dr Andrzej Waleszczyński

Instytut Filozofii

Sekcja Etyki
Katedra Etyki Ogólnej

 

stanowisko:

adiunkt

 

E-mail:  a.waleszczynski@uksw.edu.pl  

 Dydaktyka i konsultacje (link USOS) 

________________________________________________________________________________________

 

WYKSZTAŁCENIE

Studia

 • 2000-2004 - studia z filozofii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • 2007-2008 - studia podyplomowe z wiedzy o społeczeństwie, Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski

 • 2006-2010 - studia doktoranckie na UKSW w Warszawie

Magisterium

 • 2004 - magisterium z filozofii na UKSW w Warszawie; praca magisterska: Relacją między moralnością i prawem pozytywnym w filozofii Ronalda Dworkina (specjalizacja: etyka)

Doktorat

 • 2011 - doktor nauk humanistycznych z zakresu filozofii, UKSW w Warszawie; rozprawa doktorska: Założenia etyki troski Virginii Held (specjalizacja: filozofia społeczna, etyka)

 

KARIERA ZAWODOWA

Praca zawodowa

 • od 2011 – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pracownik naukowo-dydaktyczny
 • 2005-2013 – CXIX Liceum Ogólnokształcące im. J. Kuronia w Warszawie,nauczyciel etyki i wiedzy o społeczeństwie (roczny urlop)

Członkostwo w organizacjach i gremiach naukowych

 • od 2010 – Wiceprezes Środkowoeuropejskiego Instytutu Zmiany Społecznej, Kierownik Centrum Filozofii i Polityki.

Granty i stypendia

 • University of Vienna, Institute of Philosophy,Kierownik projektu: “Responsibility of Nations as Understood by Austrians and Poles”

 

PRACA NAUKOWA I DOROBEK NAUKOW-BADAWCZY

Kierunki badań

 • etyka, etyka feministyczna
 • współczesna filozofia prawa i polityki, filozofia społeczna, wielokulturowość

Publikacje (wybrane)

 • Feministyczna etyka troski. Założenia i aspiracje, Środkowoeuropejski Instytut Zmiany Społecznej, Warszawa 2013 (PDF do pobrania)
 • Pojęcie troski we współczesnej etyce,Studia Philosophiae Christianae 2012
 • The Person, the Action, and the Freedom in the Ethics of Care, University of Trnava, Personalna obnova humanity na prahu 21. Storocia, red. M. Klobusicka, M. Jozek, Nitra 2009, 206-214
 • The Category of Care and the Role of Feelings in Virginia Held’s Ethics, w: Current Moral Problems, red. W. Hansen, A Waleszczyński, Warszawa-Olecko 2008, 71-76
 • Kategoria troski i rola uczuć w etyce Virginii Held, w: Główne problemy współczesnej etyki, red. D. Dzwonkowska, K. Dominik, A Waleszczyński, Warszawa-Olecko 2008, 109-115.
 • The Influance of Globalization on the Position of Philosophy at Modern University, Acta Philosophica Tyrnaviensia 13(2007), 76-82
 • Ronalda Dworkina teoria interpretacji i jej rola w filozofii prawa i polityki, ‘Politeja’, 6/06, 311-329

Recenzje i sprawozdania

 • J. Chudzik, D. Sobocińska, A. Waleszczyński: Sprawozdanie z konferencji Jeden za drugiego - Levinas filozofem więzi społecznej, 18-19.04.2007, UKSW, Studia Philosophiae Christianae 2(2007), 217-224
 • M. Uliński, Kobieta i mężczyzna. Dzieje refleksji filozoficzno-społecznej, ‘Mazowieckie Studia Humanistyczne’, 1-2/2005, 260-264
 • A. Gawkowaska, Biorąc Wspólnotę poważnie? Komunitarystyczne krytyki liberalizmu, ‘Społeczeństwo’, 2/2005, 366-369

Publikacje redagowane

 • Ethics and Public Sphere. Axiological Foundations of Interpersonal Relations, red. A. Cebula, K. Rozmarynowska, A. Waleszczyński, Warszawa 2013
 • Current Moral Problems, red. W.Hansen, A.Waleszczyński, Warszawa-Olecko 2008.
 • Główne problemy współczesnej etyki, red. D.Dzwonkowska, K.Dominik, A Waleszczyński, Warszawa-Olecko 2008

Konferecnje, sympozja, kongresy - wygłoszone referaty

 • 05.06.2013, Performuj! Ale jak?!, I Seminarium Naukowe z Filozofii Performansu, ‘Performuj albo…’, UKSW w Warszawie
 • 15.05.2013, Prawa mniejszości – prawa większości, czyli czy narody mają swoje prawa, ‘Etyka społeczna w życiu publicznym. Aksjologiczne podstawy więzi międzyludzkich’, Warszawa
 • 24.10.2012, Wykorzystanie Elektronicznych Zeszytów Ćwiczeń w nauczaniu filozofii i etyki w szkole średniej, ‘Jak uczyć, by nauczyć’, Warszawa
 • 30.05.2012, Etyka hakerska w społeczeństwie sieciowym, ‘Wartość wiedzy w społeczeństwie informacyjnym’, Warszawa
 • 10.05.2012, Wartości społeczeństwa informacyjnego – aspekt ontologiczny i etyczny, ‘Wartości i życie publiczne. Aksjologiczne podstawy więzi międzyludzkich’, Warszawa
 • 13.05.2008, The Category of Care and the Role of Felings in Virginia Held’s Ethics, ‘Current issues in contemporary ethics’, Warszawa
 • 17.04.2008, The Person, the Action, and the Freedom in the Ethics of Care, Personalna obnova humanity na prahu 21. Storocia’, Nitra, Słowacja
 • 24.01.2008, Relacja między troską i sprawiedliwością w etyce Virginii Held, ‘Kierunki Badawcze w Filozofii. Druga Konferencja Naukowa Doktorantów’, Kraków
 • 15.10.2007, The Influence of Globalization on the Position of Philosophy at Modern University, ‘Poslanie filozofie na univerzite v sucasnej dobe’, Trnava, Słowacja

Konferencje zorganizowane

 • 05.06.2013, I Seminarium Naukowe z Filozofii Performansu, ‘Performuj albo…’, UKSW w Warszawie
 • 15.05.2013 Konferencja międzynarodowa,‘Etyka społeczna w życiu publicznym. Aksjologiczne podstawy więzi międzyludzkich’, UKSW w Warszawie
 • 30.05.2012, Konferencja, Wartość wiedzy w społeczeństwie informacyjnym, UKSW w Warszawie
 • 10.05.2012, Konferencja międzynarodowa, ‘Wartości i życie publiczne. Aksjologiczne podstawy więzi międzyludzkich’, UKSW w Warszawie
 • 13.05.2008, Konferencja międzynarodowa, Current issues in contemporary ethics, UKSW w Warszawie
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach