ks. dr hab. Andrzej Kobyliński, prof. UKSW


Instytut Filozofii

Katedra Etyki

stanowisko:

profesor uczelni

 

E-mail:  a.kobylinski@uksw.edu.pl 
 

 Dydaktyka i konsultacje (link USOS) 

  https://uksw.academia.edu/AndrzejKobyliński 

 https://www.researchgate.net/profile/Andrzej_Kobylinski2 

http://orcid.org/0000-0003-2252-8634

_________________________________________________________________________________________

WYKSZTAŁCENIE


Studia

 • 1984-1986 – Wydział Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w  Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa)  
 • 1986-1992 – Studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku oraz na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • 1992-1993 – Wydział Języka i Kultury Włoskiej Uniwersytetu dla Cudzoziemców (Università per Stranieri) w Perugii
 • 1993-1998 – Wydział Filozofii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego (Pontificia Università Gregoriana) w Rzymie


Magisterium

 • 1992 – magister teologii na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, na podstawie pracy: „Koncepcja praktycznej teologii fundamentalnej w pismach Johanna Baptisty Metza”. Promotor: ks. dr Henryk Seweryniak
 • 1995 – magister filozofii na Wydziale Filozofii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, na podstawie pracy: „L’oggettivismo axiologico e la storicità dell’etica nel pensiero di Max Scheler” (Obiektywizm aksjologiczny i historyczność etyki w myśli Maxa Schelera). Promotor: ks. prof. dr hab. Paolo Valori SJ


Doktorat

 • 1998 – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia na Wydziale Filozofii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, na podstawie pracy: „Modernità e postmodernità. L’interpretazione cristiana dell’esistenza al tramonto dei tempi moderni nel pensiero di Romano Guardini” (Nowożytność i ponowożytność. Chrześcijańska interpretacja egzystencji o zmierzchu czasów nowożytnych w myśli Romano Guardiniego). Promotor: ks. prof. dr hab. Nico Sprokel SJ. Recenzent: ks. prof. dr hab. Carlo Huber SJ


Habilitacja

 • 2015 – doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia, na podstawie dorobku naukowego i rozprawy: „O możliwości zbudowania etyki nihilistycznej. Propozycja Gianniego Vattima”. Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Stachewicz, prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek, ks. prof. KUL dr hab. Alfred Wierzbicki


KARIERA ZAWODOWA  
 

Praca zawodowa

 • od 2019 – profesor nadzwyczajny UKSW, Katedra Etyki w Instytucie Filozofii UKSW w Warszawie
 • od 2010 – wykładowca na Studiach Podyplomowych Bioetyki i Prawa Medycznego UKSW w Warszawie
 • 2015-2019 – adiunkt z habilitacją, Katedra Etyki w Instytucie Filozofii UKSW w Warszawie
 • 1999-2013 – adiunkt, Katedra Etyki w Instytucie Filozofii UKSW w Warszawie
 • 1998-2011 – wykładowca filozofii w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku, afiliowanym do Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie
 • 1998-2011 – wykładowca filozofii w Punkcie Konsultacyjnym w Płocku Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie


Pełnione funkcje

 • od 2020 – kierownik Katedry Etyki w Instytucie Filozofii UKSW w Warszawie
 • od 2020 – kierownik Centrum Etyki Stosowanej i Bioetyki „Dignitas” w Instytucie Filozofii UKSW w Warszawie
 • 2016-2020 – przewodniczący Komisji Etyki i Bioetyki UKSW w Warszawie
 • od 2010 – kierownik Studiów Podyplomowych Bioetyki i Prawa Medycznego UKSW w Warszawie
 • 1999-2004 – prorektor ds. wychowawczych Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, afiliowanego do Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie

 
PRACA NAUKOWA I DOROBEK NAUKOWO-BADAWCZY

 

Kierunki badań

 • Filozofia współczesna
 • Relacja chrześcijaństwa do nowożytności
 • Współczesne zagadnienia bioetyczne
 • Wartości w życiu publicznym
 • Filozoficzne podstawy praw człowieka
 • Wolność religijna i świeckość państwa
 • Pentekostalizacja chrześcijaństwa
 • Nihilizm i etyka postmetafizyczna
 • Myśl postmodernistyczna
 • Współczesna filozofia włoska


Publikacje
Książki

 • Etyka a problem podmiotu, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2022, ss. 288 (z: P. Duchliński, R. Moń, E. Podrez)

 • Etyka a problem nihilizmu, Wydawnictwo Naukowe Akademii "Ignatianum", Kraków 2019, ss. 259 (z: P. Duchliński, R. Moń, E. Podrez)

 • Tadeusz Ślipko (monografia w języku angielskim), Ignatianum University Press, Kraków 2019, ss. 204 (z: E. Podrez, P. Duchliński, K. Rozmarynowska)

 • Tadeusz Ślipko, Wydawnictwo Naukowe Akademii "Ignatianum", Kraków 2019, ss. 208  (z: E. Podrez, P. Duchliński, K. Rozmarynowska).

 • Etyka a fenomen życia, Wydawnictwo Naukowe Akademii "Ignatianum", Kraków 2017 (z: P. Duchliński, E. Podrez, R. Moń)

 • Inspiracje chrześcijańskie w etyce, Wydawnictwo Akademii "Ignatianum", Kraków 2016 (z: P. Duchliński, E. Podrez, R. Moń)

 • O normatywności w etyce, Akademia Ignatianum – Wydawnictwo WAM, Kraków 2015, ss. 321 (z: P. Duchliński, R. Moń, E. Podrez)

 • O możliwości zbudowania etyki nihilistycznej. Propozycja Gianniego Vattima, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014, ss. 340

 • Modernità e postmodernità. L’interpretazione cristiana dell’esistenza al tramonto dei tempi moderni nel pensiero di Romano Guardini (Nowożytność i ponowożytność. Chrześcijańska interpretacja egzystencji o zmierzchu czasów nowożytnych w myśli Romano Guardiniego), Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma 1998, ss. 560

 
 

 

Artykuły

2021

 • Ethical Aspects of the Prosperity Gospel in the Light of the Arguments Presented by Antonio Spadaro and Marcelo Figueroa, Religions 12(2021)11/996, s. 1-16. DOI: https://doi.org/10.3390/rel12110996
 • What Normativity after the „Death of God”? Ethical Implications of Weak Thought, Studia Philosophiae Christianae 56(2020) Special Issue 2, s. 197-213. DOI: https://doi.org/10.21697/spch.2020.56.S2.10
 • Ethical and Legal Aspects of Using the Abortion Pill RU-486 in Italy in the Years 2020-2021, Kwartalnik Naukowy „Fides et Ratio” 47(2021)3, s. 147-186. DOI: https://doi.org/10.34766/fetr.v47i3.875


2020

 • Just and Unjust Memory? The Moral Obligation to Remember All Victims of Wars and Totalitarian Regimes, Journal of Military Ethics 19(2020)2, s. 151-162. DOI: https://doi.org/10.1080/15027570.2020.1797987
 • Foreword, Studia Ecologiae et Bioethicae 18(2020)3, s. 5. DOI: http://doi.org/10.21697/seb.2020.18.3.01
 • The Problem of the Conscience Clause of Healthcare Professionals in Italy in the Years 2017-2020, Studia Ecologiae et Bioethicae 18(2020)3, s. 37-46. DOI: http://doi.org/10.21697/seb.2020.18.3.05
 • Gianni Vattimo czy Vittorio Possenti? Implikacje antropologiczne akceptacji lub przezwyciężenia nihilizmu, w: Personalizm w nauce i kulturze, red. J. Jęczeń, P. Guzdek, A. Petryk, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2020, s. 35-52
 • Czym jest sakralny wymiar natury? Filozoficzna interpretacja twórczości Friedricha Hölderlina w dziełach Romano Guardiniego, Studia Philosophiae Christianae 56(2020)1, s. 5-25. DOI: https://doi.org/10.21697/spch.2020.56.1.01
 • The Philosophical Arguments in the Dispute over Artificial Reproduction in Italy in the Years 2004–2014 Studia Ecologiae et Bioethicae 18(2020)5, s. 143-154. DOI: https://doi.org/10.21697/seb.2020.18.5.13
 • New Humanism or Posthumanism? Ethical and Legal Aspects of the Legalisation of Euthanasia in the World in the Years 2000-2015, Studia Ecologiae et Bioethicae 18(2020)5, s. 155-170. DOI: https://doi.org/10.21697/seb.2020.18.5.14
 • Escape from Responsibility? Impact of „Homo Sovieticus” and Neoliberal Economy on the Formation of Social Virtues, in: Osobná zodpovednosť dnes – výzva či výhovorka?, Acta Moralia Tyrnaviensia X, ed. K. Vadiková, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava 2020, pp. 100-116


2019

 • Agnostyczna interpretacja religii w twórczości filozoficznej Massima Cacciariego, Seminare. Poszukiwania Naukowe 40(2019)3, s. 81-91
 • Czy Słowianie przestaną istnieć? Filozoficzne i demograficzne aspekty postkomunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej, Acta Moralia Tyrnaviensia IX, red. H. Hrehová, R. Puškelová, Trnava 2019, s. 99-107


2018

 • Pedofilia we Włoszech: skala problemu, aspekty etyczne i ochrona nieletnich, Studia Ecologiae et Bioethicae 16(2018)1, s. 37-58
 • Aborcja chemiczna w domu? Nowa forma stosowania pigułki aborcyjnej RU-486 we Włoszech, Studia Ecologiae et Bioethicae 16(2018)1, s. 15-26
 • Etyka bez metafizyki? Moralne implikacje myślenia postmetafizycznego, Rocznik Teologii Katolickiej 17(2018)3, s. 323-333
 • Post-Communism, Liberalism and Solidarity in the Countries of Central and Eastern Europe after 1989, Seminare. Poszukiwania Naukowe 39(2018)4, s. 105-113
 • Jaka normatywność po „śmierci Boga”? Etyczne implikacje myśli słabej, Studia Philosophiae Christianae 54(2018)2, s. 111-128
 • Homoseksualizm i kapłaństwo w Kościele katolickim na przestrzeni wieków, Przegląd Historyczny 109(2018)2, s. 283-309
 • Metamorfozy nihilizmu: od Maxa Stirnera do Gianniego Vattima, w: Max Stirner: wokół indywiduum, red. K. Feć, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, s. 261-276


2017

 • Is Pentecostalization the New Reformation? The Causes and Consequences of the Contemporary Pentecostalization of Christianity, Przegląd Religioznawczy – The Religious Studies Review 266(2017)4, 105-116
 • From Paul Vladimiri to Gustavo Zagrebelsky. Constitutional Justice in the Age of Hybrid Warfare, Studia Philosophiae Christianae 53(2017)3, s. 97-113
 • Bezpieczna aborcja? Etyczne aspekty stosowania pigułki aborcyjnej RU-486, Studia Ecologiae et Bioethicae 15(2017)4, s. 79-89
 • The Marxist Concept of Revolutionary Morality According to Leon Trotsky, Acta Moralia Tyrnaviensia VII, red. J. Feber, P. Rusnák, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava 2017, s. 113-124
 • Pedofilia w Belgii: rewolucja seksualna, sekularyzacja i nowa moralność, Studia Bobolanum 28(2017)1, s. 219–236
 • Czy istnieje etyka nihilistyczna? Interpretacja fenomenu nihilizmu we współczesnej filozofii włoskiej, Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria 103(2017)3, s. 217-228
 • Aspekty etyczno-prawne legalizacji marihuany i innych narkotyków miękkich, Studia Ecologiae et Bioethicae 15(2017)3, s. 69-81
 • Pedofilia w Holandii: przyczyny, konsekwencje, ocena moralna, Studia Ecologiae et Bioethicae 15(2017)3, s. 83-95
 • Il ritorno del diavolo e la pentecostalizzazione del cristianesimo, Rivista Teologica di Lugano 22(2017)1, s. 181-192
 • Omosessualità e sacerdozio. Il nodo gordiano – dei cattolici?, Poznańskie Studia Teologiczne 31(2017), s. 117-143
 • Seeking a Virtuous Patriotism: Considerations on Love for One’s Country, Rocznik Teologii Katolickiej 16(2017)1, s. 41-52
 • Il problema della pedofilia e dell’efebofilia nella Chiesa cattolica negli Stati Uniti, Seminare. Poszukiwania Naukowe 38(2017)2, s. 71-82
 • Prymat techniki nad moralnością? Aspekty etyczno-prawne macierzyństwa zastępczego, Studia Ecologiae et Bioethicae 15(2017)2, s. 49-61


2016

 • The Global Pentecostalization of Christianity and its Ethical Consequences, Chicago Studies 55(2016)2, s. 98-118
 • Problem nowej moralności w komunizmie, faszyzmie i narodowym socjalizmie, Logos i Ethos 42(2016)2, s. 137-156
 • Il dramma degli abusi sessuali sui minori nella Chiesa cattolica d’Irlanda, Studia Bobolanum 27(2016)4, s. 123-137
 • Suvremeni problemi globalne pentekostalizacije kršćanstva, Obnovljeni Život 71(2016)4, s. 435-447
 • Nihilism and Ethics in the Philosophy of Weak Thought of Gianni Vattimo, Seminare. Poszukiwania Naukowe 37(2016)4, s. 55-67
 • Hermeneutyka nieciągłości i pentekostalizacja. Współczesne metamorfozy religii chrześcijańskiej, Teologia i Moralność 20(2016)2, s. 245-261
 • Problem molestowania seksualnego dzieci w Australii, Studia Ecologiae et Bioethicae 14(2016)2, s. 57-75
 • Odczarowanie świata czy epoka postsekularna? Pobożność ludowa w kontekście globalnej pentekostalizacji chrześcijaństwa, w: Pokładamy nadzieję w Kościele, red. D. Mielnik, Lublin 2016, s. 134–146
 • Institution of the health care agent in Polish legislation: position of the Polish Working Group on End-of-Life Ethics, Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej – Polish Archives of Internal Medicine 126(2016)5, s. 313-320 (z: M. Szeroczyńska, M. Czarkowski, M. Krajnik, R. Krajewski, L. Pawłowski, A. Adamczyk, A. Barczak-Oplustil, P. Aszyk, T. Pasierski, P. Sobański, W. Bołoz)
 • Instytucja pełnomocnika medycznego w Polsce – stanowisko Polskiej Grupy Roboczej ds. Problemów Etycznych Końca Życia, Medycyna Praktyczna 303(2016)5, s. 102-111 (z: M. Szeroczyńska, M. Czarkowski, M. Krajnik, R. Krajewski, L. Pawłowski, A. Adamczyk, A. Barczak-Oplustil, P. Aszyk, T. Pasierski, P. Sobański, I. Filipczak-Bryniarska, D. Kuć, A. Orońska, K. Smoderek, M. Lichodziejewska-Niemierko, W. Bołoz)
 • Etyka nihilistyczna Gianniego Vattima, w: Etyka, cz. I: Koncepcje etyki, Seria: Dydaktyka filozofii, red. St. Janeczek, A. Starościc, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 215-232
 • La presenza della riflessione filosofica nella società italiana di oggi, Vacanze Filosofiche – il Sito degli Amici delle Vacanze Filosofiche, 18.03.2016

 

2015

 • La global pentecostalización del cristianismo y sus consecuenciac éticas, Revista Teológica Limense 49(2015)3, s. 345-380
 • Die globale Pentekostalisierung des Christentums und ihre ethischen Konsequenzen, Forum Katholische Theologie 31(2015)3, s. 198-214
 • The Problem of Global Justice in the Contemporary Conception of Eurasianism, Acta Moralia Tyrnaviensia V – Sociálne idey a spravodlivosť, red. H. Hrehová, P. Rusnák, Trnavska univerzita v Trnave, Trnava 2015, s. 98-109
 • Prymat prawa nad etyką? Nowy etap włoskiego sporu o metodę in vitro, Studia Ecologiae et Bioethicae 13(2015)2, s. 45-67
 • Le dimensioni etiche dell’odierna pentecostalizzazione del cristianesimo, Rivista Teologica di Lugano 20(2015)2, s. 207-228
 • Argumentacja filozoficzna w sporze o sztuczne zapłodnienie we Włoszech w latach 2004-2014, Studia Ecologiae et Bioethicae 13(2015)2, s. 69-91
 • Das Christentum ohne Dogmen? Religion und Ethik im schwachen Denken von Gianni Vattimo, Theologisches 45(2015)3-4, s. 127-136
 • Globálna pentekostalizácia kresťanstva a jej etické dôsledky, Studia Aloisiana 6(2015)3, s. 33-45
 • Etyczne i prawne aspekty stosowania preparatu medycznego ellaOne czyli tzw. pigułki „pięć dni później”, Studia Ecologiae et Bioethicae 13(2015)1, s. 9-34
 • From Nihilism to Communism. In Search of the Philosophical Roots of Totalitarian Regimes, Acta Moralia Tyrnaviensia VI – Sociálno-etické idey v súčasnej ruskej filozofii v kontexte slovanského sveta, red. H. Hrehová, P. Rusnák, Trnavska univerzita v Trnave, Trnava 2015, s. 151-160
 • Wpływ współczesnej rewolucji antropologicznej na rozumienie małżeństwa i rodziny, Studia Theologica Varsaviensia 53(2015)1, s. 11-36
 • Włoska droga do fenomenologii. Paolo Valori – interpretacja doświadczenia moralnego, w: Dziedzictwo etyki współczesnej. Aksjologia i etyka Romana Ingardena i jego uczniów. Studia i rozprawy. Seria „Universum Philosophiae”, red. P. Duchliński, Akademia Ignatianum – Wydawnictwo WAM, Kraków 2015, s. 313-330
 • Etyka nihilistyczna Gianniego Vattima, w: Etyka, t. I. Seria: Dydaktyka filozofii, red. St. Janeczek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 215-232
 • Aspekty etyczno-prawne sporu o klauzulę sumienia we Włoszech w latach 2014-2015, Studia Ecologiae et Bioethicae 13(2015)3, s. 25-48
 • Etyczne aspekty stosowania psychologii w przestrzeni życia religijnego, Rocznik Teologii Katolickiej 14(2015)1, s. 193-211
 • Nowy humanizm czy posthumanizm? Aspekty etyczno-prawne legalizacji eutanazji na świecie w latach 2000-2015, Studia Ecologiae et Bioethicae 13(2015)4, s. 85-114

 

2014

 • Etyczne aspekty współczesnej pentekostalizacji chrześcijaństwa, Studia Philosophiae Christianae 50(2014)3, s. 93-130


2011

 • Creativity, Beauty and Ethics in the Philosophy of Nikolai Berdyaev, Acta Moralia Tyrnaviensia IV – Fenomen krasy v reflexii suacasneho slovanskeho myslenia, red. H. Hrehová, P. Rusnák, Trnavska univerzita v Trnave, Trnava 2011, s. 94-101
 • „Nowe prawa człowieka” a czysta teoria prawa Hansa Kelsena, w: O prawach człowieka nieco inaczej, red. A. Kobyliński, R. Moń, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011, s. 231-247
 • Problem fundamentu praw człowieka w myśli Norberta Bobbia, w: Prawa człowieka i świat wartości, red. A. Kobyliński, R. Moń, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011, s. 207-220
 • Wstęp, w: O prawach człowieka nieco inaczej, red. A. Kobyliński, R. Moń, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011, s. 9-14 (z: R. Moń)
 • Wstęp, w: Prawa człowieka i świat wartości, red. A. Kobyliński, R. Moń, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011, s. 13-18 (z: R. Moń).


2010

 • Tischner and Metz: two Understandigs of Solidarity, w: Transformacia ludskej identity v strednej Europe po roku 1990, red. H. Hrehová, Trnavska univerzita v Trnave, Trnava 2009, s. 45-51
 • The phenomenological-axiological Personalism according to Max Scheler, w: Personalizmus a sucasnost, red. P. Dancak, D. Hruska, M. Rembierz, R. Soltes, Prešovská univerzita v Prešove, Presov 2010, s. 83-90

 

2009

 • The Role of Solidarity in an Open Society, w: Europske kontexty interkulturnej komunikacie, red. P. Ivanic, M. Hetenyi, Z. Taneski, Vydavateľstvo UKF, Nitra 2009, s. 139-148
 • The Drama of Atheistic Humanism in the Interpretation of Henri de Lubac, w: Personalna obnova humanity na prahu 21. storocia, red. M. Klobusicka, M. Jozek, Vydavateľstvo UKF, Nitra 2009, s. 70-79
 • The Genesis and Nature of „New Human Rights”, w: Etyczne wymiary praw człowieka, red. A. Kobyliński, R. Moń, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009, s. 133-142
 • Wstęp, w: Etyczne wymiary praw człowieka, red. A. Kobyliński, R. Moń, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009, s. 9-11 (z: R. Moń)


2008

 • Is Nihilism our Destiny? The Postmetaphysical Ethics of Gianni Vattimo, w: The Dilemmas of Modern Ethics, red. A. Kobyliński, R. Moń, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2008, s. 97-116
 • Cnota odwagi, ascezy i milczenia według R. Guardiniego, Ateneum Kapłańskie 594 (2008)2, s. 310-319
 • Introduction, w: The Dilemmas of Modern Ethics, red. A. Kobyliński, R. Moń, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2008, s. 7-9 (z: R. Moń)


2007

 • The Role of Philosophy in Today’s Universities, Acta Philosophica Tyrnaviensia 13(2007), s. 41-48
 • Czy embrion jest osobą? Spór o sztuczne zapłodnienie we Włoszech, Studia Ecologiae et Bioethicae 5(2007), s. 157-172
 • Moralna i duchowa kondycja człowieka w społeczeństwie masowym w pismach Romano Guardiniego, Człowiek i teologia 9(2007), s. 143-159
 • Ateizm i mistyka. Perspektywy wiary chrześcijańskiej, Ateneum Kapłańskie 591(2007)2, s. 346-355
 • Miłość jako kategoria filozoficzna, w: Deus caritas est, red. J. Kochański, B. D. Kwiatkowski, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2007, s. 11-32


2006

 • Sekularyzacja i doświadczenie religijne, Collectanea Theologica 76(2006)1, s. 123-146
 • „Eros” i „agape”. Filozoficzna interpretacja fenomenu miłości, Ateneum Kapłańskie 586(2006)3, s. 522-535
 • Wiara – życie z  wątpliwościami. W świetle pism Romano Guardiniego, Życie Duchowe (2006)1, s. 75-83


2005

 • Pojęcie autonomii w myśli Romano Guardiniego, Studia Philosophiae Christianae 41(2005)2, s. 173-195
 • Fenomenologia wolności religijnej, Studia Płockie 33(2005), s. 117-130 (z: T. Kalinowski)
 • Etos człowieka prometejskiego. Romano Guardiniego ocena współczesnej kultury, władzy i techniki, Społeczeństwo – La Società (2005)1, s. 117-131
 • Komentarz do Listu Kongregacji Nauki Wiary „O współdziałaniu mężczyzny i kobiety w Kościele i świecie”, Homo Dei 75(2005)3, s. 107-110


2004

 • Moralność autonomiczna i etyka wiary, Studia Philosophiae Christianae 40(2004)1, s. 123-133
 • Chrześcijaństwo i nowożytność, Collectanea Theologica 74(2004)1, s. 127-145
 • Fenomenologia wiary i kultury, Studia Theologica Varsaviensia” 42(2004)1, s. 109-131
 • Bioetyka i biotechnologie, w: Dylematy bioetyki, red. A. Kobyliński, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2004, s. 7-14
 • Światopogląd katolicki w kontekście postmodernizmu, Ateneum Kapłańskie 571(2004)3, s. 529-54
 • Martina Heideggera krytyka nowożytności, Studia Płockie 32(2004), s. 131-137


2003

 • Interpretacja nowożytności w filozofii Maxa Schelera, Przegląd Powszechny 120(2003)11, s. 308-319
 • Historia i wolność według Romano Guardiniego, w: Konteksty podmiotowej świadomości, red. R. Moń, E. Podrez, Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Olecko 2003, s. 217-226
 • Filozofia przyjaźni i samotności, Homo Dei 73(2003)1, s. 51-66
 • Filozofia człowieka w myśli Romano Guardiniego, Studia Płockie 31(2003), s. 99-110
 • Pytanie o epokę postsekularną, Studia Płockie 31(2003), s. 111-116
 • Nietolerancja antychrześcijańska, Więź 533(2003)3, s. 115-120
 • Fenomenologia liturgii w perspektywie Guardiniego i Ratzingera, Przegląd Powszechny 120(2003)7-8, s. 145-158


2002

 • Oblicza niewiary, Homo Dei 72(2002)1, s. 19-30
 • Etyczne wymiary wolności religijnej, Studia Płockie 30(2002), s. 179-190
 • Matrix i areopag. Moralne i duchowe wyzwania świata mediów, w: Media i kultura, red. A. Kobyliński, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2002, s. 7-14
 • Filozofia piękna w „Liście do artystów” Jana Pawła II, Miesięcznik Pasterski Płocki 87(2002)7-8, s. 355-365
 • Bóg i zło. Krótki wykład o wielkiej tajemnicy, Miesięcznik Pasterski Płocki 87(2002)6, s. 289-296


2001

 • Historyczność sądów moralnych w etyce wartości Maxa Schelera, w: Meandry etyki, red. Z. Sareło, Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Olecko 2001, s. 29-46
 • Etyka Dekalogu a polscy zwolennicy „programu oświeceniowego”, Studia Płockie 29(2001), s. 201-211
 • Wiara i wolność. Doświadczenie Sierpnia i etyka solidarności, w: Wiara i wolność. Doświadczenie i dziedzictwo pierwszej „Solidarności”, red. A. Kobyliński, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2001, s. 9-22
 • Wiara i krew. Męczennicy XX wieku, w: Wiara i wolność. Doświadczenie i dziedzictwo pierwszej „Solidarności”, red. A. Kobyliński, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2001, s. 231-240 (z: J. Tomaszewski)
 • Natura i misja rodziny chrześcijańskiej, Miesięcznik Pasterski Płocki 86(2001)9, s. 387-398

 

2000

 • Wdzięczność i nadzieja, w: Wdzięczność i nadzieja. Kościół katolicki w Polsce na przełomie tysiącleci, red. A. Kobyliński, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2000, s. 7-18


1999

 • „Cóż po filozofii w czasie marnym?” O zasadniczym przesłaniu encykliki „Fides et ratio”, Miesięcznik Pasterski Płocki 84(1999)5, s. 210-217
 • Lęki współczesnego Polaka przed wejściem do Unii Europejskiej, Miesięcznik Pasterski Płocki 84(1999)5, s. 218-230
 • Wprowadzenie, w: Europa 2001. Zaproszenie do odpowiedzialności, red. A. Kobyliński, H. Seweryniak, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 1999, s. 9-13


1994

 • Sul destino dell’uomo nella società borghese, Collegium Polonorum 12(1994), s. 11-28

 
Publikacje redagowane

 • Etyka społeczna w życiu publicznym, Studia Philosophiae Christianae 50(2014)3, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014, ss. 204 (z: R. Moń)

 • Prawa człowieka i świat wartości, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011, ss. 337 (z: R. Moń)

 • O prawach człowieka nieco inaczej, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011, ss. 315 (z: R. Moń)

 • Etyczne wymiary praw człowieka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009, ss. 180 (z: R. Moń)

 • The Dilemmas of Modern Ethics, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2008, ss. 130 (z: R. Moń)

 • Dylematy bioetyki, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2004, ss. 192

 

 • Media i kultura, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2002, ss. 196

 

 • Wiara i wolność. Doświadczenie i dziedzictwo pierwszej „Solidarności”, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2001, ss. 285

 • Wdzięczność i nadzieja. Kościół katolicki w Polsce na przełomie tysiącleci, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2000, ss. 232

 • Europa 2001. Zaproszenie do odpowiedzialności, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 1999, ss. 230 (z: H. Seweryniak)

 
Recenzje

 • Paweł Lisicki, Poza polityczną poprawnością. Polska, Europa i Kościół między nihilizmem a islamem, Wydawnictwo M, Kraków 2017, ss. 272, Seminare. Poszukiwania Naukowe 40(2019)1, s. 218-221
 • Vittorio Possenti, Il realismo e la fine della filosofia moderna, Armando Editore, Roma 2016, pp. 288, Studium: rivista di vita e di cultura 114(2018)1, s. 157-159
 • Paweł Lisicki, Krew na naszych rękach? Religia Holocaustu i tożsamość Europy, Wydawnictwo Fabryka Słów, Lublin 2016, ss. 640, Seminare. Poszukiwania Naukowe 39(2018)2, s. 219-222
 • Paweł Lisicki, Dżihad i samozagłada Zachodu, Wydawnictwo Fabryka Słów, Lublin 2015, ss. 379, Seminare. Poszukiwania Naukowe 39(2018)1, s. 211-213
 • Vittorio Possenti, Il realismo e la fine della filosofia moderna (Realizm i koniec filozofii nowożytnej), Armando Editore, Roma 2016, ss. 288, Studia Philosophiae Christianae 53(2017)2, s. 145-152
 • Vittorio Possenti, La rivoluzione biopolitica. La fatale alleanza tra materialismo e tecnica (Rewolucja biopolityczna. Fatalny sojusz między materializmem i techniką), Edizioni Lindau, Torino 2013, ss. 219, Studia Ecologiae et Bioethicae 15(2017)2, s. 99-103
 • Zdzisława Kobylińska, Umoralnić życie publiczne. Luigiego Sturza doktryna społeczno-polityczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2012, Seminare 36(2015)3, s. 237-241
 • Vittorio Possenti, Nichilismo Giuridico. L’ultima parola? (Nihilizm prawny. Ostatnie słowo?), Rubbettino Editore, Soveria Mannelli 2012, Studia Philosophiae Christianae 50(2014)2, s. 145-153
 • Michele Aramini, PACS. Matrimonio e coppie omosessuali, Paoline Editoriale Libri, Milano 2006, Przegląd Powszechny 125(2008)6, s. 144-149
 • Loretta Iannascoli, Condizione umana e opposizione polare nella filosofia di Romano Guardini. Genesi, fonti e sviluppi di un pensiero, Aracne, Roma 2005, La Civiltà Cattolica 3757(2007)1, s. 101-103
 • Giandomenico Mucci, I cattolici nella temperie del relativismo, Editoriale Jaca Book, Milano 2005, Studia Ecologiae et Bioethicae 5(2007), s. 559-562
 • Joseph Ratzinger – Jürgen Habermas, Etica, religione e stato liberale, Editrice Morcelliana, Brescia 2005, Studia Płockie 35(2007), s. 331-334
 • Luigi Negri, Ripensare la modernità, Siena 2003, Przegląd Powszechny 122(2005)3, s. 547-551
 • Mirosław Kosek, Podatek kościelny w niemieckim systemie prawnym, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2004, Przegląd Powszechny 122(2005)5, s. 188-191
 • Michele Aramini, La fecondazione artificiale. Che cosa dice la legge e che cosa insegna la Chiesa, Portalupi Editore, Casale Monteferrato 2004, Przegląd Powszechny 122(2005)9, s. 157-160
 • Jürgen Habermas, Przyszłość natury ludzkiej. Czy zmierzamy do eugeniki liberalnej?, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2003, Studia Płockie 33(2005), s. 273-276
 • Giuseppe Dalla Torre, Europa. Quale laicità?, Cinisello Balsamo 2003, Przegląd Powszechny 121(2004)7-8, s. 247-251
 • Maria Luisa Di Pietro, Elio Sgreccia, Biotecnologie e futuro dell’uomo, Milano 2003, Przegląd Powszechny 121(2004)9, s. 413-418
 • Ramón Lucas Lucas, Bioetica per tutti, Cinisello Balsamo 2002, Studia Płockie 32(2004), s. 255-259
 • Attilio Tamburrini (red.), Rapporto 2002 sulla Libertà Religiosa nel Mondo, Roma 2002, Przegląd Powszechny 120(2003)3, s. 392-396
 • Paolo Ricca (red.), Eutanasia. La legge olandese e commenti, Roma 2002, Przegląd Powszechny 120(2003)5, s. 335-339
 • Fortunato Di Noto, La pedofilia. I mille volti di un olocausto silenzioso, Milano 2002, Przegląd Powszechny 120(2003)7-8, s. 228-231
 • Vincenzo Lungagnani, Biotecnologie. Norme e regolamenti, Torino 2002, Studia Philosophiae Christianae 39(2003)1, s. 244-249
 • Luigi Negri, Controstoria. Una rilettura di mille anni di vita della Chiesa, Milano 2000, Przegląd Powszechny 119(2002)6, s. 409-413
 • Gino Concetti, La pillola del giorno dopo, Roma 2001, Studia Philosophiae Christianae 38(2002)1, s. 134-140

 

Sprawozdania

 • Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej nt. „Przyrodoznawstwo – Filozofia – Teologia. Obszary i perspektywy dialogu”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 15-16 października 2019 r., Studia Philosophiae Christianae 56(2020)1, s. 161-170. DOI: https://doi.org/10.21697/spch.2020.56.1.41
 • Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej nt. „Jakie będzie chrześcijaństwo przyszłości? Doświadczenie religijne, kultura i racjonalność wiary w twórczości Romano Guardiniego”, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław, 28 maja 2019 r., Studia Philosophiae Christianae 56(2020)1, s. 171-178. DOI: https://doi.org/10.21697/spch.2020.56.1.42
 • Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej nt. „The Drama of Freedom in the Slavonic World in the 20th Century”, Trnavská Univerzita v Trnave, Trnawa, 25 października 2018 r., Studia Philosophiae Christianae 55(2019)3, s. 137-145. DOI: https://doi.org/10.21697/spch.2019.55.3.41
 • Sprawozdanie z konferencji naukowej nt. „Oblicza nihilizmu we współczesnej filozofii i kulturze”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 23 maja 2018 r., Studia Philosophiae Christianae 55(2019)1, s. 135-142
 • Sprawozdanie z XVIII Sympozjum Filozoficznego nt. „Filozofia dla teologów”, Instytut Teologiczny im. św. Józefa Bilczewskiego, Lwów, 28 kwietnia 2018 r., Studia Philosophiae Christianae 55(2019)1, s. 143-149
 • Sprawozdanie z konferencji naukowej nt. „Sakramentalne i pozasakramentalne działanie Ducha Świętego”, Świdnica, 23 kwietnia 2018, Seminare. Poszukiwania Naukowe 40(2019)2, s. 231-233
 • Sprawozdanie z konferencji naukowej nt. „Miłość – małżeństwo – rodzicielstwo. «Humanae vitae» – wzniosła teoria czy realna pomoc?”, Poznań, 5 maja 2018, Seminare. Poszukiwania Naukowe 40(2019)3, s. 213-217
 • Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej nt. „Historical, Legal, Political and Ethical Aspects of Contemporary Military and Non-Military Conflicts”, Warszawa, 12-13 marca 2018, Seminare. Poszukiwania Naukowe 39(2018)3, s. 220-224
 • Sprawozdanie z konferencji naukowej nt. „Kościół – patriotyzm – ojczyzna”, Uniwersytet w Białymstoku – Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku, Białystok, 5 maja 2017, Seminare. Poszukiwania Naukowe 39(2018)2, s. 201-203
 • Sprawozdanie z konferencji naukowej nt. „Człowiek poszukujący prawdy”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, 11 maja 2017, Seminare. Poszukiwania Naukowe 39(2018)3, s. 211-214
 • Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej nt. „Image of Man in Social Sciences”, Trnavská Univerzita v Trnave, Trnawa, 30 marca 2017 r., Studia Philosophiae Christianae 53(2017)4, s. 151-159
 • Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej nt. „Reflections on the Man in the Slavic Philosophical Thought”, Trnavská Univerzita v Trnave, Trnawa, 26 października 2016 r., Studia Philosophiae Christianae 53(2017)2, s. 153-162
 • Sprawozdanie z uroczystości otwarcia Centrum Etyki Chrześcijańskiej im. Tadeusza Ślipki SJ, połączonej z VI Ogólnopolskim Konwersatorium z cyklu „Styczeń – Ślipko – Tischner. Inspiracje chrześcijańskie w etyce”, Akademia Ignatianum, Kraków, 13 maja 2016, Studia Philosophiae Christianae 52(2016)2, s. 170-175
 • Sprawozdanie z konferencji naukowej nt. „Psychologia a formacja ludzka. Zadania, wyzwania, perspektywy”, Uniwersytet w Białymstoku – Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku, 16 maja 2015, Seminare. Poszukiwania Naukowe 37(2016)3, s. 216-219
 • Sprawozdanie z VIII Międzyuczelnianego Seminarium Naukowego z cyklu „Dziedzictwo współczesnej etyki”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 2 grudnia 2015, Studia Philosophiae Christianae 52(2016)1 , s. 173-178
 • Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Socio-ethical ideas of contemporary Russian Philosophy in the context of Slavic World”, Trnavska Univerzita, Trnawa, 5 maja 2015, Studia Philosophiae Christianae 51(2015)4, 177-188
 • Sprawozdanie z V Ogólnopolskiego Konwersatorium z cyklu „Styczeń – Ślipko – Tischner. Inspiracje chrześcijańskie w etyce”, Akademia Ignatianum, Kraków, 21 kwietnia 2015, Studia Philosophiae Christianae 51(2015)4, 167-1
 • Sprawozdanie z XVII Tygodnia Filozoficznego „La morale tra panteismo, teismo e ateismo”, Saltino-Vallombrosa (Florencja), 21 sierpnia 2014, Studia Ecologiae et Bioethicae  13(2015)1, s. 185-194
 • Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Socio-ethical ideas of contemporary Russian Philosophy in the context od Slavic World”, University of Trnava, Trnawa, 5 maja 2015, Studia Philosophiae Christianae 51(2015)1, s. 183-193
 • Sprawozdanie z międzyuczelnianego seminarium z cyklu „Dziedzictwo współczesnej etyki”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, 10 grudnia 2008, Studia Philosophiae Christianae 45(2009)1, s. 291-298
 • Sprawozdanie z sympozjum Tajemnica życia. Bioetyka wobec przejawów „kultury śmierci”, Płock, 13-15 listopada 2003, Studia Płockie 32(2004), s. 225-231
 • Sprawozdanie z sympozjum „Meandry Wiary. Życie duchowe w epoce postsekularnej”, Płock, 7-9 listopada 2002, Homo Dei 73(2003)1, s. 161-165


Artykuły publicystyczne i wywiady prasowe
 

2021

 • Katolicyzm XXI wieku w kontekście laicyzacji i desekularyzacji – rozmowę prowadzi Eryk Łażewski, portal internetowy Niezależna.pl, wydanie 31 grudnia 2021
 • Święta Bożego Narodzenia to papierek lakmusowy współczesnej laicyzacji – rozmowę prowadzi Karol Kubicki, portal internetowy Fronda.pl, wydanie 25 grudnia 2021
 • Złe duchy nie mieszkają w przedmiotach. Cała prawda o egzorcyzmach – rozmowę prowadzi Krzysztof Sobczak, Magazyn Radia ZET, wydanie 30 października 2021
 • Kard. Wyszyński cierpiałby, widząc dzisiejszy Kościół w Polsce – rozmowę prowadzi Karol Kubicki, portal internetowy Fronda.pl, wydanie 12 września 2021
 • Niekończące się pasmo skandali niszczy Kościół – rozmowę prowadzi Anita Czupryn, Polska The Times 3-5 września 2021, s. 16-17
 • Religia Holokaustu, „Do Rzeczy” 440(2021)35, s. 54-56
 • Za tuszowanie pedofilii biskupi powinni tracić majątki – rozmowę prowadzi Ewa Wilczyńska, Gazeta Wyborcza – Tygodnik Wrocław 27 sierpnia 2021, s. 6-7
 • W Polsce kwitną magia i zabobon – rozmowę prowadzi Justyna Kaczmarczyk, portal internetowy Interia.pl, wydanie 19 lipca 2021
 • Ostatni rok to czas długich rekolekcji, w których uczestniczy cały świat – rozmowę prowadzi Marta Ewa Wróblewska, Świat Elit 143(2021)2, s. 48-49
 • Prymas Polski unika tematu pieniędzy dla ofiar pedofilii jak diabeł święconej wody – rozmowę prowadzi Ewa Wilczyńska, Gazeta Wyborcza – Tygodnik Wrocław 2 lipca 2021, s. 6-7
 • Trzeba odrzucić syreni śpiew oszustów i szarlatanów, aby znaleźć prawdziwe oblicze Ducha Świętego – rozmowę prowadzi Karol Kubicki, portal internetowy Fronda.pl, wydanie 23 kwietnia 2021
 • Biskupi przyzwalają na groźne egzorcyzmy – rozmowę prowadzi Ewa Wilczyńska, Gazeta Wyborcza – Tygodnik Wrocław 16 kwietnia 2021, s. 4-5
 • Czy pandemia jest wymysłem szatana? Problem magii, zabobonu i fundamentalizmu religijnego – rozmowę prowadzi Damian Świerczewski, portal internetowy Fronda.pl, wydanie 5 kwietnia 2021
 • Katolicyzm konserwatywny czy liberalny? Społeczne i polityczne aspekty religii – rozmowę prowadzi Jakub Pacan, portal internetowy Tysol.pl, wydanie 5 kwietnia 2021
 • Bardzo silny nurt antyszczepionkowy zadomowił się w polskim Kościele katolickim – rozmowę prowadzi Hubert Ossowski, Głos Wielkopolski (2021)77 (Magazyn na święta wielkanocne), s. 16-17
 • Narodziny chrześcijaństwa były rewolucją. Ale to nie znaczy, że świat stał się nagle dobry i piękny – rozmowę prowadzi Marek Kęskrawiec, Dziennik Polski (2021)77 (Magazyn na święta wielkanocne), s. 4-5
 • Psychomanipulacja religijna w kontekście procesu pentekostalizacji chrześcijaństwa – rozmowę prowadzi Artur Nowak, portal internetowy Newsweek.pl, wydanie 30 marca 2021
 • Gdy rozum śpi, budzą się demony – rozmowę prowadzi Walerian Dziczkiewicz, Tygodnik Ciechanowski 2153(2021)13, s. 17
 • Pusty Kościół – rozmowę prowadzi Joanna Podgórska, Polityka 3302(2021)10, s. 24-27
 • Trzeba zatrzymać upadek wizerunku medialnego księży – rozmowę prowadzi Jakub Pacan, portal internetowy Tysol.pl, wydanie 7 lutego 2021
 • Nie wolno pozwolić na to, żeby ciemność ogarnęła nasze serca i umysły – rozmowę prowadzi Marta Ewa Wróblewska, Świat Elit 2/2021, s. 26-27
 • Nawadnianie i odżywanie pacjentów w trwałych stanach wegetatywnych – rozmowę prowadzi Damian Świerczewski, portal internetowy Fronda.pl, wydanie 21 stycznia 2021
 • Przemyślmy to od nowa – wrozmowie wzięli udział członkowie redakcji miesięcznika Znak: Mateusz Burzyk, Michał Jędrzejek, Janusz Poniewierski i Henryk Woźniakowski, Znak 788(2021)1, s. 54-61


2020

 • Rok 2020 cezurą w dziejach Kościoła katolickiego? Zmiany, reformy, droga konserwatywna i liberalna - rozmowę prowadzi Eryk Łażewski, portal internetowy Niezależna.pl, wydanie 25 grudnia 2020
 • Wszyscy polscy biskupi powinni zostać rozliczeni – rozmowę prowadzi Ewa Wilczyńska, Gazeta Wyborcza – Tygodnik Wrocław 13 listopada 2020, s. 4-5
 • To najgłębszy kryzys w historii polskiego katolicyzmu – rozmowę prowadzi Przemysław Harczuk, portal internetowy DoRzeczy.pl, wydanie 18 listopada 2020
 • Chory jest cały system, nie jeden biskup czy kardynał – rozmowę prowadzi Katarzyna Kaczorowska, portal internetowy Polityka.pl, wydanie 11 listopada 2020
 • Franciszek to rewolucjonista. Zmienia Kościół w sposób nieodwracalny – rozmowę prowadzi Damian Świerczewski, portal internetowy Fronda.pl, wydanie 25 października 2020
 • Rewolucja, ukryta schizma czy fake news? – rozmowę prowadzi Eryk Łażewski, portal internetowy Niezależna.pl, wydanie 25 października 2020
 • Spór o aborcję eugeniczną jest ważny, ale marginalny – rozmowę prowadzi Dariusz Bruncz, portal internetowy Wirtualna Polska, wydanie 23 października 2020
 • Nabożeństwo Godziny Łaski, Rycerz Niepokalanej 773(2020)10, s. 34-35
 • Wojna o pamięć, Do Rzeczy 37(2020), s. 42-45
 • Mamy prawdziwą wojnę - rozmowę prowadzi Damian Świerczewski, portal internetowy Fronda.pl, wydanie 3 września 2020
 • Skutki decentralizacji Kościoła,
 • Rycerz Niepokalanej 772(2020)9, s. 36-37
 • Polityczne konsekwencje sekularyzacji i desekularyzacji – rozmowę prowadzi Jakub Pacan, portal internetowy Tysol.pl, wydanie 12 lipca 2020
 • Zmierzch czy wiosna religii?, Rycerz Niepokalanej 770-771(2020)7/8, s. 34-35
 • Kryzys Kościoła katolickiego w Polsce – rozmowę prowadzi Damian Świerczewski, portal internetowy Fronda.pl, wydanie 25 czerwca 2020
 • Degrengolada moralna Kościoła katolickiego w Polsce – rozmowę prowadzi Roman Laudański, Magazyn Gazety Pomorskiej 12 czerwca 2020, s. 15
 • Kryzys demograficzny w Polsce, Rycerz Niepokalanej 769(2020)6, s. 34-35
 • Zabawa w chowanego trwa w najlepsze – rozmowę prowadzi Piotr Bera, Gazeta Wyborcza – Tygodnik Wrocław 29 maja 2020, s. 6-7
 • Pandemia przyspieszy galopującą laicyzację młodego pokolenia, portal internetowy Misyjne.pl, wydanie 12 maja 2020
 • Na naszych oczach powoli odchodzi do lamusa historii tradycyjna wizja Kościoła – rozmowę prowadzi Tomasz Terlikowski, w: Tylko prawda nas wyzwoli, red. T. Terlikowski, Wydawnictwo Fronda, Warszawa 2020, s. 158-175
 • Rewolucja seksualna 1968 roku, Rycerz Niepokalanej 766(2020)3, s. 28-29
 • Bez przedawnienia – rozmowę prowadzi Piotr Bera, Magazyn Świąteczny „Gazety Wyborczej” 15-16 lutego 2020, s. 20-21
 • Obojętność i święty spokój – rozmowę prowadzi Magdalena Rigamonti, Dziennik Gazeta Prawna 14-16 lutego 2020 nr 31(5184), s. A4-A6
 • Różnorodność doktrynalna albo schizma – rozmowę prowadzi Tomasz Terlikowski, Rzeczpospolita Plus Minus 1-2 lutego 2020, s. 20-21
 • Charakterystyka chrześcijaństwa zielonoświątkowego, Rycerz Niepokalanej 765(2020)2, s. 19-20
 • W Kościele od lat trwa tuszowanie pedofilii – rozmowę prowadzi Piotr Bera, Gazeta Wyborcza – Tygodnik Wrocław 31 stycznia 2020, s. 4-6
 • Spór o celibat duchownych w Kościele katolickim – rozmowę prowadzi Artur Nowak, portal internetowy Newsweek.pl, wydanie 17.01.2020
 • Rewolucja zielonoświątkowa, Rycerz Niepokalanej 764(2020)1, s. 19-20

 

2019

 • Rewolucja bergoliońska – rozmowę prowadzi Grzegorz Górny, Sieci 364(2019)46, s. 66-69
 • Jesteśmy u progu nowej reformacji – rozmowę prowadzi Paweł Chmielewski, portal internetowy Fronda.pl, wydanie 29 września 2019
 • Po pierwsze demografia, Do Rzeczy (2019)37, s. 54-55
 • Szamani w polskim Kościele – rozmowę prowadzą Artur Nowak i Marcin Wójcik, Magazyn Świąteczny „Gazety Wyborczej” 27-28 lipca 2019, s. 12-14
 • Polens Staatskirche stürzt vom Sockel – rozmowę prowadzi Philipp Fritz, niemiecki dziennik Die Welt 17 czerwca 2019, s. 7
 • Metamorfozy polskiej religijności – rozmowę prowadzi Artur Nowak, portal internetowy Newsweek.pl, wydanie 14 czerwca 2019
 • Przyczyny i skutki pedofilii klerykalnej – rozmowę prowadzi Sebastian Klauziński, portal internetowy OKO.press, wydanie 19 maja 2019
 • Największy wstrząs chyba przed nami – rozmowę prowadzi Justyna Kaczmarczyk, portal internetowy Interia.pl, wydanie 11 maja 2019
 • Pedofilia a homo sovieticus, Do Rzeczy (2019)22, s. 28-29
 • Wpływ globalnego procesu desekularyzacji na politykę i życie publiczne – rozmowę prowadzi Adam Stankiewicz, portal internetowy wPolityce.pl, wydanie 22 kwietnia 2019
 • Ukryta schizma w Kościele – rozmowę prowadzi Paweł Chmielewski, portal internetowy Fronda.pl, wydanie 22 kwietnia 2019
 • Nie ma mądrej polityki bez religii – rozmowę prowadzi Dawid Gospodarek, Katolicka Agencja Informacyjna, wydanie 10 kwietnia 2019
 • Do Polski od lat przenika szamańskie widzenie religii – rozmowę prowadzi Anita Czupryn, Polska The Times 8 kwietnia 2019, s. 10-11.
 • W polskim Kościele trwa brutalna wojna religijna – rozmowę prowadzi Piotr Olejarczyk, portal internetowy Onet.pl, wydanie 6 kwietnia 2019
 • Hybrydowa inwazja. Podmiana pobożności – katolickiej na zielonoświątkową, w: Alarm dla Kościoła. Nowa reformacja?, red. P. Milcarek, T. Rowiński, Wydawnictwo Demart, Warszawa 2019, s. 75-97
 • Furtki złego ducha – rozmowę prowadzi Tomasz Maćkowiak, W drodze 548(2019)4, s. 50-59
 • Pedofilia w Kościele katolickim w Polsce – rozmowę prowadzi Paweł Chmielewski, portal internetowy Fronda.pl, wydanie 23 marca 2019
 • Nadchodzi brutalna wojna światopoglądowa – rozmowę prowadzi Paweł Chmielewski, portal internetowy Fronda.pl, wydanie 23 lutego 2019
 • Kościół kontra pedofilia, Do Rzeczy (2019)9, s. 64-65
 • Żeby skutecznie walczyć z pedofilią, potrzeba zmiany mentalności – rozmowę prowadzi Justyna Kaczmarczyk, portal internetowy Interia.pl, wydanie 20 lutego 2019
 • Katolicy a homoseksualizm, Sieci 322(2019)7, s. 26-28
 • Marcial Maciel Degollado i Legioniści Chrystusa – rozmowę prowadzi Daniel Flis, portal internetowy OKO.press, wydanie 9 lutego 2019
 • Dramat w kraju tulipanów, Do Rzeczy (2019)6, s. 72-73


2018

 • Teologiczny rachunek sumienia Kościoła, Więź 674(2018)4, s. 106-115 (z: S. Duda, Z. Nosowski, Z. Radzik)
 • Rozdział Kościoła od państwa – rozmowę prowadzi Adam Stankiewicz, portal internetowy wPolityce.pl, wydanie 25 grudnia 2018
 • Na pytanie o homoseksualizm duchowni i świeccy udzielają bardzo różnych odpowiedzi – rozmowę prowadzi Dawid Gospodarek, Wiadomości KAI 1392(2018)50, s. 8-12
 • Globalny dramat pedofilii, portal internetowy Onet.pl, wydanie 24 września 2018
 • Chiedimi se sono gay, Tempi 24(2018)10, s. 45-48
 • I sacerdoti e l’omosessualità, Il Timone 177(2018)10, s. 19-20
 • Musimy obudzić się ze snu, portal internetowy Do Rzeczy.pl, wydanie 31 sierpnia 2018
 • Pedofilia w Irlandii, Do Rzeczy (2018)35, s. 78-79
 • L’omosessualità nel clero ha già spaccato la Chiesa – rozmowę prowadzi Roberto Marchesini, portal internetowy La Nuova Bussola Quotidiana, wydanie 5 sierpnia 2018
 • Encyklika „Humanae vitae” a rewolucja obyczajowa w Polsce – rozmowę prowadzi Paweł Chmielewski, portal internetowy Fronda.pl, wydanie 28 lipca 2018
 • Rewolucja inna od wszystkich – rozmowę prowadzi Dariusz Hybel, Głos dla Życia (2018)4, s. 12-14
 • Jak w Polsce powstrzymać liberalną rewolucję doktrynalną? – rozmowę prowadzi Paweł Chmielewski, portal internetowy Fronda.pl, wydanie 2 lipca 2018
 • Rozmowa o pedofilii, w: Dzieci, które gorszą, red. Artur Nowak, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2018, s. 115-135
 • Trudno powiedzieć, w jakich krajach katolicyzm przetrwa – rozmowę prowadzi Dawid Gospodarek, Wiadomości KAI 1371(2018)29, s. 11-15
 • Czy grozi nam koniec człowieka?, Teologia Polityczna Co Tydzień, wydanie 14 maja 2018
 • Nadszedł czas rewolucyjnych zmian w Kościele – rozmowę prowadzi Paweł Chmielewski, portal internetowy Fronda.pl, wydanie 26 kwietnia 2018
 • Kościół, pamięć i Holokaust, Sieci 280(2018)15, s. 62-64
 • Czym jest decentralizacja Kościoła?, portal internetowy Gość.pl, wydanie 26 marca 2018
 • Walka o pamięć w epoce wojen informacyjnych – rozmowę prowadzi Adam Stankiewicz, portal internetowy wPolityce.pl, wydanie 31 marca 2018
 • Decentralizacja Kościoła katolickiego, Do Rzeczy (2018)9, s. 54-55
 • Pamięć i polityka historyczna – rozmowę prowadzi Tomasz Plaskota, portal internetowy wPolityce.pl, wydanie 20 lutego 2018


2017

 • Rechrystianizacja Europy? Ateizm i islam w świecie zachodnim – rozmowę prowadzi Adam Stankiewicz, portal internetowy wPolityce.pl, wydanie 25 grudnia 2017
 • Pedofilia. Tragedia ofiar, Kościoła i społeczeństwa – rozmowę prowadzi Roman Motoła, Polonia Christiana 59(2018)6, s. 62-64
 • Między Kościołem toruńskim a Kościołem łagiewnickim – rozmowę prowadzi Adam Stankiewicz, portal internetowy wPolityce.pl, wydanie 23 października 2017
 • Kościół katolicki w Polsce wobec problemu uchodźców i imigrantów – rozmowę prowadzi Tomasz Wandas, portal internetowy Fronda.pl, wydanie 22 października 2017
 • Prawo i religia w społeczeństwie demokratycznym – rozmowę prowadzi Adam Stankiewicz, portal internetowy wPolityce.pl, wydanie 26 lipca 2017
 • Warsaw Speech prezydenta Donalda Trumpa – rozmowę prowadzi Adam Stankiewicz, portal internetowy wPolityce.pl, wydanie 9 lipca 2017
 • Egzorcyzm nad Polską i pentekostalizacja, Do Rzeczy (2017)27, s. 64-66
 • Religia, sekty i psychomanipulacja – rozmowę prowadzi Tomasz Wandas, portal internetowy Fronda.pl, wydanie 1 lipca 2017
 • Problem udziału księży katolickich w życiu publicznym – rozmowę prowadzi Tomasz Wandas, portal internetowy Fronda.pl, wydanie 11 czerwca 2017
 • Bioetyka, prawo i pigułka ellaOne – rozmowę prowadzi Tomasz Wandas, portal internetowy Fronda.pl, wydanie 28 maja 2017
 • Racjonalna interpretacja orędzia fatimskiego – rozmowę prowadzi Tomasz Wandas, portal internetowy Fronda.pl, wydanie 14 maja 2017
 • Europa chrześcijańska: prawda czy fałsz? – rozmowę prowadzi Adam Kacprzak, portal internetowy wPolityce.pl, wydanie 17 kwietnia 2017
 • Fatima i wielkie wyzwania przed Polską – rozmowę prowadzi Tomasz Wandas, portal internetowy Fronda.pl, wydanie 12 kwietnia 2017
 • Kłamstwo i zbrodnia pigułki „po” – rozmowę prowadzi Roman Motoła, Polonia Christiana 56(2017)3, s. 39-41
 • Skandal i zło pedofilii, wSieci 224(2017)11, s. 44-46
 • Ocena moralna preparatu ellaOne, Niedziela (2017)22, s. 20-21
 • Pedofilia, pontyfikat Benedykta XVI i przyszłość chrześcijaństwa – rozmowę prowadzi Magdalena Nałęcz, portal internetowy Wirtualna Polska, wydanie 10 lutego 2017
 • Niedoceniony pontyfikat, wSieci 219(2017)6, s. 64-66


2016

 • Fanatyzm światopoglądowy nad Sekwaną, portal internetowy Fronda.pl, wydanie 7 stycznia 2016
 • Spoczynek w duchu? Dlaczego Bóg miałby wyłączać działanie naszego rozumu? – rozmowę prowadzi red. Tomasz Reczko, portal internetowy Aleteia.pl, wydanie 7 grudnia 2016
 • Dzieje „Solidarności” i wojna idei, wSieci (2016)35, s. 66-68
 • Auschwitz i prawda o Polsce, Do Rzeczy (2016)33, s. 62
 • Ewangelia sukcesu, szczęścia i dobrobytu. Tak protestantyzuje się chrześcijaństwo – rozmowę prowadzi red. Roman Motoła, portal informacyjny PCh24.pl, wydanie 10 czerwca 2016
 • Pedofilia i zmowa milczenia, Do Rzeczy (2016)12, s. 6
 • Nadzieja i zdrada „Solidarności”, wSieci (2016)21, s. 54-55
 • Omoeresia – rozmowę prowadzi Mauro Faverzani, Radici Cristiane 112(2016)3, s. 15-16
 • Islam w Europie – wojna czy pokój?, portal internetowy Fronda.pl, wydanie 29 marca 2016


2015

 • Religia potrzebuje rozumu – rozmowę prowadzi Marcin Żyła, Tygodnik Powszechny (2015)49, s. 28-31
 • Pytania o jedność Kościoła, Do Rzeczy (2015)46, s. 62-63
 • W islamie nie ma miejsca na racjonalne myślenie. Stąd problemy – rozmowę prowadzi Magdalena Nałęcz, Polska The Times, 20-22 listopada 2015, s. 28-29. Wydanie elektroniczne: Dżihad jest podobny do koncepcji świętej wojny chrześcijan ze średniowiecza, Polska The Times, wydanie 22 listopada 2015
 • Religia we współczesnym świecie. Czy katolicyzm staje się irracjonalny? – rozmowę prowadzi Magdalena Nałęcz, Polska The Times, 17-19 lipca 2015, s. 39-41. Wydanie elektroniczne: Kwestia o. Bashobory i charyzmatyków dzieli Kościół. To hybrydowa wojna religijna, Polska The Times, wydanie 17 lipca 2015
 • Humanistyczne treści Bożego Narodzenia, portal internetowy Fronda.pl, wydanie 25 grudnia 2015
 • Godzina Łaski. Prawda czy fałsz?, portal internetowy Fronda.pl, wydanie 14 grudnia 2015
 • Nie wolno nawracać siłą – rozmowę prowadzi Małgorzata Rostowska, Portal Płock, wydanie 8 grudnia 2015
 • Zgorszenie na Monte Cassino – rozmowę prowadzi Paweł Chmielewski, portal internetowy Fronda.pl, wydanie 28 listopada 2015
 • Islam musi otworzyć się na racjonalność – rozmowę prowadzi Paweł Chmielewski, portal internetowy Fronda.pl, wydanie 25 listopada 2015
 • Episkopat zabronił odprawiania mszy o uzdrowienie z grzechu przodków. To cios dla części katolików – rozmowę prowadzi Magdalena Nałęcz, Agencja Informacyjna Polska Press (AIP), wydanie 17 listopada 2015
 • Kościół zmieni podejście do rozwiedzionych? Synod biskupów w Watykanie i jego konsekwencje – rozmowę prowadzi Magdalena Nałęcz, Agencja Informacyjna Polska Press (AIP), wydanie 26 października 2015


2000-2011

 • Dialog z kulturą naszego czasu, Miesięcznik Pasterski Płocki 96(2011)1, s. 65-67
 • Dachau non fu la madre dei lager, włoski dziennik Avvenire, 26 marca 2008, s. 35
 • Życie jest darem, Miesięcznik Pasterski Płocki 92(2007)5, s. 245-248
 • Drogi poznania Boga, Niedziela Płocka (2005)10, s. 1
 • Komentarz na temat myśli św. Tomasz z Akwinu, Niedziela Płocka (2004)4, s. 2
 • Moralne i religijne aspekty filmu „Pasja”, Tygodnik Płocki (2004)14, s. 8
 • Katolicy i Orkiestra, Niedziela (2003)11, s. 18
 • Cnota sprawiedliwości, Miesięcznik Pasterski Płocki 87(2002)6, s. 313-315
 • Pomagać przez prawdę, Miesięcznik Pasterski Płocki 87(2002)5, s. 254-257
 • Etyka świętości ludzkiego życia, Miesięcznik Pasterski Płocki 86(2001)4, s. 213-217
 • Tajemniczość i etyczność polskości, Miesięcznik Pasterski Płocki 86(2001)7-8, s. 357-361
 • Krzyż i monstrancja. Ekumenizm a obowiązek wierności prawdzie, Miesięcznik Pasterski Płocki 85(2000)2, s. 83-88

 

Konferencje zorganizowane

 • Ogólnopolska konferencja naukowa: „Oblicza nihilizmu we współczesnej filozofii i kulturze”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 23.05.2018
 • Ogólnopolska konferencja naukowa: „Tajemnica życia. Bioetyka wobec przejawów «kultury śmierci»”, WSD w Płocku (Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie), Płock, 13-15.11.2003
 • Ogólnopolska konferencja naukowa: „Meandry wiary. Życie duchowe w epoce postsekularnej”, WSD w Płocku (Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie), Płock, 7-9.11.2002
 • Ogólnopolska konferencja naukowa: „Matrix i areopag. Moralne i duchowe wyzwania świata mediów, WSD w Płocku (Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie), Płock, 15-17.11.2001
 • Ogólnopolska konferencja naukowa: „Wiara i wolność. Doświadczenie i dziedzictwo pierwszej «Solidarności»”, WSD w Płocku (Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie), Płock, 9-11.11.2000
 • Ogólnopolska konferencja naukowa: „Wdzięczność i nadzieja. Kościół katolicki w Polsce na przełomie tysiącleci”, WSD w Płocku (Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie), Płock, 8-10.11.1999


Konferencje współorganizowane

 • Reflections on the Man in the Slavic Philosophical Thought, University of Trnava, Trnawa, 26.10.2016
 • VI Ogólnopolskie Konwersatorium z cyklu „Styczeń – Ślipko – Tischner. Inspiracje chrześcijańskie w etyce”, Akademia Ignatianum, Kraków, 13.05.2016
 • VIII Międzyuczelniane seminarium naukowe z cyklu „Dziedzictwo współczesnej etyki”. Konferencja nt. „Odpowiedź na pytanie o zło. Perspektywa humanistyczna”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 2.12.2015
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „Socio-ethical Ideas of Contemporary Russian Philosophy in the Context of Slavic Word”, University of Trnava, Trnava, 5.05.2015
 • V Ogólnopolskie Konwersatorium z cyklu „Styczeń – Ślipko – Tischner. Inspiracje chrześcijańskie w etyce”, Akademia Ignatianum, Kraków, 21.04.2015
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „The Current Social-ethical Trends and the Issue of Justice in the Context of Central Europe and in Contemporary Russian Thought”, University of Trnava, Trnava, 4.11.2014
 • Międzyuczelniane seminarium naukowe: „Religia i etyka w filozofii Johanna Gottlieba Fichtego”, UKSW, Warszawa, 22.06.2014
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „Etyka społeczna w życiu publicznym. Aksjologiczne podstawy więzi międzyludzkich”, UKSW, Warszawa, 15.05.2013
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „Wartości i życie publiczne. Aksjologiczne podstawy więzi międzyludzkich”, UKSW, Warszawa, 10.05.2012
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „«Życiodajna śmierć» – Pamięci Elizabeth Kübler-Ross. Bioetyka i wielokulturowość w medycynie”, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 10-13.03.2011
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „Prawa człowieka a problematyka aksjologiczna”, UKSW, Warszawa, 12.05.2011
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „Filozofia praw człowieka”, UKSW, Warszawa, 12.05.2010
 • Ogólnopolskie Konwersatorium z cyklu „Styczeń – Ślipko – Tischner. Inspiracje chrześcijańskie w etyce”, UKSW, Warszawa, 18.03.2010
 • Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu „Dziedzictwo współczesnej etyki” – Nietzsche dzisiaj, UKSW, Warszawa, 9.12.2009
 • Ogólnopolskie Konwersatorium z cyklu „Styczeń – Ślipko – Tischner. Inspiracje chrześcijańskie w etyce”, UKSW, Warszawa, 19.03.2009
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „Refleksja filozoficzna nad prawami człowieka w Europie Środkowo-Wschodniej w II połowie XX wieku”, UKSW, Warszawa, 13.05.2009
 • Międzyuczelniane seminarium naukowe z cyklu „Dziedzictwo współczesnej etyki” – Kant i Pascal dzisiaj, UKSW, Warszawa, 28.11.2007
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „Jeden za drugiego – Lévinas filozofem więzi społecznej”, UKSW, Warszawa, 18-19.04.2007
 • Międzyuczelniane seminarium naukowe z cyklu „Dziedzictwo współczesnej etyki” – Hume dzisiaj, UKSW, Warszawa, 6.12.2006
 • Międzyuczelniane seminarium naukowe z cyklu „Dziedzictwo współczesnej etyki” – Arystoteles dzisiaj, UKSW, Warszawa, 9.11.2005
 • Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 85. rocznicy urodzin ks. prof. dr. hab. Tadeusza Ślipki SJ, UKSW, Warszawa, 31.03.2004

 
Referaty wygłoszone na konferencjach naukowych

 • „Współczesne kontrowersje etyczno-społeczne wokół początków życia ludzkiego”. Dyskusja panelowa w formie zdalnej z udziałem prof. dra hab. Aleksandra Bobko, prof. ucz. dr hab. Joanny Mysony Byrskiej, prof. ucz. dra hab. Piotra Duchlińskiego, prof. ucz. dra hab. Andrzeja Kobylińskiego i prof. ucz. dr hab. Danuty Ślęczek-Czakon. Akademia Ignatianum w Krakowie, Kraków, 22.11.2021 – https://www.youtube.com/watch?v=e9SllarS9jw
 • „Immanuel Kant czy Tadeusz Ślipko? Filozoficzne rozumienie autonomii i samostanowienia człowieka”. Ogólnopolska konferencja naukowa: „Aktualność etyki chrześcijańskiej Tadeusz Ślipki”, Akademia Ignatianum w Krakowie, Kraków, 4.05.2021. Sesja I. https://youtu.be/wm8I66iCvmI; Sesja II. https://youtu.be/wVOXjR0Hpgg
 • „Escape From Responsibility? The Influence of «Homo Sovieticus» and Neoliberal Economy on the Formation of Social Virtues”. Międzynarodowa konferencja naukowa: „New Models of Evasions Out of Personal Responsibility: Slovakia and Europe”, University of Trnava, Trnawa, 15.10.2020. Wykład wygłoszony w sesji plenarnej na zaproszenie organizatorów konferencji
 • „Józef Maria Bocheński vs. Tadeusz Ślipko. A Critical Analysis of Marxism and Communism from the Perspective of Christian Philosophy on Both Sides of the Iron Curtain”. Międzynarodowa konferencja naukowa: „Christian Philosophy: Its Past, Present and Future”, Akademia Ignatianum, Kraków, 22-23.09.2020 – https://www.youtube.com/watch?v=qnTlJnVN_cE
 • „Czy pedofilia jest cichym holokaustem XXI wieku? Przyczyny i konsekwencje wykorzystywania seksualnego osób nieletnich”. Międzywydziałowe konwersatorium interdyscyplinarne: „Bliskość bezpieczna, bliskość  zagrożona?”. Spotkanie zorganizowane w ramach projektu „Miłość – Małżeństwo – Rodzina”. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 11.12.2019
 • „Czy sacrum mieszka w świecie natury? Filozoficzna interpretacja poezji Friedricha Hölderlina w ujęciu Romano Guardiniego”. Międzynarodowa konferencja naukowa: „Science – Philosophy – Theology. Dialogue Areas and Perspectives”. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 15-16.10.2019
 • „La speranza e il senso. Metafisica ed ermeneutica in Kant”. Międzynarodowa konferencja naukowa: „Il bene e la comunicazione: il pensiero di Kant nel contesto italiano e polacco contemporaneo”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego– Istituto Italiano di Cultura, Warszawa, 23.09.2019
 • „Czym jest pentekostalizacja? Etyczne aspekty współczesnego uzielonoświątkowienia chrześcijaństwa”. XI Polski Zjazd Filozoficzny, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 9-14.09.2019
 • „Pedofilia a «homo sovieticus». Etyczne aspekty wykorzystywania seksualnego osób nieletnich”. XI Polski Zjazd Filozoficzny, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 9-14.09.2019
 • „Romano Guardini czy Immanuel Kant? Implikacje etyczne autonomicznej wizji człowieka”. Międzynarodowa konferencja naukowa: „Jakie będzie chrześcijaństwo przyszłości? Doświadczenie religijne, kultura i racjonalność wiary w twórczości Romano Guardiniego”, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław, 28.05.2019
 • „Czy Internet może istnieć poza dobrem i złem? Etyczne aspekty współczesnej rewolucji naukowo-technicznej”. 50-lecie informatyki w Szkole Głównej Handlowej – ogólnopolska konferencja naukowa: „Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia”, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 13-14.12.2018
 • „Jaka moralność po «śmierci Boga»? Interpretacja dobra i zła w kontekście Auschwitz i łagrów Kołymy”. Ogólnopolska konferencja naukowa: „Wartości w świecie współczesnym”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Konin, 3.12.2018
 • „Czy XXI stulecie będzie czasem nihilizmu? Problem uzasadnienia godności człowieka po «śmierci Boga»”. Ogólnopolska konferencja naukowa: I Colloquium Medioznawstwa Personalistycznego im. prof. Walerego Pisarka nt. „Nurty personalizmu w nauce i kulturze polskiej”, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 28.11.2018
 • „Czy możliwe są cuda w XXI wieku? Katolicka wizja choroby i uzdrowienia”. Wykłady otwarte z cyklu „Duchowość dla Warszawy”, Papieski Wydział Teologiczny, Warszawa, 27.11.2018
 • „Will the Slavs cease to exist? Philosophical and demographic aspects of post-communism in Central and Eastern Europe”. Międzynarodowa konferencja naukowa: „The Drama of Freedom in the Slavonic World of the 20th Century”, University of Trnava, Trnawa, 25.10.2018
 • „Jak rozumieć zło XX wieku? Ocena marksizmu i komunizmu w twórczości filozoficznej Józefa Marii Bocheńskiego i Tadeusza Ślipki”. Ogólnopolska konferencja naukowa: „100-lecie niepodległości – wiek filozofii chrześcijańskiej w Polsce”, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków, 24.10.2018
 • „«Prawda posiada czystą i cichą moc». Romano Guardini – w 50-rocznicę śmierci”. Wykład inauguracyjny podczas uroczystości rozpoczęcia roku akademickiego 2018-2019, Wyższe Seminarium Duchowne Franciszkanów we Wrocławiu – Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław, 1.10.2018
 • „Czym jest Reformacja zielonoświątkowa? Konsekwencje współczesnej pentekostalizacji chrześcijaństwa”. XI Dni Kultury Katolickiej „W trosce o Kościół”, Centrum Wystawienniczo-Konferencyjne Archidiecezji Białostockiej, Białystok, 22.09.2018
 • „Czym jest Nowa Reformacja? Globalna pentekostalizacja chrześcijaństwa jako wyzwanie dla filozofii, psychologii i ekologii”. Seminarium Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej: „Oblicza racjonalności”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 14.06.2018
 • „Akceptacja czy przezwyciężenie nihilizmu? Moralne implikacje «śmierci Boga»”. Ogólnopolska konferencja naukowa: „Oblicza nihilizmu we współczesnej filozofii i kulturze”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 23.05.2018
 • Udział w dyskusji panelowej nt. „Seksualność poza dobrem i złem? Rewolucja seksualna 1968 po 50 latach”, Centrum Etyki Chrześcijańskiej im. Tadeusza Ślipki SJ – Akademia Ignatianum, Kraków, 10.05.2018
 • „Jakie były przyczyny rewolucji seksualnej 1968 roku? Neomarksistowski projekt nowej moralności Herberta Marcusego”. Międzynarodowa konferencja naukowa: „Miłość – małżeństwo – rodzicielstwo. «Humanae vitae» – wzniosła teoria czy realna pomoc?”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, 5.05.2018
 • „Czy istnieje katolicyzm słowiański? Przyczyny i skutki współczesnej decentralizacji Kościoła katolickiego”. XVIII Sympozjum Filozoficzne: „Filozofia dla teologów”, Instytut Teologiczny im. św. Józefa Bilczewskiego we Lwowie – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Lwów, 28.04.2018
 • „Uzielonoświątkowienie katolickich grup charyzmatycznych”. Ogólnopolska konferencja naukowa: „Sakramentalne i pozasakramentalne działanie Ducha Świętego”, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu – Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej, Świdnica, 23.04.2018
 • „Just and Unjust Memory? Moral Obligation to Remember all Victims of Wars and Totalitarian Regimes”. Międzynarodowa konferencja naukowa: „Historical, legal, political and ethical aspects of contemporary military and non-military conflicts”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – The United States Military Academy at West Point, Warszawa, 12-13.03.2018
 • „Czym była rewolucja seksualna roku 1968? Neomarksistowski projekt nowej moralności Herberta Marcusego”. Ogólnopolska konferencja naukowa: „«Humanae vitae». Profetyczny głos Kościoła”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznaniu, Kazimierz Biskupi, 7-8.02.2018
 • „Czy pentekostalizacja jest nową Reformacją? Przyczyny i konsekwencje współczesnego uzielonoświątkowienia chrześcijaństwa”. Ogólnopolska konferencja naukowa: „Reformacja w Polsce. Konfrontacje społeczne i historyczne”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 20.10.2017
 • „Pentekostalizacja, złe duchy i egzorcyzmy. Nowe zjawiska religijne w Polsce i na świecie”. Konferencja regionalna: „Obecność i działanie Ducha Świętego”, Diecezja Drohiczyńska, Drohiczyn, 23.09.2017
 • „Myślenie apokaliptyczne i nihilizm mistyczny w filozofii Massima Cacciariego”. Ogólnopolska konferencja naukowa: „Postprawda, postpolityka, postsztuka. Czy jeszcze potrzebujemy filozofii?”, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki, Warszawa, 2.06.2017
 • „Pożegnanie z prawdą? Moralne konsekwencje «śmierci Boga»”. Ogólnopolska konferencja naukowa: „Człowiek w poszukiwaniu prawdy”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 11.05.2017
 • „Jaki patriotyzm jest cnotą? Meandry miłości do własnego kraju”. Ogólnopolska konferencja naukowa: „Kościół – patriotyzm – Ojczyzna”, Uniwersytet w Białymstoku, 5.05.2017
 • „Pentekostalizacja i decentralizacja. Jaki będzie Kościół katolicki przyszłości?”. XLIX Tydzień Eklezjologiczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego nt. „Ecclesia semper reformanda? Teologiczna refleksja nad Reformacją”, Lublin, 28.04.2017
 • Udział w debacie publicznej nt. „Kościół katolicki a ruch zielonoświątkowy – zagrożenia i szanse”. XLIX Tydzień Eklezjologiczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego nt. „Ecclesia semper reformanda? Teologiczna refleksja nad Reformacją”, Lublin, 28.04.2017
 • „Post-Communism, Liberalism and Solidarity in the Countries of Central and Eastern Europe After 1989”. Międzynarodowa konferencja naukowa: „Image of Man
 • in Social Sciences”, University of Trnava, Trnawa, 30.03.2017
 • „Decentralizacja i pentekostalizacja Kościoła katolickiego”. Referat wygłoszony na posiedzeniu Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski, Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski, Warszawa, 27.02.2017
 • „Jaka normatywność po «śmierci Boga»? Etyczne implikacje filozofii myśli słabej”. Ogólnopolska konferencja naukowa: „Wokół normatywności”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 15.12.2016
 • „Metamorfozy nihilizmu: od Maxa Stirnera do Gianniego Vattima”. Ogólnopolska konferencja naukowa: „Max Stirner. Idee – polemiki – inspiracje”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 21-22.10.2016
 • „The Marxist Concept of Revolutionary Morality According to Leon Trotsky”. Międzynarodowa konferencja naukowa: „Reflections on the Man in the Slavic Philosophical Thought”, University of Trnava, Trnawa, 26.10.2016
 • „Kościół katolicki w Polsce wobec zjawiska pentekostalizacji”. Referat wygłoszony na posiedzeniu Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski, Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski, Warszawa, 26.09.2016
 • „Jak uzasadnić godność człowieka? Od fenomenologii do metafizyki”. VI Ogólnopolskie Konwersatorium z cyklu „Styczeń – Ślipko – Tischner. Inspiracje chrześcijańskie w etyce”, Akademia Ignatianum, Kraków, 13.05.2016
 • Udział w seminarium naukowym Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie nt. „Oblicza racjonalności”. Prezentacja rozprawy habilitacyjnej „O możliwości zbudowania etyki nihilistycznej. Propozycja Gianniego Vattima”, Warszawa, 21.04.2016
 • „Nietzsche, zdrowie i piękno. Mistyczna przyszłość wiary chrześcijańskiej według Karla Rahnera i Madeleine Sémer”. Ogólnopolska konferencja naukowa: „Filozoficzne aspekty mistyki”, Wyższa Szkoła Komunikowania Politologii i Stosunków Międzynarodowych, Warszawa, 15.04.2016.
 • „Odczarowanie świata czy epoka postsekularna? Pobożność ludowa w kontekście globalnej pentekostalizacji chrześcijaństwa”. XLVIII Tydzień Eklezjologiczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, 18-21.04.2016
 • „Tożsamość katolicka a nowa ewangelizacja. Od protestantyzacji do pentekostalizacji”. Ogólnopolska konferencja naukowa: „Duszpasterstwo rodzin w kontekście nowej ewangelizacji”, Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kazimierz Biskupi, 3-4.02.2016
 • „Zło – religia – polityka. Od koncepcji świętej wojny do systemów totalitarnych”. VIII Międzyuczelniane seminarium naukowe z cyklu „Dziedzictwo współczesnej etyki”. Konferencja nt. „Odpowiedź na pytanie o zło. Perspektywa humanistyczna”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 2.12.2015
 • „From Paul Vladimiri to Gustavo Zagrebelsky. Constitutional Justice in the Era of Hybrid Wars”. Międzynarodowa konferencja naukowa: „The Theory of Just War. Behind the Jurisprudential Defense of (Abstaining from) Military Action”, UKSW, Warszawa, 13-14.10.2015
 • Prezentacja dorobku naukowego i projektów badawczych Sekcji Etyki UKSW w Warszawie, podczas sesji naukowej zorganizowanej w ramach konferencji ekspertów PLUS IP, poświęconej uruchomieniu polsko-amerykańskiego programu naukowo-technologicznego w obszarze IT Heath, UKSW, Waszawa, 9.10.2015
 • „Czy można zbudować etykę nihilistyczną? Interpretacja fenomenu nihilizmu we współczesnej filozofii włoskiej”. X Polski Zjazd Filozoficzny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, 15-19.09.2015
 • „Etyczne aspekty współczesnej pentekostalizacji chrześcijaństwa i psychologizacji religii”. Ogólnopolska konferencja naukowa: „Psychologia a formacja ludzka. Zadania, wyzwania, perspektywy”, Uniwersytet w Białymstoku, 16.05.2015
 • „From Nihilism to Communism. In Search of the philosophical Roots of totalitarian Regimes”. Międzynarodowa konferencja naukowa: „Socio-ethical Ideas of Contemporary Russian Philosophy in the Context of Slavic Word”, University of Trnava, Trnawa, 5.05.2015
 • „Od etyki neotomistycznej do fenomenologii doświadczenia moralnego: Joseph De Finance, Nico Sprokel i Paolo Valori”. V Ogólnopolskie Konwersatorium z cyklu „Styczeń – Ślipko – Tischner. Inspiracje chrześcijańskie w etyce”, Akademia Ignatianum, Kraków, 21.04.2015
 • „Moralność i nihilizm. Godność człowieka w różnych modelach etyki postmetafizycznej”. Ogólnopolska konferencja naukowa: „Od etyki cnót do etyki chronienia osób. Podstawy wychowania społecznego i politycznego”, Wyższa Szkoła Komunikowania Politologii i Stosunków Międzynarodowych, Warszawa, 10.04.2015
 • „Filozofia religii J. G. Fichtego”. Międzyuczelniane seminarium naukowe: „Religia i etyka w filozofii Johanna Gottlieba Fichtego”, UKSW, Warszawa, 22.06.2014
 • „The Problem of Global Justice in the Contemporary Conception of Eurasianism”. Międzynarodowa konferencja naukowa: „The Current Social-ethical Trends and the Issue of Justice in the Context of Central Europe and in Contemporary Russian Thought”, University of Trnava, Trnawa, 4.11.2014
 • „Chrześcijaństwo bez dogmatów? Gianniego Vattima interpretacja religii w wersji słabej”. Warszawski Dzień Filozofii 2014 w ramach Światowego Dnia Filozofii UNESCO – „Filozofia, polityka, religia. Kontrowersje i kompromisy”, UKSW, 20.11.2014
 • „Moralne i społeczne implikacje współczesnej pentekostalizacji chrześcijaństwa”. Międzynarodowa konferencja naukowa: „Etyka społeczna w życiu publicznym. Aksjologiczne podstawy więzi międzyludzkich”, UKSW, Warszawa, 15.05.2013
 • „Negacja absolutnego fundamentu praw człowieka w ujęciu Norberta Bobbia”. Międzynarodowa konferencja naukowa: „Prawa człowieka a problematyka aksjologiczna”, UKSW, Warszawa, 12.05.2011
 • Udział w debacie okrągłego stołu na temat „Bioetyka i wielokulturowość w medycynie”. Międzynarodowa konferencja naukowa: „«Życiodajna śmierć» – Pamięci Elizabeth Kübler-Ross. Bioetyka i wielokulturowość w medycynie”, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 10-13.03.2011
 • „Etyczne wymiary praw człowieka”. Międzynarodowa konferencja naukowa: „«Życiodajna śmierć» – Pamięci Elizabeth Kübler-Ross. Bioetyka i wielokulturowość w medycynie”, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 10-13.03.2011
 • „«Nowe prawa człowieka» a czysta teoria prawa Hansa Kelsena”. Międzynarodowa konferencja naukowa: „Filozofia praw człowieka”, UKSW, Warszawa, 12.05.2010
 • „Creativity, Beauty and Ethics in the Philosophy of Nikolai Berdyaev”. Międzynarodowa konferencja naukowa: „Slovanské motívy krásy v etike, estetike a morálnej filozofii, University of Trnava, Trnawa, 5.11.2010
 • „Tischner and Metz: two Understandigs of Solidarity. Międzynarodowa konferencja naukowa: „Transformácia ľudskej identity v strednej Európe po roku 1990”, University of Trnava, Trnawa, 9.10.2009
 • „The phenomenological-axiological Personalism of Max Scheler”. Międzynarodowa konferencja naukowa:  „Personalizmus a sucasnost”, University of Presov, Preszów, 23-24.04.2009
 • „The Role of Solidarity in an Open Society. Międzynarodowa konferencja naukowa:  „European Contexts in Intercultural Communication”, Constantine the Philosopher University, Nitra, 17-18.09.2008
 • „The drama of atheistic humanism in the interpretation of Henri de Lubac. Międzynarodowa konferencja naukowa: Personal Restoration of Humanity at the Beginnig of 21st Century, Constantine the Philosopher University, Nitra, 17-18.04.2008
 • „The Role of Philosophy at University according to Romano Guardini”. Międzynarodowa konferencja naukowa: „Mission of Philosophy at University Nowadays”, University of Trnava, Trnawa, 15.10.2007
 • „Historia i wolność w myśli Romano Guardiniego”. Ogólnopolska konferencja naukowa: „Historia i historyczność w etyce, literaturze i sztuce”, UKSW, Warszawa, 8.05.2002


Referaty wygłoszone na innych spotkaniach popularyzujących naukę

 • „Jakie będzie chrześcijaństwo przyszłości? Specyfika Kościoła katolickiego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej”. Referat wygłoszony w ramach XXXIV Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Lubaczowie, Aula Domu św. Zygmunta Gorazdowskiego, Lubaczów, 12.11.2021
 • Cykl wykładów filozoficznych: „Wolność i godność człowieka we współczesnych sporach bioetycznych”, Radio Filozoficzne „Sed Contra”, Instytut Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – https://radio.filozoficzne.pl/category/studenci/bioetyka/
 • „Czy Rzym stracił wiarę?”. Dyskusja panelowa na temat książki Tomasza Terlikowskiego pt. „La Salette. Objawienia, które wstrząsnęły Kościołem”. XXVI Targi Wydawców Katolickich, Zamek Królewski, Warszawa, 25.09.2021 – https://www.youtube.com/watch?v=frroZHkgsQQ
 • „Reakcja Kościoła katolickiego na dramat molestowania seksualnego dzieci i młodzieży”. Spotkanie eksperckie z członkami Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, Warszawa, 26.05.2021
 • „Przyjaźń czy samotność? Filozoficzne rozumienie relacji międzyludzkich od starożytności do czasów współczesnych”. Webinarium filozoficzne Instytutu Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 9.04.2021 – https://www.youtube.com/watch?v=FR4nPcYU90Y
 • „Rewolucja seksualna: droga do wyzwolenia czy zniewolenia?”. Dyskusja panelowa z cyklu „Polska na froncie sporów cywilizacyjnych”. „Przystanek Historia” – Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki, Warszawa, 23.03.2021 – https://www.youtube.com/watch?v=DYh3MWFpeyI
 • „«Libido dominandi» jako metoda manipulacji społecznej". Dyskusja panelowa z cyklu „Polska na froncie sporów cywilizacyjnych”. „Przystanek Historia” – Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki, Warszawa, 18.02.2021 – https://www.youtube.com/watch?v=HEUShhW388Q
 • „Przyczyny i skutki wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży”. Spotkanie eksperckie z członkami Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, Warszawa, 21.01.2021
 • 72. Salon Młodopolski im. Arama Rybickiego pt. „Co nas czeka po ciemnej nocy Kościoła polskiego?”. Dyskusja panelowa zorganizowana przez Fundację im. Arkadiusza Rybickiego oraz Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk, 10.12.2020
 • „Sekularyzacja czy desekularyzacja? Współczesne metamorfozy chrześcijaństwa i katolicyzmu”. Referat wygłoszony dla duchownych archidiecezji wrocławskiej, Dom Formacji Stałej Kapłanów Archidiecezji Wrocławskiej, Sulistrowiczki, 21.11.2020
 • „Wiosna czy zmierzch religii? Głoszenie chrześcijańskich prawd wiary i moralności w kontekście współczesnych zmian społecznych i kulturowych”. Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne – Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław, 20.11.2020
 • „Czym jest «śmierć Boga»? Wpływ myśli nihilistycznej na współczesne interpretacje pozytywizmu prawniczego Hansa Kelsena”. Ośrodek Akademicki „Przy Filtrowej” w Warszawie, 26.10.2020
 • „Dlaczego odeszliśmy z Kościoła?”. Dyskusja panelowa zorganizowana przez Wydawnictwo Agora, Warszawa, 5.03.2020
 • „Kościół w czasach papieża Franciszka”. Referat wygłoszony dla członków Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy, Okręgowa Izba Lekarska w Płocku, 26.01.2020
 • „Prawdziwe i fałszywe obrazy Ducha Świętego. Jak mówić i jak nie mówić o Bogu dzisiaj?”. Referat wygłoszony w ramach cyklu konferencji nt. „Drogami wiary i rozumu”. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu – Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej, Świdnica, 18.11.2019
 • „Kościół a rewolucja seksualna”. Dyskusja panelowa zorganizowana przez Akcję Katolicką Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa, 23.10.2019
 • „Szatan, egzorcyzmy, cuda, upadki. Czy rozum jest potrzebny religii?”. Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii, Brompton Oratory, Londyn, 20.10.2019
 • „Ofiary mają głos”. Dyskusja panelowa na temat wykorzystywania seksualnego osób nieletnich. Klub „Tygodnika Powszechnego”, Zielona Góra, 10.10.2019
 • „Religia bez polityki? Zasady dotyczące działalności katolików świeckich w życiu publicznym”. Referat wygłoszony na spotkaniu Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, Płock, 28.06.2019
 • „Czym jest współczesna Reformacja zielonoświątkowa? Konsekwencje globalnej pentekostalizacji chrześcijaństwa i katolicyzmu”. Referat wygłoszony do pracowników naukowo-dydaktycznych Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów, Kraków, 6.05.2019
 • „Wpływ globalnego procesu desekularyzacji na politykę i życie publiczne”. Konferencje wielkopostne przygotowane dla przedstawicieli Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, 11-12.04.2019
 • „Nowa reformacja? Przyczyny i skutki rewolucji w Kościele katolickim”. Referat wygłoszony w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie k. Warszawy, 10.04.2019
 • Udział w dyskusji panelowej poświęconej prezentacji książki pt. „Alarm dla Kościoła. Nowa reformacja?”, red. P. Milcarek i T. Rowiński, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Collegium Bobolanum, Warszawa, 9.04.2019
 • „Życie, przemijanie, śmierć z perspektywy etyki”. Cykl referatów wygłoszonych w ramach projektu badawczego „Forum Logicum”, Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Melchiora Grodzieckiego, Cieszyn, 5.04.2019
 • „Eutanazja jako problem społeczny. Interpretacja godności życia ludzkiego po „śmierci Boga”. Referat wygłoszony na spotkaniu Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, 9.12.2018
 • „Czy pentekostalizacja to nowa Reformacja w Kościele katolickim?”. Duszpasterstwo Akademickie ARKA, Warszawa, 18.11.2018
 • „Ewangelia sukcesu, powrót diabła, psychomanipulacja. Na czym polega uzielonoświątkowienie chrześcijaństwa i katolicyzmu?”. Spotkanie w ramach cyklu „Salezjański Kociołek Kultury”, Lubin, 16.11.2018
 • „Czy pentekostalizacja jest nową Reformacją? Konsekwencje globalnego uzielonoświątkowienia chrześcijaństwa i katolicyzmu”. Cykl referatów wygłoszonych w ramach programu Formacji Permanentnej księży Archidiecezji Warszawskiej, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, 9-10.11.2018
 • „Egzorcyzmy w XXI wieku. Prawda czy zabobon?”. Debata dotycząca filmu „Uwolnij mnie”, kino Wisła, Warszawa, 9.10.2018
 • Udział e debacie poświęconej książce Pawła Lisickiego „Epoka Antychrysta”. Empik Junior, Warszawa, 27.09.2018
 • Udział w III Debacie Oksfordzkiej nt. „Współczesne spory światopoglądowe (aborcja, eutanazja, kara śmierci, homoseksualizm)”, Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej, Przasnysz, 9.04.2018
 • „Ilu mieszkańców będzie w Polsce w 2100 roku? Przyczyny i konsekwencje kryzysu demograficznego na kontynencie europejskim”. Konferencja regionalna Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin, Płock, 6.03.2018
 • Debata publiczna z prof. dr. hab. Hanem Hartmanem i dr. Jakubem Zawiłą-Niedźwieckim nt. „Eutanazja jako wybór – pejzaż moralny”, Klubokawiarnia „Pożyteczna”, Warszawa, 1.04.2017
 • Debata publiczna z red. Pawłem Lisickim nt. „Europa – Ateizm – Islam. Pytania o przyszłość”, Muzeum Mazowieckie, Płock, 21.09.2016
 • Udział w VII Seminarium Ekspertów nt. „Pełnomocnik medyczny. Obecny stan prawny w ustawodawstwie polskim i propozycje regulacji na przyszłość”, UKSW, Warszawa, 4.06.2016
 • „Jedność i podziały w Kościele katolickim w Polsce i na świecie”. Referat wygłoszony w ramach Uniwersytetu Otwartego UKSW, Zielonka k. Warszawy, 19.05.2016
 • Udział w debacie parlamentarzystów, polityków i dziennikarzy pt. „Kryzys imigracyjny w Europie – czy stać nas na uchodźców, czy stać nas na europejską solidarność?, Urząd Miasta Płocka, 5.12.2015
 • Udział w VI Seminarium Ekspertów nt. „Pełnomocnik medyczny. Obecny stan prawny w ustawodawstwie polskim i propozycje regulacji na przyszłość”, UKSW, Warszawa, 21.11.2015
 • Wygłoszenie kilku wykładów z bioetyki i filozofii religii dla liderów ruchu „Światło- Życie”, Młodzieżowe Centrum Edukacyjno-Wychowawcze „Studnia”, Płock, 5 czerwca 2015
 • Udział w V Seminarium Ekspertów nt. „Pełnomocnik medyczny. Obecny stan prawny w ustawodawstwie polskim i propozycje regulacji na przyszłość”, UKSW, Warszawa, 29.05.2015
 • „Czym jest «śmierć Boga»? Przyczyny i konsekwencje ateistycznej wizji świata”, Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego, Płock, 18.05.2015
 • „Świeckość państwa a obecność religii w życiu publicznym”, Centrum ds. Organizacji Pozarządowych, Płock, 25.09.2014
 • Debata z prof. dr. hab. Bogdanem Chazanem nt. „Jak należy rozumieć zasadę sprzeciwu sumienia?”, Farny Wieczór Wiary, Płock, 7.09.2014
 • „Etyczne aspekty działalności biznesowej”. Spotkanie ludzi biznesu Mazowsza – konferencja wokół dokumentu Papieskiej Rady Iustitia et Pax „Powołanie lidera biznesu”, Muzeum Diecezjalne w Płocku, 21.01.2013
 • „O umiejętności życia w dialogu”. Seminarium Filozoficzne: „Całe prawdziwe życie jest spotkaniem” w III Liceum Ogólnokształcącym, Płock, 12.10.2010
 • „Etyczne aspekty odpowiedzialności”. Seminarium Filozoficzne: „Kto jest odpowiedzialny za kondycję duchową współczesnego człowieka?” w III Liceum Ogólnokształcącym, Płock, 16.10.2008
 • „Tolerancja i solidarność. Metamorfozy współczesnej demokracji liberalnej”. Inauguracja roku akademickiego w WSD w Płocku (Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie), Płock, 6.10.2008
 • Udział w dyskusji panelowej: „Ocalić człowieka, ocalić kulturę”, Muzeum Mazowieckie w Płocku, 22.04.2008
 • Przewodniczenie dyskusji panelowej „Radość wiary – myśląc o chrześcijaństwie jutra”, Płock, 8-9.11.2007
 • „Jan Paweł II obrońcą godności człowieka”, Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, Płock, 18.10.2007
 • „Etyczno-antropologiczne aspekty powołania człowieka”. Seminarium Filozoficzne: „Każdy jest powołany” w III Liceum Ogólnokształcącym, Płock, 20.11.2007
 • „Moralność i kategoria prawdy”. Seminarium Filozoficzne: „Piękno prawdy” w III Liceum Ogólnokształcącym, Płock, 17.10.2006
 • „Filozoficzno-teologiczne aspekty rozumienia rodziny w nauczaniu Jana Pawła II”, Centrum Psychologiczno-Pastoralne „Metanoia”, Płock, 13.05.2006
 • „Miłość jako kategoria filozoficzna”, Płockie Dni Pastoralne, Płock, 19-20.04.2006
 • „Myślenie według wartości. Wizja człowieka w filozofii Józefa Tischnera”, Towarzystwo Naukowe Płockie, Płock, 12.03.2006
 • „Jak wzrastać etycznie w epoce kultury audiowizualnej?”, Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, Płock, 6.11.2004
 • „Sztuka życia. Filozoficzne koncepcje szczęścia”. Seminarium Filozoficzne: „Człowiek i szczęście” w III Liceum Ogólnokształcącym, Płock, 23.04.2004
 • „Dialogiczność człowieka: od przyjaźni do samotności”, Klub Inteligencji Katolickiej, Płońsk, 29.02.2004
 • Udział w dyskusji panelowej: „Przyjaciel Boga i ludzi. Przesłanie pontyfikatu Jana Pawła II dla Kościoła i świata”, WSD w Płocku (Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie), Płock, 16.10.2003
 • „Życie za życie. Etyczne wymiary kary śmierci”. Seminarium Filozoficzne w III Liceum Ogólnokształcącym, Płock, 12.06.2003
 • „Dlaczego Bóg dopuszcza zło?”. Seminarium Filozoficzne w III Liceum Ogólnokształcącym, Płock, 7.06.2002
 • „Potrzeba myślenia filozoficznego we współczesnym świecie w kontekście etycznym”. Seminarium naukowe: „Dociekania filozoficzne z młodzieżą”, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Płock, 16.11.2002
 • „Fenomenologia liturgii w perspektywie Guardiniego i Ratzingera”, WSD w Płocku (Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie), Płock, 16.03.2002
 • Cykl kilku referatów: „Etyczne podstawy wychowania”, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Płock, 15.02.2002-10.05.2002
 • „Natura i misja rodziny chrześcijańskiej, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, Płock, 19.05.2001
 • Etyka Dekalogu a polscy zwolennicy „programu oświeceniowego”, WSD w Płocku (Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie), Płock, 6.06.2001
 • „Filozofia piękna w «Liście do artystów» Jana Pawła II”, Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, Płock, 14.10.2000
 • „Bóg i zło. Krótki wykład o wielkiej tajemnicy”, Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, Sierpc, 28.09.1999
 • „Kształt polskiego myślenia w kontekście integracji Polski ze strukturami Unii Europejskiej”, Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich, Płock, 21.02.1999
 • „«Cóż po filozofii w czasie marnym?» Przesłanie encykliki «Fides et ratio»”, Centrum Formacji Katolickiej, Płock, 15.02.1999


Wybrane konferencje naukowe bez wygłoszonego referatu

 • Inauguracja programu „Karol Wojtyła Fellowship” – wykład prof. Vittoria Possentiego nt. „Faith and Reason”, Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa, 30.10.2014
 • XVII Tydzień Filozoficzny: „La morale tra panteismo, teismo e ateismo”, Saltino-Vallombrosa (Florencja), 21-27.08.2014
 • „Lewica przyszłością chrześcijaństwa?” – debata zorganizowana przez Krytykę Polityczną z udziałem prof. Gianniego Vattima, Warszawa, 6.06.2014
 • Międzyuczelniane seminarium naukowe z cyklu „Dziedzictwo współczesnej etyki”: Heidegger – Levinas, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 10.12.2008
 • Międzyuczelniane seminarium naukowe z cyklu „Dziedzictwo współczesnej etyki”: Kierkegaard, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 29.05.2008
 • Konwersatorium Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW: „Wokół problemu sumienia”, UKSW, Warszawa, 12.05.2005
 • Ogólnopolska konferencja naukowa: „Stefan Swieżawski – osoba i dzieło”, UKSW, Warszawa, 11.04.2005
 • Ogólnopolska konferencja naukowa: „Komórki macierzyste – życie za życie? Wykorzystanie zarodkowych komórek macierzystych – aspekty medyczne i etyczne”, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Warszawa, 8.03.2004
 • Ogólnopolska konferencja naukowa: „Związki świadomości moralnej ze świadomością psychiczną”, UKSW, Warszawa, 24.04.2002
 • Ogólnopolska konferencja naukowa: „Wyobraźnia w filozofii, literaturze i sztuce”, UKSW, Warszawa, 9.05.2001
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „Religious Liberty and the Ideology of the State”. Konferencja zorganizowana w stolicy Czech przez amerykański Fundusz Becketa („The Becket Fund”) z siedzibą w Waszyngtonie, Praga, 9-11.08.2000. Miejscem obrad sympozjalnych był gmach, który przed obaleniem komunizmu stanowił siedzibę parlamentu Czechosłowacji. W 2000 roku w tym budynku znajdowało się Radio Wolna Europa/Radio Swoboda (Radio Free Europe/Radio Liberty)
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „Cursus diuturnae culturae pro seminariorum institutoribus” – Corso Internazionale per i Formatori dei Seminari organizzato dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica, Rzym, 27.06-18.07.1998
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „Good and Evil after Auschwitz'”, Papieski Uniwersytet Gregoriański, Rzym, 22-25.10.1997
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „Gli esercizi spirituali di sant’Ignazio: linguistica, storia, spiritualità”, Papieski Uniwersytet Gregoriański, Rzym, 6.03.1997
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „Etica e politica nella società del Duemila”, Papieski Uniwersytet Santa Croce, Rzym, 27-28.02.1997
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „Henri de Lubac 1896-1996. Convegno internazionale organizzato dall'Associazione Lubac – Balthasar – Speyr”, Papieski Uniwersytet Gregoriański, Rzym, 9-10.12.1996
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „Etica e poetica. La concezione della persona in Karol Wojtyła”, Papieski Uniwersytet Gregoriański, Rzym, 24.11.1996
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „L’essere e le sue interpretazioni. In onore di Cornelio Fabro”, Papieski Uniwersytet Laterański, Rzym, 8-10.01.1996
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „Secolarismo e libertà religiosa”, Papieski Uniwersytet „Regina Apostolorum”, Rzym, 5-7.12.1995
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „L'identità della teologia fondamentale tra fede e ranione”, Papieski Uniwersytet Gregoriański, Rzym, 22-24.09.1995
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „Colloquio di lessicografia su «Quaestio» nel lessico cristiano (Lemmata Christianorum)”, Papieski Uniwersytet Gregoriański, Rzym, 5.05.1995
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „Veritatis Splendor”, Papieski Uniwersytet Gregoriański, Rzym, 26-27.04.1995
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „L'idea di bene comune tra «destra» e «sinistra», Rzym, 24.04.1995
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: „Le dimensioni della libertà”, Papieski Uniwersytet „Santa Croce”, Rzym, 23-24.02.1995


Współpraca zagraniczna – granty – projekty badawcze

 • Wyjazd naukowy w ramach programu ERASMUS+ Staff Mobility for Teaching. Tematy prowadzonych zajęć: a) „Luigi Sturzo and politics. The intellectual legacy of the appeal «To all free and strong men»”; b) „Pedophilia in a global village”. Università degli Studi Nicolò Cusano – Telematica Roma, Rzym, 20.05.2019 – 24.05.2019
 • W roku 2019 udział w realizacji krajowego projektu badawczego nt. „Forum logicum” (PWR. 03.01.00-00-EF46/16). Kierownik projektu: prof. UKSW dr hab. Kordula Świętorzecka
 • W latach 2019-2020 udział w międzynarodowym projekcie badawczym VEGA (Agencja Grantów Naukowych Ministerstwa Edukacji Republiki Słowackiej oraz Słowackiej Akademii Nauk). Tytuł projektu nr 1/0231/18: „The Drama of Freedom in the Russian philosophical Thought of the 20th Century”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Helena Hrehová z Uniwersytetu Trnawskiego w Trnawie.
 • Wyjazd naukowy w ramach programu ERASMUS+ Staff Mobility for Teaching. Tematy prowadzonych zajęć: a) „Philosophical journey of Johann Gottlieb Fichte from Lipsa to Warsaw and Königsberg in 1791”; b) „Is nihilism our destiny? From the philosophy of Johann Gottlieb Fichte to the sociology of religion according to Peter Berger”; „Atheism or desecularization? Causes and consequences of the global pentecostalization of Christianity”. Università degli Studi di Roma „La Sapienza”, Rzym, 28.05.2018 – 1.06.2018
 • Wyjazd naukowy w ramach programu ERASMUS+ Staff Mobility for Teaching. Tematy prowadzonych zajęć: a) „La violenza e la religione. La svolta copernicana di Paweł Włodkowic (Paulus Vladimiri)”; b) „Il concetto di solidarietà nel pensiero filosofico contemporaneo”; „Breve storia del movimento „Solidarność” e la caduta del Muro di Berlino”. Università degli Studi Nicolò Cusano – Telematica Roma, Rzym, 29.05.2017 – 2.06.2017
 • Wyjazd naukowy w ramach programu ERASMUS+ Staff Mobility for Teaching. Tematy prowadzonych zajęć: a) „The philosophical interpretation of the phenomenon of nihilism”; b) „The specificity of Christian inspirations in ethics”; University of Trnava, Faculty of Philosophy and Arts, Trnawa, 23-29.10.2016.
 • W latach 2016-2020 udział w realizacji krajowego projektu badawczego nt. „Pomniki polskiej filozofii chrześcijańskiej XX wieku”. Projekt realizowany w ramach programu „Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku”. Kierownik projektu: ks. prof. UKSW dr hab. Maciej Bała.
 • W latach 2016-2018 udział w międzynarodowym projekcie badawczym VEGA (Agencja Grantów Naukowych Ministerstwa Edukacji Republiki Słowackiej oraz Słowackiej Akademii Nauk). Tytuł projektu nr 1/0375/16: „Idea of Man between Profanum and Sacrum in Russian Thinking of 20th Century”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Jaromir Feber z Uniwersytetu Trnawskiego w Trnawie.
 • W latach 2014-2015 funkcja redaktora pomocniczego w zespole przygotowującym międzynarodowy projekt badawczy pt. „Rola języka w kształtowaniu wymiaru normatywnego kompetencji moralnych”. Kierownikiem projektu był ks. prof. dr hab. Ryszard Moń. Wniosek został złożony do Narodowego Centrum Nauki w czerwcu 2015 r. w ramach konkursu OPUS 9. Został zarejestrowany pod numerem 290067. Wniosek został zakwalifikowany do pierwszego etapu oceny merytorycznej, natomiast nie został zakwalifikowany przez panel I.
 • W latach 2013-2014 – przygotowanie międzynarodowego projektu badawczego – wraz z ks. prof. dr. hab. Ryszardem Moniem oraz naukowcami z Uniwersytetu Karola w Pradze, Uniwersytetu w Trnawie oraz Uniwersytetu w Vác na Węgrzech – w ramach Programu Standardowych Grantów Funduszu Wyszehradzkiego (Visegrad Standard Grant). Tytuł projektu: „Prosocial Axiological-ethical Education to Tolerance in Reality of Multiculture”. Aplikacja tego grantu została zgłoszona w Bratysławie w marcu 2014 r. pod numerem 21410203. Projekt nie został zakwalifikowany do finansowania.
 • W latach 2014-2017 udział w międzynarodowym projekcie badawczym VEGA (Agencja Grantów Naukowych Ministerstwa Edukacji Republiki Słowackiej oraz Słowackiej Akademii Nauk). Tytuł projektu nr 1/0061/14: „Socio-ethical Themes in Contemporary Russian Philosophy”. Kierownikiem projektu była prof. dr hab. Helena Hrehová z Uniwersytetu Trnawskiego w Trnawie. Projekt był realizowany przez naukowców z Czech, Polski, Rosji i Słowacji.
 • W latach 2010-2011 udział w międzynarodowym grancie naukowym VEGA (Agencja Grantów Naukowych Ministerstwa Edukacji Republiki Słowackiej oraz Słowackiej Akademii Nauk). Tytuł projektu nr 1/0213/10: „The Phenomenon of Beauty in Reflection of Russian and Slavic Thinking of the 20th Century”. Kierownikiem projektu była prof. dr hab. Helena Hrehová z Uniwersytetu Trnawskiego w Trnawie. Projekt był realizowany przez naukowców z Czech, Polski i Słowacji.
 • W latach 2008-2012 udział w międzynarodowym projekcie badawczym dotyczącym praw człowieka, w który byli zaangażowani naukowcy z Czech, Niemiec, Polski, Słowacji i Węgier.


Udział w programach radiowych i telewizyjnych – popularyzacja nauki

2021


2020

 • Program „Raport”. Audycja na temat społecznych, religijnych, ekonomicznych i politycznych konsekwencji pandemii koronawirusa w roku 2020, Telewizja Polsat News, emisja: 30.12.2020.
 • Program „Terlikowski na froncie”. Rozmowa o etycznych aspektach szczepień przeciw Covid-19, Polskie Radio 24, emisja: 30.12.2020.
 • Program „Tak jest”. Audycja o dobrowolnym lub obowiązkowym charakterze szczepień przeciw Covid-19, Telewizja TVN24, emisja: 29.12.2020.
 • Program „Starcie cywilizacji”. Audycja na temat społecznych i politycznych konsekwencji pandemii koronawirusa, Telewizja Republika, emisja: 28.12.2020. Część I – https://www.youtube.com/watch?v=Ac9DHt6lrAI Część II – https://www.youtube.com/watch?v=vqSLXKgn0cA
 • Program „Fakty po południu”. Wypowiedź w sprawie zagadnień moralnych związanych ze szczepieniami przeciw Covid-19, Telewizja TVN24, emisja: 28.12.2020.
 • Program „Ważne sprawy”. Rozmowa o etycznych aspektach szczepień i zagadnieniach moralnych dotyczących szczepionek przeciw Covid-19, Polskie Radio Program I, emisja: 27.12.2020 – https://www.polskieradio.pl/37/1946,Wazne-sprawy
 • Program „Religie”. Audycja na temat pontyfikatu papieża Franciszka i reformy Kościoła katolickiego, Polskie Radio RDC (Radio dla Ciebie), emisja: 27.12.2020 – https://www.rdc.pl/podcast/religie-reforma-kosciola-czy-rewolucja-papieza-franciszka/
 • Program „Money. To się liczy”. Rozmowa o etyce biznesu oraz relacjach istniejących między religią i ekonomią, Telewizja Wirtualna Polska, emisja: 24.12.2020.
 • Program „Radio Szczecin na wieczór”. Rozmowa o samotności w czasach zarazy, Polskie Radio Szczecin, emisja: 23.12.2020.
 • Program „Polska i świat”. Audycja na temat poziomu zaufania mieszkańców Polski do Kościoła katolickiego, Telewizja TVN24, emisja: 18.12.2020.
 • Program „Tanie dranie. Kłopotowski i Moroz komentują świat”. Rozmowa o współczesnej kondycji religii i komercjalizacji świąt Bożego Narodzenia, Telewizja Polska Program I, emisja: 17.12.2020 – https://vod.tvp.pl/video/tanie-dranie,handlowe-boze-narodzenie,51055933
 • Program „Tak jest”. Audycja o przyczynach i skutkach kryzysu polskiego katolicyzmu, Telewizja TVN24, emisja: 17.12.2020 – https://tvn24.pl/go/programy,7/tak-jest--odcinki,10840/odcinek-430,S00E430,421205
 • Program „Kościół bez cenzury”. Audycja dotycząca etycznych aspektów szczepień przeciwko Covid-19, Telewizja wRealu24, emisja: 13.12.2020.
 • Program „Dzisiaj Informacje”. Wypowiedź dotycząca kultu Matki Bożej w Kościele katolickim, Telewizja Republika, emisja: 8.12.2020.
 • Program „Wiadomości”. Rozmowa na temat pedofilii klerykalnej w Polsce, Radio ZET, emisja: 8.12.2020.
 • Program „Wydarzenia”. Wypowiedź dotycząca sekularyzacji ludzi młodych oraz sojuszu tronu z ołtarzem, Telewizja Polsat, emisja: 7.12.2020.
 • Program „Co dalej?”.  Audycja na temat homoseksualizmu i kapłaństwa w Kościele katolickim, Telewizja Polska Kultura, emisja: 4.12.2020 – https://vod.tvp.pl/video/co-dalej,odc-96,50795165
 • Program „Puls dnia”. Rozmowa o wykorzystywaniu seksualnym osób nieletnich w diecezji kaliskiej, Telewizja WTK, emisja: 1.12.2020.
 • Program „Terlikowski na froncie”. Audycja na temat Joe Bidena i specyfiki katolicyzmu w Stanach Zjednoczonych, Polskie Radio 24, emisja: 25.11.2020 – https://www.polskieradio.pl/130/6699/Artykul/2627165,Sympatyzuje-z-liberalna-wersja-amerykanskiego-katolicyzmu-Ks-prof-Kobylinski-o-Joe-Bidenie
 • Program „Radio Szczecin na wieczór”. Rozmowa o sporach światopoglądowych we współczesnej Polsce, Polskie Radio Szczecin, emisja: 23.11.2020.
 • Program „Starcie cywilizacji”. Audycja na temat skandali obyczajowych związanych z kardynałem Henrykiem Gulbinowiczem, Telewizja Republika, emisja: 23.11.2020.
 • Program „Czarno na białym” (reportaż „Don Stanislao. Post Scriptum”). Audycja na temat przyczyn kryzysu moralnego Kościoła katolickiego w Polsce i na świecie, Telewizja TVN24, emisja: 23.11.2020.
 • Program „Religie”. Rozmowa o galopującej laicyzacji dzieci i młodzieży w Polsce, Polskie Radio RDC (Radio dla Ciebie), emisja: 22.11.2020.
 • Program „Z Franciszkiem”. Rozmowa o raporcie watykańskim dotyczącym Theodore’a McCarricka, Radio Pallotti.FM, emisja: 16.11.2020 – https://soundcloud.com/salvatti/z-franciszkiemaudycja-10-raport-o-niemoralnym-zyciu-ks-prof-andrzej-kobilinski-16112020
 • Program „Starcie cywilizacji”. Audycja na temat kryzysu Kościoła katolickiego w Stanach Zjednoczonych, Telewizja Republika, emisja: 16.11.2020. Część I – https://www.youtube.com/watch?v=BUVGJn0WZjg Część II – https://www.youtube.com/watch?v=2ILSO9Zp6ag
 • Program „Newsroom WP”. Rozmowa o skandalach obyczajowych w Kościele katolickim, Telewizja Wirtualna Polska, emisja: 16.11.2020.
 • Program „Fakty po południu”. Rozmowa o sojuszu tronu z ołtarzem we współczesnej Polsce, Telewizja TVN24, emisja: 15.11.2020.
 • Program „Wywiad Wnet”. Audycja na temat raportu McCarricka i kryzysu Kościoła katolickiego, Radio Wnet, emisja: 13.11.2020 – https://wnet.fm/2020/11/13/katolicy-w-polsce-traktuja-to-jakby-ogladali-film-to-pytanie-czy-kosciol-jako-instytucja-sie-rozpadnie/
 • Program „Wydarzenia”. Wypowiedź dotycząca oskarżeń medialnych kierowanych pod adresem kardynała Stanisława Dziwisza, Telewizja Polsat, emisja: 12.10.2020.
 • Program „Którędy do nieba”. Audycja na temat sekularyzacji i laicyzacji w Polsce, Telewizja Idź Pod Prąd, emisja: 11.11.2020.
 • Program „Polska i świat”. Rozmowa o raporcie watykańskim na temat byłego kardynała Theodore’a McCarricka, Telewizja TVN24, emisja: 10.11.2020.
 • Program „Idź pod prąd Dogrywka”. Audycja na temat byłego kardynała Theodore’a McCarricka i Kościoła katolickiego w Stanach Zjednoczonych, Telewizja Idź Pod Prąd, emisja: 10.11.2020.
 • Program „Tak jest”. Rozmowa o raporcie watykańskim na temat byłego kardynała Theodore’a McCarricka, Telewizja TVN24, emisja: 10.11.2020.
 • Program „Idź pod prąd Dogrywka”. Audycja na temat kar nałożonych przez Watykan na kardynała Henryka Gulbinowicza, Telewizja Idź Pod Prąd, emisja: 9.11.2020.
 • Program „Czarno na białym” (reportaż „Don Stanislao”). Rozmowa o przyczynach kryzysu moralnego Kościoła katolickiego w Polsce i na świecie, Telewizja TVN24, emisja: 9.11.2020.
 • Program „Nowy dzień”. Rozmowa o karach nałożonych przez Watykan na kardynała Henryka Gulbinowicza, Telewizja Polsat News, emisja: 8.11.2020.
 • Program „Terlikowski na froncie”. Audycja na temat politycznych implikacji religii w Stanach Zjednoczonych oraz o sekularyzacji w Polsce, Polskie Radio 24, emisja: 4.11.2020.
 • Program „Nowy dzień”. Rozmowa o etyczno-prawnych aspektach przerywania ciąży, Telewizja Polsat News, emisja: 1.11.2020.
 • Program „Idź pod prąd Dogrywka”. Audycja na temat politycznych i społecznych implikacji religii, Telewizja Idź Pod Prąd, emisja: 29.10.2020.
 • Program „Radio Szczecin na wieczór”. Rozmowa o różnych formach pamięci indywidualnej i zbiorowej, Polskie Radio Szczecin, emisja: 29.10.2020.
 • Program „Wydarzenia”. Wypowiedź na temat etyczno-prawnych aspektów aborcji, Telewizja Polsat, emisja: 25.10.2020.
 • Program „Tak jest”. Audycja na temat aborcji i prawnej ochrony życia poczętego, Telewizja TVN24, emisja: 28.10.2020.
 • Program „Wydarzenia”. Wypowiedź na temat etyczno-prawnych aspektów aborcji eugenicznej, Telewizja Polsat, emisja: 25.10.2020.
 • Program „Polska i świat”. Rozmowa o potrzebie reformy Kościoła katolickiego w Polsce i na świecie, Telewizja TVN24, emisja: 22.10.2020.
 • Program „Polska i świat”. Audycja na temat tuszowania pedofilii klerykalnej w Polsce, Telewizja TVN24, emisja: 21.10.2020.
 • Program „Warto rozmawiać”. Rozmowa o problemie homoseksualizmu w Kościele katolickim, Telewizja Polska Program III, emisja: 19.10.2020.
 • Program „Religie”. Audycja na temat racjonalności wiary chrześcijańskiej w czasie pandemii koronawirusa, Polskie Radio RDC (Radio dla Ciebie), emisja: 18.10.2020 – https://www.rdc.pl/podcast/religie-kosciol-w-czasach-pandemii-w-co-sklonni-sa-uwierzyc-polacy-w-czasach-zarazy/
 • Program „Starcie cywilizacji”. Audycja na temat przyczyn i skutków skandali finansowych w Watykanie, Telewizja Republika, emisja: 12.10.2020. Część I – https://www.youtube.com/watch?v=6ilagH_raiE. Część II - https://www.youtube.com/watch?v=JA3aG8tOGBg
 • Program „Starcie cywilizacji”. Audycja na temat przesłania filozoficzno-teologicznego encykliki papieża Franciszka „Wszyscy bracia”, Telewizja Republika, emisja: 5.10.2020. Część I - https://www.youtube.com/watch?v=Tc3Vu3vQHjk. Część II - https://www.youtube.com/watch?v=99CB73GyLcs
 • Program „Wiadomości”. Wypowiedź dotycząca nauczania społecznego encykliki papieża Franciszka „Wszyscy bracia”, Telewizja Polska Program I, emisja: 4.10.2020.
 • Program „Terlikowski na froncie”. Audycja na temat skandali finansowych w Watykanie i reformy Kościoła, Polskie Radio 24, emisja: 30.09.2020 – https://www.polskieradio.pl/130/6699/Artykul/2592916,Rezygnacja-prefekta-Kongregacji-ds-Kanonizacyjnych-Ks-prof-Kobylinski-kolejna-gorszaca-historia
 • Program „Ważne sprawy”. Rozmowa o liście Kongregacji Nauki Wiary „Samaritanus bonus” o opiece nad osobami w krytycznych i końcowych fazach życia, Polskie Radio Program I, emisja: 27.09.2020 – https://www.polskieradio.pl/37/1946,Wazne-sprawy
 • Program „Starcie cywilizacji”. Audycja na temat przyczyn tuszowania pedofilii klerykalnej, Telewizja Republika, emisja: 21.09.2020.
 • Program „Polska i świat”. Rozmowa o kryzysie moralnym Kościoła katolickiego w Polsce, Telewizja TVN24, emisja: 16.09.2020.
 • Program „Starcie cywilizacji”. Audycja na temat nowelizacji ustawy bioetycznej we Francji,, Telewizja Republika, emisja: 7.09.2020. Część I – https://www.youtube.com/watch?v=oAMzjp8x7F0 Część II – https://www.youtube.com/watch?v=OaJVHeXn4OM
 • Program „Radio Szczecin na wieczór”. Rozmowa o religii i przyczynach postaw antyklerykalnych w Polsce, Polskie Radio Szczecin, emisja: 03.09.2020.
 • Program „Fakty”. Wypowiedź w sprawie przyczyn tuszowania pedofilii klerykalnej, Telewizja TVN, emisja: 3.09.2020.
 • Program „Terlikowski na froncie”. Audycja na temat nowelizacji ustawy bioetycznej we Francji, Polskie Radio 24, emisja: 26.08.2020.
 • Program „Religie”. Rozmowa o religii, magii i racjonalności wiary w czasie pandemii koronawirusa, Polskie Radio RDC (Radio dla Ciebie), emisja: 23.08.2020 – https://www.rdc.pl/podcast/religie-pandemia-a-wiara/
 • Program „Fakty”. Wypowiedź w sprawie postępowania prokuratury w sprawie Biskupa Kaliskiego, Telewizja TVN, emisja: 5.08.2020.
 • Program „Polska i świat”. Audycja na temat globalnego dramatu pedofilii, Telewizja TVN24, emisja: 5.08.2020.
 • Program „Starcie cywilizacji”. Rozmowa o wykorzystywaniu seksualnym osób nieletnich oraz bezbronnych dorosłych, Telewizja Republika, emisja: 3.08.2020. Część I – https://www.youtube.com/watch?v=s3XESPTSgKo Część II – https://www.youtube.com/watch?v=KNXTG_zU-Is
 • Program „Ważne sprawy”. Audycja na temat etycznych aspektów pandemii koronawirusa i etyki solidarności, Polskie Radio Program I, emisja: 2.08.2020 – https://www.polskieradio.pl/37/1946,Wazne-sprawy
 • Program „Rozmowa dnia”. Rozmowa o przyczynach kryzysu Kościoła katolickiego w Polsce, Telewizja internetowa PL1.TV, emisja: 24.07.2020.
 • Program „Fakty”. Wypowiedź na temat form procedowania Komisji Państwowej ds. pedofilii, Telewizja TVN, emisja: 24.07.2020.
 • Program „Tak jest”. Rozmowa o funkcjonowaniu w Polsce Komisji Państwowej ds. pedofilii, Telewizja TVN24, emisja: 24.07.2020 – https://tvn24.pl/polska/ksiadz-andrzej-kobylinski-o-komisji-ds-pedofilii-jest-polityczna-program-tak-jest-tvn24-4647283
 • Program „Polska i świat”. Audycja na temat działalności Komisji Państwowej ds. pedofilii, Telewizja TVN24, emisja: 9.07.2020.
 • Program „Fakty”. Wypowiedź dotycząca funkcjonowania w Polsce Komisji Państwowej ds. pedofilii, Telewizja TVN, emisja: 16.07.2020.
 • Program „Terlikowski na froncie”. Rozmowa o wymiarze światopoglądowym współczesnej polityki, Polskie Radio 24, emisja: 15.07.2020 – https://www.polskieradio.pl/130/6699/Artykul/2550601,Ks-prof-Andrzej-Kobylinski-w-Polsce-widac-podzial-na-dwa-bloki-taki-jak-w-USA
 • Program „Polska i świat”. Audycja na temat politycznych i społecznych implikacji religii, Telewizja TVN24, emisja: 9.07.2020.
 • Program „Puls dnia”. Rozmowa o skutkach pedofilii klerykalnej w Kościele katolickim w Polsce, Telewizja WTK, emisja: 5.07.2020.
 • Program „Wiadomości”. Wypowiedź dotycząca śmierci ks. Georga Ratzingera, Telewizja Polska Program I, emisja: 1.06.2020.
 • Program „Fakty po Faktach”. Audycja na temat skutków pedofilii klerykalnej i przyszłości Kościoła katolickiego, Telewizja TVN24, emisja: 27.06.2020 – https://tvn24.pl/najnowsze/ks-andrzej-kobyli-i-marta-titaniec-o-pedofilii-w-kosciele-katolickim-i-przesluchaniach-kanonicznych-4622464
 • Audycja „Program specjalny”. Rozmowa o przyczynach kryzysu Kościoła katolickiego w Polsce, Telewizja TVN24, emisja: 25.06.2020.
 • Program „Puls dnia”. Rozmowa o mianowaniu administratora apostolskiego sede plena w diecezji kaliskiej, Telewizja WTK, emisja: 25.06.2020.
 • Program „Fakty”. Wypowiedź dotycząca rozdziału Kościoła od państwa, Telewizja TVN, emisja: 23.06.2020.
 • Program „Otwarta antena”. Audycja na temat pedofilii klerykalnej i reformy Kościoła katolickiego, Telewizja WTK, emisja: 16.06.2020.
 • Program „Starcie cywilizacji”. Rozmowa o współczesnych problemach społecznych i politycznych w Stanach Zjednoczonych, Telewizja Republika, emisja: 15.06.2020. Część I – https://www.youtube.com/watch?v=YNF3UNWAyMg Część II – https://www.youtube.com/watch?v=USHMrqKFGlQ
 • Program „Religie”. Audycja na temat Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady, Polskie Radio RDC (Radio dla Ciebie), emisja: 14.06.2020 – https://www.rdc.pl/podcast/religie-narodowy-dzien-pamieci-ofiar-niemieckich-nazistowskich-obozow-koncentracyjnych-i-obozow-zaglady/
 • Program „Lumen – światło wiary i kultury”. Rozmowa o książce pt. „Tadeusz Ślipko. Polska Filozofia Chrześcijańska XX wieku, tom 9”, Polskie Radio Program II, emisja: 14.06.2020 – https://www.polskieradio.pl/8/227/Artykul/2532020,Tadeusz-Slipko-wspomnienie
 • Program „Terlikowski na froncie”. Audycja na temat obecności religii w życiu publicznym Stanów Zjednoczonych, Polskie Radio 24, emisja: 10.06.2020 – https://www.polskieradio.pl/130/6699/Artykul/2529298,Maja-szersze-podloze-spoleczne-Ks-prof-Andrzej-Kobylinski-o-protestach-w-USA
 • Program „Puls dnia”. Rozmowa o przyczynach i skutkach wykorzystywania seksualnego osób nieletnich, Telewizja WTK, emisja: 8.06.2020.
 • Program „Fakty”. Wypowiedź dotycząca tuszowania pedofilii klerykalnej, Telewizja TVN, emisja: 7.06.2020.
 • Program „Tak jest”. Audycja na temat finansowania kościołów i związków wyznaniowych, Telewizja TVN24, emisja: 5.06.2020.
 • Program „Supertemat”. Rozmowa o psychomanipulacji, sektach i nowych ruchach religijnych, Telewizja Superstacja, emisja: 3.06.2020.
 • Program „Puls dnia”. Audycja na temat tuszowania pedofilii klerykalnej, Telewizja WTK, emisja: 3.06.2020.
 • Program „Starcie cywilizacji”. Rozmowa o etycznych i socjologicznych aspektach molestowania seksualnego dzieci i młodzieży, Telewizja Republika, emisja: 1.06.2020.
 • Program „Ważne sprawy”. Audycja na temat globalnej plagi wykorzystywania seksualnego osób nieletnich, Polskie Radio Program I, emisja: 31.05.2020 – https://www.polskieradio.pl/37/1946,Wazne-sprawy
 • Program „Puls dnia”. Rozmowa o pedofilii klerykalnej i reformie Kościoła katolickiego, Telewizja WTK, emisja: 27.05.2020.
 • Program „Puls dnia”. Rozmowa o skutkach pedofilii klerykalnej, Telewizja WTK, emisja: 23.05.2020.
 • Program „Terlikowski na froncie”. Rozmowa o etycznych i psychologicznych aspektach pedofilii, Polskie Radio 24, emisja: 20.05.2020.
 • Program „Tak jest”. Audycja na temat wykorzystywania seksualnego osób nieletnich, Telewizja TVN24, emisja: 18.05.2020.
 • Program „Otwarta antena”. Rozmowa o moralnym dramacie pedofilii, Telewizja WTK, emisja: 18.05.2020.
 • Program „Starcie cywilizacji”. Audycja na temat pontyfikatu Jana Pawła II, Telewizja Republika, emisja: 18.05.2020.
 • Program „Aktuelle Nachrichten: Ausland”. Rozmowa o Janie Pawle II i sekularyzacji w Polsce, Niemieckie Radio Publiczne ARD Program I, emisja: 17.05.2020.
 • Program „Religie”. Audycja na temat wolności religijnej, tolerancji i świeckości państwa, Polskie Radio RDC (Radio dla Ciebie), emisja: 3.05.2020 – https://www.rdc.pl/podcast/religie-wolnosc-religijna-i-swieckosc-panstwa/
 • Program „Terlikowski na froncie”. Rozmowa o irracjonalnych postawach religijnych w kontekście pandemii koronawirusa, Polskie Radio 24, emisja: 29.04.2020.
 • Program „Uwaga!”. Audycja na temat przeżywania świąt wielkanocnych w czasie stanu zagrożenia epidemicznego, Telewizja TVN, emisja: 9.04.2020.
 • Program „Radio Szczecin na wieczór”. Rozmowa o religii i pandemii koronawirusa, Polskie Radio Szczecin, emisja: 8.04.2020.
 • Program „Starcie cywilizacji”. Audycja na temat konsekwencji moralnych i religijnych pandemii koronawirusa, Telewizja Republika, emisja: 6.04.2020.
 • Program „Ważne sprawy”. Rozmowa o śmierci i cierpieniu w czasie stanu zagrożenia epidemicznego, Polskie Radio Program I, emisja: 5.04.2020.
 • Program „Terlikowski na froncie”. Audycja na temat magicznych i zabobonnych elementów polskiego katolicyzmu, Polskie Radio 24, emisja: 1.04.2020.
 • Program „Magazyn TVN24”. Rozmowa o myśleniu magicznym i zabobonnym w religii chrześcijańskiej, Telewizja TVN24, emisja: 28.03.2020.
 • Program „Radio Szczecin na wieczór”. Rozmowa na temat Kościoła i religii w czasie stanu zagrożenia epidemicznego, Polskie Radio Szczecin, emisja: 25.03.2020.
 • Program „Radio Szczecin na wieczór”. Audycja podsumowująca siedem lat pontyfikatu papieża Franciszka, Polskie Radio Szczecin, emisja: 16.03.2020.
 • Program „Tak jest”. Rozmowa o religii i pandemii koronawirusa, Telewizja TVN24, emisja: 12.03.2020.
 • Program „Religie”. Rozmowa o psychomanipulacji, hipnozie, spoczynku w duchu, Polskie Radio RDC (Radio dla Ciebie), emisja: 8.03.2020.
 • Program „Gorące pytania”. Audycja na temat kondycji polskiego katolicyzmu, Telewizja wPolsce, emisja: 4.03.2020.
 • Program „Najwyższe piętro”. Audycja na temat pedofilii oraz etycznych aspektów choroby i cierpienia, Telewizja Polsat News, emisja: 23.02.2020.
 • Program „Ważne sprawy”. Rozmowa o współczesnej reformie Kościoła katolickiego w Niemczech, Polskie Radio Program I, emisja: 23.02.2020.
 • Program „Fakty”. Wypowiedź na temat pedofilii klerykalnej, Telewizja TVN, emisja: 19.02.2020.
 • Program „Terlikowski na froncie”. Audycja o psychomanipulacji religijnej w zakonie Legionistów Chrystusa, Polskie Radio 24, emisja: 19.02.2020.
 • Program „Czarno na białym”. Rozmowa o przyczynach i konsekwencjach sekularyzacji w Polsce w XXI wieku, Telewizja TVN24, emisja: 18.02.2020.
 • Program „Starcie cywilizacji”. Audycja na temat współczesnej demitologizacji papiestwa, Telewizja Republika, emisja: 17.02.2020.
 • Program „Terlikowski na froncie”. Audycja o pedofilii klerykalnej w zakonie Legionistów Chrystusa, Polskie Radio 24, emisja: 12.02.2020.
 • Program „Starcie cywilizacji”. Rozmowa na temat metody in vitro dla par homoseksualnych, Telewizja Republika, emisja: 10.02.2020.
 • Program „Terlikowski na froncie”. Audycja o celibacie duchownych katolickich, Polskie Radio 24, emisja: 29.01.2020.
 • Program „Religie”. Rozmowa o współczesnych sporach doktrynalnych w Kościele katolickim, Polskie Radio RDC (Radio dla Ciebie), emisja: 19.01.2020.
 • Pogram „Gorące pytania”. Audycja na temat celibatu osób duchownych, Telewizja wPolsce, emisja: 15.01.2020.
 • Program „Tak jest”. Rozmowa o współczesnej reformie Kościoła katolickiego, Telewizja TVN24, emisja: 14.01.2020.
 • Program „Radio Szczecin na wieczór”. Audycja na temat sekularyzacji i specyfiki polskiej religijności, Polskie Radio Szczecin, emisja: 9.01.2020.
 • Program „Środek tygodnia”. Rozmowa o samotności, emocjach i bliskości, Radio Plus, emisja: 8.01.2020.
 • Program „Terlikowski na froncie”. Audycja na temat etycznych aspektów wojny i pokoju, Polskie Radio 24, emisja: 8.01.2020.
 • Program „Wydarzenia i opinie”. Rozmowa o sekularyzacji i desekularyzacji, Telewizja Polsat News, emisja: 6.01.2020.


2019

 • Program „Starcie cywilizacji”. Rozmowa na temat współczesnej reformy Kościoła katolickiego, Telewizja Republika, emisja: 30.12.2019.
 • Program „Terlikowski na froncie”. Audycja o religijnych i filozoficznych treściach świąt Bożego Narodzenia, Polskie Radio 24, emisja: 25.12.2019.
 • Program „Lumen – światło wiary i kultury”. Rozmowa na temat książki „Etyka liberalizmu”, Polskie Radio Program II, emisja: 22.12.2019.
 • Program na temat wojny światopoglądowej w Polsce, Telewizja Racjonalista.tv, emisja: 11.12.2019.
 • Program „Terlikowski na froncie”. Audycja dotycząca tzw. byłych księży w Kościele katolickim, Polskie Radio 24, emisja: 18.12.2019.
 • Program „O tym się mówi”. Audycja poświęcona etycznym aspektom transplantologii, Telewizja Polska Info, emisja: 29.11.2019.
 • Program „Terlikowski na froncie”. Audycja o sekularyzacji dzieci i młodzieży w Polsce, Polskie Radio 24, emisja: 27.11.2019.
 • Program „Starcie cywilizacji”. Rozmowa o współczesnym kryzysie Kościoła katolickiego, Telewizja Republika, emisja: 25.11.2019.
 • Program „Terlikowski na froncie”. Audycja na temat etycznych aspektów pogrzebu abpa Juliusza Paetza, Polskie Radio 24, emisja: 20.11.2019.
 • Program „Klub Trójki”. Rozmowa o przyczynach i konsekwencjach Drogi Synodalnej w Niemczech, Polskie Radio Program III, emisja: 20.11.2019 – https://www.polskieradio.pl/9/396/Artykul/2406779,Bergoglianska-rewolucja
 • Program „Starcie cywilizacji”. Audycja o reformie Kościoła katolickiego w Niemczech, Telewizja Republika, emisja: 18.11.2019 – https://www.youtube.com/watch?v=G7jAeC4aFDY
 • Program „Lumen – światło wiary i kultury”. Rozmowa na temat książki „Etyka a problem nihilizmu”, Polskie Radio Program II, emisja: 17.11.2019 – https://www.polskieradio.pl/8/227/Artykul/2406040,Etyka-a-problem-nihilizmu
 • Program „O co chodzi?”. Rozmowa o współczesnej reformie Kościoła katolickiego w Niemczech i na świecie, Telewizja Polska Info, emisja: 7.11.2019.
 • Program „Tani dranie. Kłopotowski i Moroz komentują świat”. Audycja dotycząca religii i moralności we współczesnej Polsce, Telewizja Polska Program I, emisja: 7.11.2019 – https://vod.tvp.pl/video/tanie-dranie,jak-psuja-sie-religie,45139949
 • Program „Terlikowski na froncie”. Rozmowa o Kościele katolickim w Niemczech, Polskie Radio 24, emisja: 6.11.2019.
 • Program „Starcie cywilizacji”. Audycja o skutkach Synodu Amazońskiego i przyszłości katolicyzmu na świecie, Telewizja Republika, emisja: 4.11.2019.
 • Program „Fakty po Faktach”. Rozmowa o współczesnej reformie Kościoła katolickiego, Telewizja TVN24, emisja: 3.11.2019.
 • Program „Studio Polska”. Audycja o religii, śmierci i pamięci, Telewizja Polska Info, emisja: 2.11.2019.
 • Program „Terlikowski na froncie”. Rozmowa na temat długofalowych konsekwencji Synodu Amazońskiego, Polskie Radio 24, emisja: 30.10.2019.
 • Program „Starcie cywilizacji”. Audycja o kulturze i religii w Ameryce Południowej, Telewizja Republika, emisja: 28.10.2019.
 • Program Konrada Szołajskiego. Rozmowa o religii, egzorcyzmach i psychomanipulacji, Halo Radio, emisja: 27.10.2019.
 • Program „Czarno na białym”. Audycja dotycząca finansowania kościołów i związków wyznaniowych, Telewizja TVN24, emisja: 24.10.2019.
 • Program „Terlikowski na froncie”. Rozmowa o wpływie Synodu Amazońskiego na Kościół katolicki na świecie, Polskie Radio 24, emisja: 09.10.2019.
 • Program „Klub Trójki”. Audycja dotycząca religii i kultury w Ameryce Południowej, Polskie Radio Program III, emisja: 9.10.2019.
 • Program „Terlikowski na froncie”. Rozmowa o sytuacji Kościoła katolickiego w Niemczech, Polskie Radio 24, emisja: 18.09.2019.
 • Program „Terlikowski na froncie”. Audycja dotycząca przyczyn i skutków globalnej pentekostalizacji chrześcijaństwa, Polskie Radio 24, emisja: 14.08.2019.
 • Program „Terlikowski na froncie”. Rozmowa o konsekwencja Synodu Amazońskiego dla Kościoła katolickiego, Polskie Radio 24, emisja: 7.08.2019.
 • Program „Terlikowski na froncie”. Audycja dotycząca filozoficznych i religijnych aspektów Synodu Amazońskiego, Polskie Radio 24, emisja: 31.07.2019.
 • Program „Radio Szczecin na wieczór”. Rozmowa o problemie agresji i przemocy w życiu społecznym, Polskie Radio Szczecin, emisja: 29.07.2019.
 • Program „Starcie cywilizacji”. Analiza przyczyn i skutków pedofilii klerykalnej, Telewizja Republika, emisja: 24.06.2019.
 • Program „Ważne sprawy”. Rozmowa o etycznych aspektach seksualności i teorii gender, Polskie Radio Program I, emisja: 23.06.2019.
 • Program „Terlikowski na froncie”. Rozmowa o komisjach badających dramat wykorzystywania seksualnego dzieci, Polskie Radio 24, emisja: 19.06.2019.
 • Program „Radio Szczecin na wieczór”. Audycja dotycząca wolności sumienia i ochrony uczuć religijnych, Polskie Radio Szczecin, emisja: 18.06.2019.
 • Program „Wydarzenia i opinie”. Rozmowa o pedofilii w Kościele katolickim, Telewizja Polsat News, emisja: 14.06.2019.
 • Program „Tak jest”. Rozmowa o wolności sumienia i ochronie uczuć religijnych, Telewizja TVN24, emisja: 13.06.2019.
 • Program „Nowy dzień”. Rozmowa o molestowaniu seksualnym dzieci i osób dorosłych, Telewizja Polsat News, emisja: 13.06.2019.
 • Program „Szukam, więc żyję”. Rozmowa na temat kryzysu ojcostwa w świecie zachodnim, Radio Warszawa, emisja: 1.06.2019.
 • Program „Wydarzenia”. Wypowiedź na temat plagi nadużyć seksualnych wobec nieletnich, Telewizja Polsat, emisja: 23.05.2019.
 • Program „Starcie cywilizacji”. Analiza przyczyn i skutków molestowania seksualnego osób nieletnich, Telewizja Republika, emisja: 20.05.2019.
 • Program „Tak jest”. Rozmowa o kryzysie moralnym polskiego katolicyzmu, Telewizja TVN24, emisja: 16.05.2019 – https://www.tvn24.pl/tak-jest,39,m/specjalny-wyslannik-papieza-w-polsce,936256.html
 • Program „Terlikowski na froncie”. Rozmowa o pedofilii klerykalnej, Polskie Radio 24, emisja: 15.05.2019.
 • Program „Czarno na białym”. Globalny dramat molestowania seksualnego dzieci, Telewizja TVN24, emisja: 15.05.2019.
 • Program „Czarno na białym”. Audycja na temat rozdziału Kościoła od państwa, Telewizja TVN24, emisja: 15.05.2019 – https://www.tvn24.pl/czarno-na-bialym,42,m/sondaz-wplyw-kosciola-na-zycie-publiczne-w-polsce,935984.html
 • Program „Dzień na żywo”. Analiza skutków społecznych projekcji filmu „Tylko nie mów nikomu”, Telewizja Gazeta.pl, emisja: 14.05.2019 – https://www.youtube.com/watch?v=QOdL7l7Iadk
 • Program „Nowy dzień”. Rozmowa o pedofilii klerykalnej, Telewizja Polsat News, emisja: 14.05.2019 – https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2019-05-15/ks-prof-kobylinski-do-2001-roku-w-kosciele-mielismy-systemowe-ukrywanie-pedofilii/?ref=slider
 • Program „Warto rozmawiać”. Audycja dotycząca ochrony osób nieletnich w Kościele, Telewizja TVP Info, emisja: 13.05.2019.
 • Program „Fakty po Faktach”. Rozmowa o pedofilii klerykalnej w Polsce, Telewizja TVN24, emisja: 12.05.2019 – https://faktypofaktach.tvn24.pl/o-pedofilii-w-polskim-kosciele-w-faktach-po-faktach,935036.html
 • Program „Rozróby u Kuby”. Rozmowa o rewolucji papieża Franciszka, Telewizja Polska Program III, emisja: 11.05.2019 – https://vod.tvp.pl/video/sady-przesady-rozroby-u-kuby,kryzys-kosciola-czesc-2,42622325
 • Program „Wiadomości”. Wypowiedź na temat profanacji symboli religijnych, Telewizja Polska Program I, emisja: 8.05.2019.
 • Program „Terlikowski na froncie”. Rozmowa o sekularyzacji i polityce, Polskie Radio 24, emisja: 8.05.2019.
 • Program „Szukam, więc żyję”. Rozmowa na temat starości i cierpienia, Radio Warszawa, emisja: 4.05.2019.
 • Program „Tak jest”. Rozmowa o świeckości państwa i nauczaniu religii w szkole, Telewizja TVN24, emisja: 30.04.2019 – https://www.tvn24.pl/tak-jest,39,m/szkola-bez-religii,931928.html
 • Program „Rozróby u Kuby”. Rozmowa o nowej Reformacji w Kościele katolickim, Telewizja Polska Program III, emisja: 27.04.2019 – https://vod.tvp.pl/video/sady-przesady-rozroby-u-kuby,kryzys-kosciola,42410229
 • Program „Religie”. Rozmowa o konieczności racjonalnej oceny zjawisk religijnych, Polskie Radio RDC (Radio dla Ciebie), emisja: 7.04.2019 – https://www.rdc.pl/podcast/religie-ksiazki-na-stosie-czyli-o-wojnie-religijnej-w-lonie-kosciola/
 • Program „Szukam, więc żyję”. Rozmowa na temat tożsamości seksualnej i współczesnej wojny płci, Radio Warszawa, emisja: 6.04.2019.
 • Program „Terlikowski na froncie”. Rozmowa o szamańskich i magicznych formach polskiej religijności, Polskie Radio 24, emisja: 3.04.2019.
 • Program „O co chodzi?”. Rozmowa o pedofilii i pentekostalizacji, Telewizja TVP Info, emisja: 21.03.2019 – https://www.tvp.info/41537538/21032019-1732
 • Program „Klub Trójki”. Rozmowa na temat rewolucyjnego charakteru pontyfikatu papieża Franciszka. Polskie Radio Program III, emisja: 20.03.2019 – https://www.polskieradio.pl/9/396/Artykul/2281332,Szesc-lat-pontyfikatu-Franciszka
 • Program „Tak jest”. Rozmowa o religii i świeckości państwa, Telewizja TVN24, emisja: 18.03.2019 – https://www.tvn24.pl/tak-jest,39,m/skarbowka-zatrudnia-duchownych,919523.html
 • Program „Co na to Kościół?”. Rozmowa na temat racjonalnej interpretacji religii, cudów i uzdrowień, Telewizja wPolsce.pl, emisja: 18.03.2019 - https://www.youtube.com/watch?v=sW_ynaNfNYo
 • Program „Wydarzenia i opinie”. Rozmowa na temat ochrony nieletnich w Kościele, Telewizja Polsat News, emisja: 14.03.2019 – http://www.polsatnews.pl/wideo-program/wydarzenia-i-opinie-09032019_6739125/
 • Program „Konwersatorium”. Rozmowa o religii i moralności, Polskie Radio Lublin, emisja: 10.03.2019.
 • Program „Starcie cywilizacji”. Rozmowa na temat molestowania seksualnego dzieci i młodzieży, Telewizja Republika, emisja: 4.03.2019.
 • Program „Szukam, więc żyję”. Rozmowa na temat filozofii i edukacji, Radio Warszawa, emisja: 2.03.2019.
 • Program „Terlikowski na froncie”. Rozmowa o kondycji moralnej współczesnego katolicyzmu, Polskie Radio 24, emisja: 27.02.2019.
 • Program „Czarno na białym”. Zgromadzenie Legionistów Chrystusa a problem psychomanipulacji religijnej, Telewizja TVN24, emisja: 26.02.2019 – https://www.tvn24.pl/czarno-na-bialym,42,m/demon-w-watykanie-historia-marciala-degollado,913374.html
 • Program „Wieczór wPolsce.pl”. Rozmowa o współczesnych sporach filozoficznych i religijnych, Telewizja wPolsce.pl, emisja: 26.02.2019.
 • Program „Warto rozmawiać”. Rozmowa na temat ochrony nieletnich w Kościele, Telewizja TVP INFO, emisja: 25.02.2019.
 • Program „Tak jest”. Rozmowa o wykorzystywaniu seksualnym dzieci, Telewizja TVN24, emisja: 25.02.2019 – https://www.tvn24.pl/tak-jest,39,m/koniec-zmowy-milczenia,913003.html
 • Program „Ważne sprawy”. Rozmowa na temat pedofilii klerykalnej, Polskie Radio Program I, emisja: 24.02.2019.
 • Program „Fortel polityczny”. Rozmowa o problemie wykorzystywania seksualnego osób nieletnich, Radio Poznań, emisja: 23.02.2019.
 • Program „Terlikowski na froncie”. Rozmowa na temat Zgromadzenia Legionistów Chrystusa, Polskie Radio 24, emisja: 13.02.2019.
 • Program „Tak jest”. Rozmowa o molestowaniu seksualnym dzieci, Telewizja TVN24, emisja: 12.02.2019.
 • Program „Starcie cywilizacji”. Audycja na temat Zgromadzenia Legionistów Chrystusa, Telewizja Republika, emisja: 11.02.2019.
 • Program „Śladami chrześcijanina”. Rozmowa o globalnym procesie uzielonoświątkowienia chrześcijaństwa, Radio Rodzina, emisja: 7.02.2019.
 • Program „Polska i świat”. Wypowiedź dotycząca molestowania seksualnego sióstr zakonnych, Telewizja TVN24, emisja: 6.02.2019.
 • Program „Szukam, więc żyję”. Rozmowa na temat filozofii sportu, Radio Warszawa, emisja: 2.02.2019.
 • Program „Co na to Kościół?”. Audycja o etycznych aspektach mowy nienawiści, Telewizja wPolsce.pl, emisja: 24.01.2019.
 • Program „Starcie cywilizacji”. Rozmowa na temat molestowania seksualnego dzieci i osób dorosłych, Telewizja Republika, emisja: 14.01.2019.
 • Program „Tak jest”. Audycja o religijności Polaków i finansach w Kościele, Telewizja TVN24, emisja: 10.01.2019 – https://www.tvn24.pl/tak-jest,39,m/koleda-a-koperta,899271.html
 • Program „Co na to Kościół?”. Rozmowa na temat świeckości państwa, Telewizja wPolsce.pl, emisja: 10.01.2019.
 • Program „Terlikowski na froncie”. Rozmowa o przyszłości Kościoła katolickiego na świecie, Polskie Radio 24, emisja: 9.01.2019.
 • Program „Czarno na białym”. Problem pedofilii w Kościele katolickim, Telewizja TVN24, emisja: 7.01.2019.
 • Program „Szukam, więc żyję”. Rozmowa na temat filozofii, etyki i reklamy, Radio Warszawa, emisja: 5.01.2019.


2018

 • Program „Tak jest”. Audycja na temat pedofilii, Telewizja TVN24, emisja: 14.12.2018 – https://www.tvn24.pl/tak-jest,39,m/czy-powstanie-komisja-ds-zbadania-pedofilii-w-kosciele,892405.html
 • Program „Europajournal”. Wypowiedź dotycząca kondycji Kościoła katolickiego w Polsce, Österreichischer Rundfunk 1, emisja: 7.12.2018.
 • Program „Alarm”. Rozmowa na temat egzorcyzmów i psychomanipulacji, Telewizja Polska Program I, emisja: 5.12.2018.
 • Program „Szukam, więc żyję”. Rozmowa na temat pracy i współczesnej techniki, Radio Warszawa, emisja: 2.12.2018
 • Program „Studio Raban”. Rozmowa na temat sekt i psychomanipulacji, Telewizja Polska Program I, emisja: 1.12.2018.
 • Program „Wydarzenia”. Wypowiedź na temat cudów i cierpienia, Telewizja Polsat, emisja: 30.10.2018.
 • Program „Aktuelles und Gesellschaft”. Wypowiedź dotycząca pedofilii w Polsce, francusko-niemiecki kanał telewizyjny ARTE, emisja: 2.11.2018.
 • Program „Info et société”. Wypowiedź dotycząca pedofilii w Polsce, francusko-niemiecki kanał telewizyjny ARTE, emisja: 2.11.2018.
 • Program „Tak jest”. Rozmowa na temat śmierci i pamięci o zmarłych, Telewizja TVN24, emisja: 31.10.2018 – https://www.tvn24.pl/tak-jest,39,m/1-listopada-po-polsku,880350.html
 • Program „Terlikowski na froncie”. Rozmowa na temat współczesnego prawosławia i sytuacji religijnej na Ukrainie, Polskie Radio 24, emisja: 24.10.2018.
 • Program „Starcie cywilizacji”. Rozmowa dotycząca Synodu Młodych w Rzymie, Telewizja Republika, emisja: 22.10.2018.
 • Program „Tak jest”. Rozmowa na temat molestowania seksualnego dzieci w Kościele katolickim w Polsce, Telewizja TVN24, emisja: 28.09.2018.
 • Program „Wydarzenia i opinie”. Rozmowa o pedofilii, Telewizja Polsat News, emisja: 26.09.2018.
 • Program „Tak jest”. Audycja na temat wykorzystywania seksualnego osób nieletnich, Telewizja TVN24, emisja: 19.09.2018.
 • Program „Starcie cywilizacji”. Rozmowa na temat pedofilii, Telewizja Republika, emisja: 17.09.2018.
 • Program „Terlikowski na froncie”. Audycja o kryzysie Kościoła katolickiego w Stanach Zjednoczonych, Polskie Radio 24, emisja: 12.09.2018.
 • Program „Terlikowski na froncie”. Rozmowa na temat pedofilii w Kościele katolickim, Polskie Radio 24, emisja: 8.08.2018.
 • Program „Terlikowski na froncie”. Audycja o sensie ofiary w kontekście Powstania Warszawskiego, Polskie Radio 24, emisja: 1.08.2018.
 • Program „Starcie cywilizacji”. Rozmowa na temat pedofilii w Stanach Zjednoczonych, Telewizja Republika, emisja: 30.07.2018.
 • Program „Tak jest”. Rozmowa na temat globalnego procesu pentekostalizacji chrześcijaństwa, Telewizja TVN24, emisja: 26.07.2018 – https://www.tvn24.pl/tak-jest,39,m/pentekostalizacja-chrzescijanstwa,857012.html
 • Program „Ważne sprawy”. Rozmowa na temat terapii uporczywej i opieki paliatywnej, Polskie Radio Program I, emisja: 22.07.2018.
 • Program „Starcie cywilizacji”. Audycja o kryzysie Kościoła katolickiego w Irlandii, Telewizja Republika, emisja: 9.07.2018.
 • Program „Terlikowski na froncie”. Rozmowa na temat religii i współczesnych dylematów etycznych, Polskie Radio 24, emisja: 27.06.2018.
 • Program „Starcie cywilizacji”. Audycja o adhortacji „Amoris laetitia”, Telewizja Republika, emisja: 25.06.2018.
 • Program „Tak jest”. Rozmowa na temat współczesnej kondycji religii w Polsce i na świecie, Telewizja TVN24, emisja: 21.06.2018 – https://www.tvn24.pl/tak-jest,39,m/polska-swiatowym-liderem-spadku-religijnosci,847644.html
 • Program „Czarno na białym”. Audycja o rewolucji papieża Franciszka, Telewizja TVN24, emisja: 30.05.2018.
 • Program „Tak jest”. Rozmowa na temat relacji między religią i polityką, Telewizja TVN24, emisja: 11.05.2018.
 • Program „Tak jest”. Rozmowa na temat przyczyn i konsekwencji rozwodów, Telewizja TVN24, emisja: 2.05.2018.
 • Program „Express Jedynki”. Audycja o dramatycznej historii Alfiego Evansa, Polskie Radio Program I, emisja: 26.04.2018.
 • Program „Terlikowski na froncie”. Rozmowa na temat pedofilii w Chile, Polskie Radio 24, emisja: 18.04.2018.
 • Program „Starcie cywilizacji”. Rozmowa na temat adhortacji „Gaudete et exsultete”, Telewizja Republika, emisja: 16.04.2018.
 • Program „Co na to Kościół?”. Audycja o relacji między religią i polityką, Telewizja wPolsce.pl, emisja: 21.03.2018.
 • Program „Klub Trójki”. Rozmowa na temat pontyfikatu papieża Franciszka, Polskie Radio Program III, emisja: 13.03.2018.
 • Program „Co na to Kościół?”. Rozmowa na temat uzielonoświątkowienia chrześcijaństwa, Telewizja wPolsce.pl, emisja: 7.03.2018.
 • Program „Wieczór wPolsce.pl”. Rozmowa na temat przyszłości chrześcijaństwa, Telewizja wPolsce.pl, emisja: 27.02.2018 – https://www.youtube.com/watch?v=WaUoGbmWs-U
 • Program „Tak jest”. Rozmowa na temat relacji polsko-żydowskich, Telewizja TVN24, emisja: 22.02.2018 – https://www.tvn24.pl/tak-jest,39,m/czy-glos-kosciola-w-sprawie-ustawy-o-ipn-jest-potrzebny,817285.html
 • Program „Między matriksem a krucyfiksem”. Rozmowa na temat decentralizacji Kościoła katolickiego, Telewizja wPolsce.pl, emisja: 20.02.2018 – https://www.youtube.com/watch?v=_zXJgcHyH-E
 • Program „Starcie cywilizacji”. Audycja o związkach jednopłciowych, Telewizja Republika, emisja: 12.02.2018.
 • Program „Warto rozmawiać”. Rozmowa na temat współczesnej rewolucji obyczajowej, Telewizja Polska Program I, emisja: 8.02.2018.
 • Program „Wydarzenia”. Wypowiedź na temat klonowania ludzi i zwierząt, Telewizja Polsat, emisja: 26.01.2018.
 • Program „Starcie cywilizacji”. Rozmowa na temat uchodźców i migrantów, Telewizja Republika, emisja: 8.01.2018.
 • Program „Tak jest”. Rozmowa na temat kondycji współczesnej polskiej religijności, Telewizja TVN24, emisja: 5.01.2018 – https://www.tvn24.pl/tak-jest,39,m/mniej-polakow-na-mszach-swietych-kosciol-publikuje-statystyki,804022.html


2017

 • Program „Starcie cywilizacji”. Audycja na temat homoseksualizmu, Telewizja Republika, emisja: 18.12.2017.
 • Program „Potyczki z wiarą”. Dyskusja na temat etyki życia małżeńskiego, Telewizja Republika, emisja: 9.12.2017.
 • Program „Starcie cywilizacji”. Rozmowa na temat kary śmierci, Telewizja Republika, emisja: 23.10.2017 – https://www.youtube.com/watch?v=mtktRwGCqsQ
 • Program „Potyczki z wiarą”. Audycja o współczesnych dylematach moralnych, Telewizja Republika, emisja: 7.10.2017.
 • Program „Tak jest”. Rozmowa na temat relacji między nauką i etyką, Telewizja TVN24, emisja: 4.10.2017 – https://www.tvn24.pl/tak-jest,39,m/miedzy-rozwojem-nauki-a-etyka,778773.html
 • Program „Auslandsjournal”. Wypowiedź na temat współczesnej religijności w Polsce, niemiecka telewizja publiczna ZDF, emisja: 16.08.2017.
 • Program „Starcie cywilizacji”. Dyskusja o legalizacji małżeństw homoseksualnych na Malcie, Telewizja Republika, emisja: 31.07.2017.
 • Program „Goście Radia «Sed contra»”. Rozmowa na temat nihilizmu i twórczości Gianniego Vattima, Radio Filozoficzne „Sed contra”, emisja: 7.07.2017.
 • Program „Starcie cywilizacji”. Dyskusja na temat wpływu filozofii Immanuela Kanta na rozumienie moralności w Kościele katolickim, Telewizja Republika, emisja: 26.06.2017.
 • Program „La storia oscura”. Rozmowa na temat historii Polski i zbrodni XX wieku. Radio Cusano Campus, emisja: 31.05.2017.
 • Program „Potyczki z wiarą”. Dyskusja na temat skutków pentekostalizacji chrześcijaństwa, Telewizja Republika, emisja: 29.04.2017.
 • Program „Potyczki z wiarą”. Dyskusja na temat ateizmu, sekularyzacji i przyszłości religii, Telewizja Republika, emisja: 15.04.2017.
 • Program publicystyczny „Tak jest”. Rozmowa o wykorzystywaniu seksualnym dzieci, Telewizja TVN24, emisja: 3.03.2017 – http://www.tvn24.pl/tak-jest,39,m/dzien-modlitwy-i-pokuty-za-ofiary-ksiezy-pedofilow,720377.html
 • Program „Starcie cywilizacji”. Dyskusja na temat molestowania seksualnego osób nieletnich, Telewizja Republika, emisja: 27.02.2017.
 • Audycja „Nocne Polaków rozmowy” z cyklu „Twarzą w twarz”. Rozmowa na temat reformacji Marcina Lutra i moralności chrześcijańskiej, Polskie Radio Program I, emisja: 25.01.2017 – http://www.polskieradio.pl/7/5115/Artykul/1720295,500-lat-po-reformacji-Konsekwencja-sa-podzialy-miedzy-ludzmi
 • Program „Starcie cywilizacji”. Dyskusja o antropologicznych i kulturowych aspektach celibatu w Kościele katolickim, Telewizja Republika, emisja: 9.01.2017.


2016

 • Program „Starcie cywilizacji”. Dyskusja na temat etycznych aspektów eutanazji, cierpienia i religii, Telewizja Republika, emisja: 19.12.2016.
 • Program „Starcie cywilizacji”. Audycja poświęcona procesowi decentralizacji w Kościele katolickim, Telewizja Republika, emisja: 5.12.2016.
 • Program „Die Reportage“. Rozmowa na temat współczesnej religijności w Polsce, Deutschlandradio Kultur, emisja: 27.11.2016. Fragmenty tego wywiadu radiowego ukazały się w książce Nadiny Wojcik pt. „Wo der Teufel wohnt. Besessene und Exorzisten in Polen”, Mikrotext Verlag, Berlin 2016, s. 75-79.
 • Program „Potyczki z wiarą”. Dyskusja na temat egzorcyzmów, psychomanipulacji i pentekostalizacji chrześcijaństwa, Telewizja Republika, emisja: 12.11.2016.
 • Program „Studio Polska”. Dyskusja na temat „Eutanazja – zabójstwo czy ratunek?”, TVP INFO, emisja: 29.10.2016.
 • Program „Warto rozmawiać”. Wypowiedź na temat Holokaustu i fałszywego obrazu Polski w świecie, TVP 1, emisja: 27.10.2016.
 • Program „Express Jedynki”. Wypowiedź na temat rozwiązań prawnych dotyczących eutanazji w Holandii, Polskie Radio Program I, emisja: 17.10.2016.
 • Program „Potyczki z wiarą”. Rozmowa o etycznych implikacjach adhortacji papieża Franciszka „Amoris laetitia”, Telewizja Republika, emisja: 24.09.2016.
 • Program „Starcie cywilizacji”. Dyskusja na temat relacji między religią i polityką, Telewizja Republika, emisja: 12.09.2016.
 • Program „Republika na Żywo”. Rozmowa na temat dziedzictwa „Solidarności” i historii Grupy Roboczej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Telewizja Republika, emisja: 1.09.2016 – https://www.youtube.com/watch?v=UjsTOZMaza8
 • Program „Starcie cywilizacji”. Dyskusja na temat eutanazji, samobójstw, śmierci i cierpienia, Telewizja Republika, emisja: 20.06.2016.
 • Program „Starcie cywilizacji”. Rozmowa o pontyfikacie papieża Franciszka i specyfice moralności chrześcijańskiej, Telewizja Republika, emisja: 29.02.2016.
 • Program „Potyczki z wiarą”. Dyskusja na temat przyczyn i konsekwencji abdykacji papieża Benedykta XVI, Telewizja Republika, emisja: 13.02.2016.


2015

 • Program „Starcie cywilizacji”. Audycja o islamie i fundamentalizmie religijnym, Telewizja Republika, emisja: 7.12.2015.
 • Program „Starcie cywilizacji”. Rozmowa na temat etycznych i prawnych aspektów eutanazji, Telewizja Republika, emisja: 26.10.2015.
 • Magazyn „Z kraju i ze świata”. Audycja poświęcona Europejskiej Konwencji Bioetycznej, Polskie Radio Program I, emisja: 27.03.2015.
 • Program „Gość dnia”. Rozmowa na temat racjonalności doświadczenia religijnego, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, emisja: 3.03.2015.
 • Program „Gość Radia Płock”. Audycja o małżeństwie i rodzinie w kontekście Nadzwyczajnego Synodu Biskupów w Rzymie, Radio Płock, emisja: 15.10.2014.
 • Program „Gość dnia”. Rozmowa na temat filozoficznych i kulturowych aspektów wyboru papieża Franciszka, Katolickie Radio Płock, emisja: 13.03.2014 – http://gloria.tv/media/Zb9EYRcATF1
 • Program „Gość dnia”. Audycja o pedofilii w Kościele katolickim, Katolickie Radio Płock, emisja: 2.10.2013 - http://gloria.tv/media/7aCJFipP6Qq
 • Program „De facto”. Rozmowa na temat więzienia i heroicznej postawy bp. Czesława Kaczmarka oraz moralnej oceny komunizmu, Katolickie Radio Płock, emisja: 6.05.2013 – http://gloria.tv/media/EjxdQcfy1LB
 • Program „Gość dnia”. Rozmowa na temat przyczyn i konsekwencji abdykacji papieża Benedykta XVI, Katolickie Radio Płock, emisja: 18.02.2013 – http://gloria.tv/media/QMgtGYQAFfG
 • W latach 1991-2012 udział w kilkudziesięciu programach Katolickiego Radia Płock i Telewizji Kablowej Szel-Sat w Płocku. Audycje były poświęcone m.in. filozofii kultury, filozofii religii, etyce życia publicznego, współczesnym zagadnieniom bioetycznym, problemom światopoglądowym.
   
Copyright © 2024 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach