ks. dr hab. Paweł Mazanka, prof. UKSWInstytut Filozofii

Sekcja Filozofii Bytu, Boga i Religii
Katedra Metafizyki

 

stanowisko:

profesor nadzwyczajny

 

E-mail:  p.mazanka@uksw.edu.pl  

 Dydaktyka i konsultacje (link USOS) 

 strona www: http://www.pawel.mazanka.com.pl 

________________________________________________________________________________________

 

WYKSZTAŁCENIE

Studia

 • 1979-1986 - studia teologiczne w Wyższym Seminarium Ojców Redemptorystów w Tuchowie
 • 1988-1993 - studia filozoficzne na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Magisterium

 • 1991 - magister teologii na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie na podstawie pracy: Zasada przyczynowości sprawczej w pismach polskich przedstawicieli filozofii tomistycznej i marksistowskiej,  (promotor o. dr Stanisław Bafia)

Doktorat

 • 1994 - doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii na podstawie pracy: Bernharda Weltego rozumienie religii w świetle jego filozofii religii. (promotor: s. prof. dr hab. Z. J. Zdybicka, recenzenci: ks. prof. dr hab. E. Morawiec i ks. dr hab. A. Maryniarczyk)

Habilitacja

 • 2003 - doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii – filozofia Boga i religii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Źródła sekularyzacji i sekularyzmu w kulturze europejskiej. Recenzenci: ks. prof. dr hab. Ignacy Dec, ks. prof. dr hab. Edmund Morawiec, prof. UJ. dr hab. Jan Skoczyński

 

KARIERA ZAWODOWA

Praca zawodowa

 • 1986-1988 – duszpasterz akademicki w Gliwicach w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego
 • od 1992 – wykładowca filozofii w Wyższym seminarium Duchownym OO. Redemptorystów w Krakowie
 • od 1994 – adiunkt w Katedrze Metafizyki, Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, obecnie: Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • od 2005 – profesor nadzwyczajny UKSW, kierownik Katedry Metafizyki

Pełnione funkcje

 • 1996/97 - sekretarz Senatu ATK
 • 1995-2007, członek i kierownik (od 2003) Komisji Rekrutacyjnej, Wydziału Filozofii UKSW w Warszawie

 • od 2002 - członek redakcji "Studia z filozofii Boga religii i człowieka"

 • od 2005 - członek redakcji "Studia redemptorystowskie"

 • 2005-2012 – zastępca dyrektora Instytutu Filozofii UKSW

Stypendia i staże naukowe

 • 1997-1998 – stypendium na Uniwersytecie Fordham w Nowym Jorku
 • 2003-2004 – stypendium na Uniwersytecie Harvarda w Bostonie

Członkostwo w organizacjach naukowych

 • Komisja Języka Religijnego przy PAN
 • Polskie Towarzystwo Filozoficzne
 • Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu (Oddział Societa Internazionale Tommaso d´Aquino)
 • Nietzsche Circle, New York

 • Nietzsche Society, New York

Wykłady gościnne

 • 1997/98 – Klub Inteligencji Katolickiej w New Yorku i Filadelfii, USA
 • 1999-2000 – Centrum Kształcenia Nauczycieli w Warszawie 

Nagrody i odznaczenia

 • 1992 - nagroda Rektora KUL za pracę organizacyjną
 • 2001, 2004 - nagroda Rektora UKSW za pracę organizacyjną 
 • 2011 - Srebrny Krzyż Zasługi

 

PRACA NAUKOWA I DOROBEK NAUKOWO-BADAWCZY

Kierunki badań

 • różne wersje metafizyki, a szczególnie struktura i zadania metafizyki klasycznej. Filozoficzne uwarunkowania kryzysu współczesnej kultury i wpływ filozofii klasycznej na wygląd współczesnej kultury
 • fenomenologia, a szczególnie: filozofia Dietricha von Hildebranda i Edyty Stein: ich próby powiązania fenomenologii z filozofią klasyczną. Fenomenologia religii, szczególnie fenomenologia religii Bernharda Weltego, tu przede wszystkim następujące zagadnienia: struktura religii, kryteria odróżniania religii prawdziwej od fałszywej, współczesny kryzys doświadczenia religijnego i możliwości jego uzdrowienia, typologia i przyczyny ateizmu i agnostycyzmu
 • problem współczesnej sekularyzacji i sekularyzmu. Próba zdefiniowania tych zjawisk, ustalenie ich różnorodnych przyczyn, problem relacji rozumu (nauki) do wiary (teologii). Ukazanie jak filozofia klasyczna, głównie metafizyka i filozofia Boga, może odpowiedzieć na zjawisko współczesnej sekularyzacji i sekularyzmu.  

Publikacje

Książki i publikacje redagowane

 • W kierunku religijności autentycznej. Bernharda Weltego filozofia religii, Warszawa 1996
 • Co daje współczesnemu człowiekowi studium filozofii klasycznej, red. P. Mazanka, M. Mylik, Warszawa 1997
 • Filozoficzne orientacje w wyborze sensu życia, red. P. Mazanka, M. Mylik,  Warszawa 2000
 • Studia z filozofii Boga, religii i człowieka, red. P. Mazanka, t. 1(2001): Filozofia i teologia w życiu człowieka
 • Żródła sekularyzacji i sekularyzmu w kulturze europejskiej, Warszawa 2003
 • Some Questions of Classical Philosophy, edited by: J. Krokos, P. Mazanka, UKSW, Warszawa 2008

 • The need for practicing of classical metaphysics, edited by P. Mazanka, UKSW, Warszawa 2009

 • Studia Philosophiae Christianae, UKSW, Warszawa, 47(2011)1, (współred.)

 • Studia Philosophiae Christianae, UKSW, Warszawa 48(2011)2, (współred.)

Artykuły

 • Bernharda Weltego rozumienie religii w świetle jego filozofii religii, RF t. XLII, z. 2, 1994, s. 127-140
 • O epistemologicznych podstawach zaniku wiary religijnej, SPCh (1996)1, s. 284-287
 • O przezwyciężaniu sekularyzacji, Homo Dei 1-2(1997), s. 133-138
 • Kilka uwag na temat sekularyzacji, w: Co daje współczesnemu człowiekowi studium filozofii klasycznej, red. P. Mazanka, M. Mylik,, Warszawa 1997, s. 126-135
 • Niektóre sposoby rozumienia terminu „doświadczenie”, SPCh (1997) 2, s. 65-82
 • Edyta Stein – od ateizmu do świętości, Homo Dei, 4(1998), s. 88-91
 • Zmiana w klasycznej koncepcji racjonalności a sekularyzm, SPCh (1999) 2, s. 33-49
 • Niektóre cechy współczesnego sekularyzmu, Homo Dei, 1(2001), s. 24-34
 • Classic Philosophy and Some Negative Characteristics of Contemporary Culture, (wraz z E. Morawcem), SPCh (2001)2, s. 5-12
 • Filozofia Bytu, Boga I Religii, (wraz z E. Morawcem), w: J. Bielecki, J. Krokos (red.), Wydział Filozofii Chrześcijańskiej na Akademii Teologii Katolickiej 1954-1999, s. 47-72
 • Sekularyzm a sens życia, w: P. Mazanka (red.), Filozoficzne orientacje w wyborze sensu życia, Warszawa 2000, s. 121-134
 • Filozofia Kartezjusza a nowożytny sekularyzm, SPCh (2000)2, s. 181-206
 • Ojciec Profesor Edmund Morawiec – Życie i działalność naukowa.  Bibliografia prac ojca profesora Edmunda Morawca, w: P. Mazanka (red.), Studia z filozofii Boga, religii i człowieka, t. 1(2001): Filozofia i teologia w życiu człowieka,  s. 24-34, a także: SPCh (2000)2, s. 11-23
 • Fenomenologia Bernharda Weltego – szkołą poprawnego poznania, w: P. Mazanka (red.), Studia z filozofii Boga, religii i człowieka, t. 1(2001): Filozofia i teologia w życiu człowieka,  s. 160-169
 • W trosce o dobrą filozofię. Z o. prof. Edmundem Morawcem rozmawia o. Paweł Mazanka, w: P. Mazanka (red.), Studia z filozofii Boga, religii i człowieka, t. 1(2001): Filozofia i teologia w życiu człowieka, s. 35-47
 • Eberhard Johann August, Hasło do Powszechnej Encyklopedii Filozofii, t. 3, Lublin 2002, s. 10
 • Filip Kanclerz, Hasło do Powszechnej Encyklopedii Filozofii, t. 3, Lublin 2002, s. 434
 • Geny Paul, Hasło do Powszechnej Encyklopedii Filozofii, t. 3, Lublin 2002, s. 752
 • Natural theology of Descartes and modern secularism, SPCh (2003)1, s. 184-196
 • O dwóch źródłach współczesnego ateizmu, Studia Redemptorystowskie 2(2004), 117-125
 • Krytyka filozofii klasycznej w XVII wieku, SPCh (2004)2, 173-188
 • Narodziny sekularyzmu w okresie Renesansu, w: Myśl filozoficzna Księdza Profesora Kazimierza Kłósaka. W dwudziestą rocznicę śmierci, red. A. Latawiec, G. Bugajak, Warszawa 2004, 153-170
 • Radykalna ortodoksja Johna Milbanka. Sprawozdanie z Konferencji: „Belief and meataphysics”, 15-18. IX. 2006, Hiszpania, Granada, współautor Roman         Tomanek, SPCh, 2007, 2, UKSW, Warszawa, 226-234

 • Recepcja filozofii Friedricha Nietzschego w Anglii i w Ameryce Północnej, w: W trosce o dobrą filozofię, red. M. Pawliszyn, M. Urban, Homo Dei, Kraków 2007, 143-169

 • Św. Tomasza z Akwinu rozumienie realnej opozycji sprzeczności, w: W kierunku filozofii klasycznej. Inspiracje i kontynuacje, red. J. Krokos, K. Świętorzecka, R. Tomanek, UKSW, Warszawa 2008, 99-114

 • Refleksje o „radykalnej ortodoksji” Johna Milbanka, Sosnowieckie Studia Teologiczne, VIII, WSD Dieciezji Sosnowieckiej, Kraków 2007, 362-367

 • Refleksje nad filozoficznymi źródłami współczesnego humanizmu, w: W służbie słowu Bożemu, red. Z. Bańdur, Homo Dei, Kraków 2008, s. 125-133

 • The need for classical philosophy, w: Some Questions of Classical Philosophy, edited by: J. Krokos, P. Mazanka, UKSW, Warszawa 2008, 7-11     

 • Three sources of  contemporary secularism in European culture, w: Some Questions of Classical Philosophy, edited by: J. Krokos, P. Mazanka, UKSW, Warszawa 2008, 77-98

 • Merytoryczna doniosłość metafizyki egzystencjalnej w ujęciu M. A. Krąpca, w: Prawda istnienia. Ku rozumieniu metafizyki M. A. Krąpca OP, red. J.Tupikowski, Palabra, Warszawa 2009, 63-74

 • The need for practicing classical metaphysics as understood by M. A. Krąpiec and W. N. Clarke, w: The need for practicing of classical metaphysics, edited by P. Mazanka, UKSW, Warszawa 2009, 85-108

 • About a Contemporary  Thomistic Metaphysics – a interview with prof. W. Norris Clarke, S.J. w: The need for practicing of classical metaphysics, edited by P. Mazanka, UKSW, Warszawa 2009, 7-16

 • Karola Marksa krytyka religii i jej wpływ na współczesną laicyzację, w: Sentencje, rozprawy, opracowania, red. Z. Godlewski, Stampa, Warszawa 2010, 613-628

 • Fryderyka Nietzschego droga od wiary do ateizmu, Studia Redemptorystowskie, Homo Dei, Kraków, 8/2010, 67-83

 • The need for cultivation of classical philosophy, SPCh, UKSW, Warszawa, 47(2011)1, 133-150

 • Filozoficzne podstawy rozumienia godności osoby w ujęciu Karola Wojtyły, w:     Badania nad embrionami ludzkimi w świetle etyki prawa, red. E. Podrez, T. Stawecki, UW, Warszawa 2012, 99-109

Hasła słownikowe i encyklopedyczne

 • Pesch Tilmann, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, A. Maryniarczyk, red. naczelny, Polskie Towarzystwo, Tomasza z Akwinu, Lublin 2007, t. 8, 133-135
 • Picard Gabriel, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, A. Maryniarczyk, red. naczelny, Polskie Towarzystwo, Tomasza z Akwinu, Lublin 2007, t. 8, 174-176
 • Romero Francisco, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, A. Maryniarczyk, red. naczelny, Polskie Towarzystwo, Tomasza z Akwinu, Lublin 2007, t. 8, 811-812
 • Rey Abel, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, A. Maryniarczyk, red. naczelny, Polskie Towarzystwo, Tomasza z Akwinu, Lublin 2007, t. 8, 770
 • Sordi Serafino, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, A. Maryniarczyk, red. naczelny, Polskie Towarzystwo, Tomasza z Akwinu, Lublin 2008, t. 9, 9-10
 • Secréten Charles, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, A. Maryniarczyk, red. naczelny, Polskie Towarzystwo, Tomasza z Akwinu, Lublin 2008, t. 9, 107-108
 • Sekularyzm, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, A. Maryniarczyk, red. naczelny, Polskie Towarzystwo, Tomasza z Akwinu, Lublin 2009, t. 10, 391-394
 • Breton Stanislas, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, A. Maryniarczyk, red. naczelny, Polskie Towarzystwo, Tomasza z Akwinu, Lublin 2009, t. 10, 80-82
 • Griesez Germain, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, A. Maryniarczyk, red. naczelny, Polskie Towarzystwo, Tomasza z Akwinu, Lublin 2009, t. 10, 192-194
 • Morawiec Edmund – filozof, metafizyk w: Słownik Filozofów Polskich, Powszechna Encyklopedia Filozofii, A. Maryniarczyk, red. naczelny, Polskie Towarzystwo, Tomasza z Akwinu, Lublin 2011, t. 2., 185-187

Inne

 • ok. 30 recenzji, komunikatów, sprawozdań i artykułów publicystycznych

Kongresy, sympozja, konferencje - wygłoszone referaty

 • VI Polski Zjazd Filozoficzny, Toruń 12-16 VII 1995
 • V Światowy Kongres Filozofii Chrześcijańskiej, Lublin 20-24 VIII 1996
 • Co daje współczesnemu człowiekowi studium filozofii klasycznej?  Sympozjum filozoficznego w Katedrze Metafizyki na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej ATK w Warszawie, 14 IV 1997
 • XX Światowy Kongres Filozoficzny, Boston 16-22 VIII 1998, (referat pt.: Classical Philosophy and Some Negative Characteristics of Contemporary   Culture)
 • Międzynarodowe Sympozjum: Filozoficzne orientacje w wyborze sensu życia, ATK, Warszawa 20. 04.1999 (referat: Wpływ sekularyzmu na kształtowanie sensu życia)
 • Sympozjum: Fides et ratio - w rocznicę ogłoszenia. Interpretacje – nadinterpretacje – deformacje,  KUL  9-10. 12. 1999
 • Międzynarodowe Sympozjum: Filozofia dla teologów, Lwów, 3-4 V 2001, (referat: pt.: Niektóre cechy współczesnego sekularyzmu.)
 • Sympozjum: O realizm w uprawianiu filozofii, KUL 13 XII 2001
 • Sympozjum: Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy poznania świata, UKSW 22 XI 2001
 • VII Polski Zjazd Filozoficzny, Szczecin, 14-18.IX. 2004
 • II Warszawski Dzień Filozofii: Pluralizm religijny: moda czy konieczność, 30. XI. 2004
 • Sympozjum: Zadania Filozofii chrześcijańskiej, UKSW, 12.III. 2005
 • Sesja poświęcona pamięci historyka filozofii i filozofa Stefana Swieżawskiego w pierwszą rocznicę śmierci, UKSW, 11.04.2005
 • Międzynarodowe Sympozjum: Filozofia dla teologów, Lwów, 1-4 V 2005, (referat: pt.: Dietricha von Hildebranda koncepcja filozofii.)
 • 9.IX.2007, Nowy Jork, Dziedzictwo Jana Pawła II, Rola filozofii w kształtowaniu światopoglądu na podstawie enc. Fides et ratio

 • 25.XI.2007, Nowy Jork, Dziedzictwo Jana Pawła II, Źródła wspólczesnego ateizmu - filozofii Friedricha Nietzschego

 • 9.X.2008, WSD Tuchów, Dorobek naukowy o. prof. Edmunda Morawca

 • 30.VII–5.III.2008, The XXII World Congress of  Philosophy, „Rethinking Philosophy Today”, Seoul Nationality University, Seoul, Korea, Three sources of  secularism in European culture

 • 15-20.IX.2008, VIII Polski Zjazd Filozoficzny, Warszawa, Uleczenie kultury według Friedricha Nietzschego

 • 17.XII.2009, UKSW, Warszawa, Obecny stan nauczania filozofii na wyższych uczelniach polskich. Uzasadnienie potrzeby uprawiania filozofii klasycznej we współczesnej kulturze

 • 12-13.XII.2009. UW Warszawa, Badania z wykorzystaniem ludzkich embrionów jako problem etyczny i prawny, Filozoficzne podstawy rozumienia godności osoby w ujęciu Karola Wojtyły

 • 16.XII.2010, KUL, Lublin, Społeczeństwo bez Boga?,  Bóg w przestrzeni publicznej

 • 10.III.2011, Panel Otwartych Debat, Civitas Christiana, Warszawa, Wpływ filozofii Friedricha Nietzschego na postawę religijną współczesnegoczłowieka

 • 30.V.2011, Człowiek i jego prawa, Towarzystwo Filozoficzne Ignatianum, Kraków, Refelksje na temat relacji pomiędzy nauką a religią

Konferencje zorganizowane

 • 22-24.IV.2008, UKSW, Warszawa, Reason – Rationalism – Rationality

 • 25.IV.2008, WSD. PAT, Kraków, The Use of Philosophical Principles in the Social Thought of Pope John Paul II

 • 17.XII.2009, UKSW, Warszawa, Uzasadnienie potrzeby uprawiania filozofii klasycznej we współczesnej  kulturze”

 • 14.III.2012, UKSW, Warszawa, Nie mamy tu trwałego miasta – filozofia Edyty Stein

 • 20.XII.2012, UKSW, Warszawa,  Zagadnienie śmierci w filozofii XX wieku

Popularyzacja wiedzy

 • 9.XII.2012, Rozumienie „końca czasów” we współczesnej kulturze, Radio Plus
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach