dr Dariusz Piętka

Instytut Filozofii

Sekcja Filozofii Bytu, Boga i Religii
Katedra Metafizyki

 

stanowisko:

adiunkt

 

E-mail:  dariuszpietka@wp.pl 

 Dydaktyka i konsultacje (link USOS) 

________________________________________________________________________________________

 

WYKSZTAŁCENIE

Studia

 • 1993-1998 – studia filozoficzne na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie
 • 1998-2003 – studia doktoranckie w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Magisterium

 • 1998 - Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie UKSW); magister filozofii w zakresie filozofii bytu na podstawie pracy: Racjonalność poznania w ujęciu Kazimierza Ajdukiewicza i Stanisława Kamińskiego (promotor: ks. prof. dr hab. Edmund Morawiec)

Doktorat

 • 2004 - Uniwersytet Warszawski; doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii na podstawie rozprawy: Poznawcze funkcje języka w filozofii Platona z punktu widzenia współczesnej semiotyki logicznej  (promotor: prof. dr hab. Józef Andrzej Stuchliński, recenzenci: prof. dr hab. Dobrochna Dembińska-Siury, prof. dr hab. Edward Nieznański)

 

KARIERA ZAWODOWA

Praca zawodowa

 • od 2006 – adiunkt, Instytut Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Pełnione funkcje

 • 2006–2012 – opiekun studentów
 • 2010–2011 – koordynator studiów międzynarodowych w Instytucie Filozofii UKSW
 • 2011–2012 – członek Wydziałowej Komisji ds. Efektów Kształcenia
 • od 2012 – członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Członkostwo w organizacjach naukowych

 • Polskie Towarzystwo Filozoficzne
 • Polskie Towarzystwo Filozofii Systematycznej

 

PRACA NAUKOWA I DOROBEK NAUKOWO-BADAWCZY

Kierunki badań

 • zastosowania logiki do metafizyki (w szczególności: zagadnienie przyczynowości, zagadnienie analogii)
 • ontologia formalna
 • metodologia metafizyki
 • filozofia starożytna (szczególnie ontologia Parmenidesa, Platona, Arystotelesa)

Publikacje

Książki

 • Prawda i fałsz w filozofii języka Platona, Nowa Wieś k/Torunia 2011

Artykuły

 • Pojęcie racjonalności zawodnych sposobów wnioskowania w ujęciach Kazimierza Ajdukiewicza i Stanisława Kamińskiego, Studia Philosophiae Christianae 36(2000)1
 • Kazimierz Ajdukiewicz, Edukacja Filozoficzna 29(2000)
 • Kazimierz Ajdukiewicz, w: Witold Mackiewicz [red], Polska Filozofia Powojenna, t. 1, Warszawa 2001
 • O zasadach niesprzeczności i tożsamości w filozofii Parmenidesa, Filozofia Nauki 35(2001)3
 • Kwestia znaczenia w filozofii Platona, Filozofia Nauki (2006)3
 • Logika Wincentego Lutosławskiego, w: A. Pawłowski, R. Zaborowski [red], Wincenty Lutosławski – oblicza różnorodności, Drozdowo 2006
 • Philosophy of Stanisław Leśniewski, Organon 35(2007)
 • Pojęcie racjonalności w szkole lwowsko-warszawskiej, w: M. Pawliszyn, M. Urban [red.], W trosce o dobrą filozofię, Kraków 2007
 • Stanisław Jaśkowski’s Logical Investigations, Organon 37(2008)
 • On the Notion of Cause in the Polish Philosophy, w: P. Mazanka [red.], Some Questions of Classical Philosophy, Warszawa 2008
 • Status metodologiczny tez tomistycznej filozofii bytu, w: A. Motycka [red.], Metafizyka i nauka, Warszawa 2009
 • Platon twórcą klasycznej koncepcji prawdy, Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 54(2009)
 • Jaką metafizykę odrzucała szkoła lwowsko-warszawska?, w: J. Sochoń, D. Piętka [red.], Studia z filozofii Boga, religii i człowieka, Warszawa 2009
 • On unity of science and philosophy from the Lublin school of philosophy point o view, w: P. Mazanka [red.], The needs for practicing of classical metaphisics, Warszawa 2010
 • Kwestia intuicji intelektualnej w metafizyce, Studia Philosophiae Christianae, 47(2011)1, 187-204
 • The Elenctic Proof of Aristotle’s Principle of Non-contradiction, Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 57(2012), 33–45

Sympozja, kongresy, konferencje - wygłoszone referaty

 • „III Konferencja poświęcona Wincentemu Lutosławskiemu”, Muzeum Przyrody w Drozdowie, 20 – 10 – 2006 r., referat: „Logika Wincentego Lutosławskiego”
 • „Ontologia współczesna. 60 lat "Sporu o istnienie świata”, Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego,1-2 VI 2007, referat: „Mereologiczna i ontologiczna interpretacja pojęcia substancji pierwszej u Arystotelesa”
 • „Problemy i aporie semantyki powszechników”, Polskie Towarzystwo Filozofii Systematycznej, Bukowina Tatrzańska 22-24 – 06 –2008, referat: „Kwestia znaczenia w filozofii Platona”.
 • „VIII Polski Zjazd Filozoficzny”, Uniwersytet Warszawski, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Komitet Nauk Filozoficznych PAN, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, 15-20 – 09 – 2008 r., referat: „Pojęcie związku przyczynowego a logika kauzalna Jaśkowskiego”.
 • Ogólnopolskie seminarium „Filozoficzne Problemy Podstaw Wiedzy”, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 17 -10 - 2008 r., referat: „Pojęcie znaczenia w filozofii Platona”.
 • Ogólnopolskie seminarium „Z Historii Nauki XIX i XX wieku”, Instytut Historii Nauki PAN, 20 – 11 – 2008 r., referat: „Życie i twórczość Stanisława Jaśkowskiego”
 • Ogólnopolskie seminarium „Filozoficzne Problemy Podstaw Wiedzy”, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 19 - 03 - 2010r., referat: "O pojęciu analogii proporcjoinalności"
 • "Hermeneutyka jako metoda historyczno-genetyczna", Polskie Towarzystwo Filozofii Systematycznej, Bukowina Tarzańska 24-26 - 06 - 2010, referat: "O dowodzie elenktycznym zasady niesprzeczności u Arystotelesa"
 • 21–22 – 10 – 2011, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Filozofia Polska w Perspektywie Stulecia „Ruchu Filozoficznego”, referat: „O filozofii neoscholastycznej w Polsce, jej kierunkach i polemikach”

 • 15 – 06 – 2012, Filozoficzne Problemy Podstaw Wiedzy, Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie, referat: „Analogia jako odwzorowanie struktur”

 • 22–23 – 06 – 2012, Bukowina Tatrzańska, Język i kontekst jego zaangażowania ontologicznego, referat: „O analogii w ontologii i metafizyce”

Konferencje zorganizowane

 • "Współczesne formy krytyki metafizyki współczesnej", Instytut Filozofii UKSW, 14 - 11 - 2006
 • Międzynarodowe sympozjum pt.: „Rozum, racjonalizm, racjonalność”, Instytut Filozofii UKSW, 22 – 04 – 2008

Popularyzacja wiedzy

 • 23 – 10 – 2007, „Civitas Christiana” Ośrodek Formacji Katolicko-Społecznej w Łomży, referat: „Chrześcijańskie rozumienie patriotyzmu”
 • 2009–2011 - praca przy obsłudze Olimpiady Filozoficznej organizowanej przez PTF
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach