flea to the moon. The use of rhetorical devices in (political) communication
 • Inspiracje chrześcijańskie w etyce. Deontologiczne podstawy więzi międzyludzkich ,  UKSW, 19.03.2012 r.: "Wolność w prawdzie" czy "wolność z prawdy"? Tischner i Styczeń o encyklice Veritatis Splendor
 • Wartości i życie publiczne. Deontologiczne podstawy więzi międzyludzkich, UKSW, 10.05. 2012 r.:  The Public Legitimacy of Religion. Notes in the Margins of Richard John Neuhaus's “The Naked Public Square”
 • Indywiduum w perspektywie ontologicznej, epistemologicznej i aksjologicznej, Uniwersytet Gdański, 18-19 maja 2012 roku: Autonomia czy abdykacja? Paradoks podmiotowości moralnej we współczesnym emotywizmie
 • VII Międzyuczelniane Seminarium Naukowe z cyklu „Dziedzictwo współczesnej etyki Etyka chrześcijańska dzisiaj, UKSW, 13 grudnia 2012 r.: Semantyka podstaw współczesnej demokracji - w nawiązaniu do wystąpienia kardynała Timothy'ego Dolana na Konwencji Amerykańskiej Partii Demokratycznej (06.09.2012)

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach