dr hab. Kordula Świętorzecka, prof. UKSW

Instytut Filozofii

Sekcja Logiki i Metodologii Nauk
Katedra Logiki

 

stanowisko:

profesor nadzwyczajny

 

E-mail:  k.swietorzecka@uksw.edu.pl  

 Dydaktyka i konsultacje (link USOS) 

________________________________________________________________________________________

 

WYKSZTAŁCENIE

Studia

 • 1988-1993 - studia filozoficzne na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej ATK

Magisterium

 • 1993 – magister filozofii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej ATK na podstawie pracy: Logiczna analiza sformalizowanych przez o. J. M. Bocheńskiego pięciu «dróg» św. Tomasza z Akwinu

Doktorat

 • 1998 – doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii na podstawie pracy: Teoriomodelowa interpretacja ontologicznego argumentu Kurta Gödla

Habilitacja

 • 2009 – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Recenzenci dorobku naukowego: prof. dr. hab. Jacek J. Jadacki, prof. dr hab. Jacek Paśniczek, prof. dr hab. Jerzy Perzanowski, prof. dr hab. Kazimierz Świrydowicz. Rozprawa habilitacyjna pt. Odwzorowane w językach sformalizowanych klasyczne koncepcje zmiany sytuacji i rzeczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2008, (w wersji angielskiej: Classical Conceptions of the Changeability of Situations and Things Represented in Formalized Languages)


KARIERA ZAWODOWA  

Praca zawodowa

 • od 1993 – nauczyciel akademicki Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie i Uniwersytetu Kardynała St. Wyszyńskiego w Warszawie
 • 1993 - 1998 – asystent w Katedrze Logiki Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej
 • 1998-2010 – adiunkt w Katedrze Logiki Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej
 • od 2010 – profesor UKSW

Pełnione funkcje 

 • od 2003 - sekretarz Redakcji Studia Philosophiae Christianae
 • od 2008 - kierownik Sekcji Logiki i Metodologii Nauk w Instytucie Filozofii UKSW
 • od 2009 - członek Senackiej Komisji Rekrutacyjnej UKSW
 • od 2011 – kierownik Katedry Logiki Instytutu Filozofii UKSW
 • 2011-2012 – członek Senatu UKSW oraz Senackiej Komisji ds. Nauki i  Kadr Naukowych UKSW
 • od 2012 – członek Senackiej Komisji ds. Dyscyplinarnych
 • od 2012 – Zastępca Dyrektora Instytutu Filozofii UKSW

Członkostwo w organizacjach i gremiach naukowych

 • od 1998 - członek Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauk
 • od 2009 - członek Komitetu Redakcyjnego Studia Philosophiae Christianae
 • od 2009 - członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego (Oddział Warszawski)

Nagrody 

 • 1998 – wyróżnienie Komisji Nauki Wiary KEP rozprawy doktorskiej spośród prac doktorskich z zakresu filozofii przedstawionych w 1998 roku w uczelniach katolickich w Polsce
 • 2004 – Medal Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty i wychowania
 • 2011 – Nagroda Rektora UKSW za całokształt dorobku naukowego

Stypendia zagraniczne

 • 1996 – stypendium Wydziału Matematyki Uniwersytetu w Salzburgu. Udział w seminarium prof. G. Schurza (Instytut Filozofii US) na temat logik modalnych oraz w seminarium poświęconemu formalizacji filozofii, prowadzonym przez prof. J. Czermaka (Instytut Matematyki US)
 • 1998 – stypendium Wydziału Teologicznego Uniwersytetu w Bonn; badania nad systematyką modalności logicznych i filozoficznych;
 • 2000 – stypendium Uniwersytetu w Salzburgu, kwerenda naukowa w związku z pracą habilitacyjną

Projekty badawcze

 • 2006/2007 - badania naukowe finansowane przez MNiSW w związku z habilitacyjnym projektem badawczym nr N 101 002 31/0087
 • 2006-2009 - badania finansowane przez UKSW ze środków na badania własne: "Mereologiczna interpretacja relacji stawania się światów możliwych"; "Formalizacja pojęć zmiany jakościowej i ilościowej";"Arystotelesa koncepcja zmiany substancjalnej w terminach ontologii sytuacyjnej"; "Przyczynek do formalnej charakterystyki zmian epistemicznych"
 • 2010–2011 - badania finansowane przez UKSW ze środków na badania statutowe: „Filozoficzne zastosowania logik dynamicznych”; „Analiza wybranych paradoksów zmiany” (dotacja na utrzymanie potencjału badawczego)
 • od 2011 - projekt badawczy finansowany przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego pt. „Modalna logika zmiany LCG i wybrane jej rozszerzenia inspirowane filozoficznie. Formalny opis niektórych rodzajów zmienności przekonań oraz zdań samozwrotnych” (grant własny, N N101 162040)
 • od 2011 - współudział w projekcie badawczym pt. Sztuczna inteligencja i abstrakcyjna struktura bytu” w ramach współpracy Politechniki Warszawskiej, Uczelni Łazarskiego i Uniwersytetu K. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

PRACA NAUKOWA I DOROBEK NAUKOWO-BADAWCZY

Kierunki badań 

 • podstawy filozofii teoretycznej (podstawowe pojęcia ontologiczne i ich klasyczne oraz współczesne systemy)
 • historia polskiej filozofii analitycznej
 • formalizacje klasycznych systemów filozoficznych
 • paradoksy semantyczne; logiki modalne – w szczególności: logiki zmiany, logiki epistemiczne, logiki dynamiczne
 • logika prawnicza, logiczne podstawy retoryki, ogólna metodologia nauk, wybrane zagadnienia metodologii nauk szczegółowych (m. in. metody uzasadniania twierdzeń naukowych, zastosowania teorii definicji)

Publikacje 

Książki (autroskie, współautorskie, redagowane)

 • Odwzorowane w językach sformalizowanych klasyczne koncepcje zmiany sytuacji i rzeczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2008, ss. 247
 • Classical Conceptions of the Changeability of Situations and Things Represented in Formalized Languages, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2008, ss. 240
 • W kierunku formalizacji filozofii klasycznej: inspiracje i kontynuacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2008, ss. 572, redakcja wspólnie z J. Krokosem i R. Tomankiem
 • U podstaw analizy filozoficznego dyskursu z wykorzystaniem interpretacji Władysława Tatarkiewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2010, ss. 276, redakcja wspólnie z E. Nieznańskim
 • „Studia Philosophia Christianae”, 4(2011), Wyd. UKSW, współred. z A. Świeżyńskim

Artykuły 

 • „The formalised Conception of Substantial Change in Terms of Some Modal Sentential Calculus (Logic LCG)” [w:] XXII World Congress of Philosophy. Rethinking Philosophy Today. Abstracts, Seoul National University, Seoul 2008, s. 494-495
 • „Przyczynek do formalnej charakterystyki pewnego rodzaju zmian epistemicznych” [w:] Księga Streszczeń. VIII Polski Zjazd Filozoficzny, Wyd. Naukowe Semper, Warszawa 2008, s. 193-194
 • „O pewnej koncepcji epistemicznych zmian przekonań. Preliminaria” [w:] Rozważania o filozofii prawdziwej, red.: J. Sytnik-Czetwertyński, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009, s. 135-159
 • Between the Logic of Parmenides and the Logic of Liar”, Bulletin of the Section of Logic, vol 38: 3/4 (2009), s. 123-134
 • Elementy klasycznej teorii zasad bytu”, Studia Philosophiae Christianae 45(2009)2, s. 15-24
 • „Natura Absolutu w kosmologicznych dowodach na Jego istnienie”, Zagadnienia Naukoznawstwa, 3(181-182), 2009, s. 128-140
 • Twierdzenie o pełności logiki zmian LCG”, [w:] Leibniz. Tradycja i idee nowoczesnej filozofii (red. B.Paź), Wydawnictwo Aureus, Kraków 2010, 247-262
 • “Some Calculus for a Logic of Change” (razem z J. Czermakiem), [w:] UniLog 2010, Book of Abstracts, 3th World Congress and School on Universal Logic, Monte Estoril, Portugal 2010, s. 84
 • “Squares for a Logical Calculus of Change” (razem z J. Czermakiem),  [w:] Hand Book of the 2th World Congress on the Square of Opposition, Corte, Corsica 2010,  91
 • “Some Remarks on Formal Description of God’s Omnipotence”, Logic and Logical Philosophy, vol. 20 (2011), 307-315
 • “Discreteness of Time and Change” (razem z J. Czermakiem, grant własny MNiSW: N N101 162040), Studia Philosophiae Christianae (2011)4, 5-16
 • “A Proposal to Describe a Phenomenon of Expanding Language, Proceedings of SPIE, 0277-786X, vol 8454(2012), 24: 1-6
 • Jedyność i tożsamość Absolutu w Kurta Gödla teorii summum bonum”, w: Identyczność znaku czy znak identyczności? Wokół logiki niefregowskiej, red. J. Golińska-Pilarek, A. Wójtowicz, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, 177–188
 • „Metody urabiania definicji. Na marginesie artykułu „O filozofii analitycznej” Andrzeja Dąbrowskiego”, razem z A. Brożek i J. Jadackim, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria, 21 (2012), 1(81), 127-137
 • Ontologiczny dowód Gödla z ograniczoną redukcją modalności, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria, 23(2012)
 • O modalnej naturze argumentu św. Anzelma. Uwagi do artykułu „Logika modalna a dowód ontologiczny” Profesora Andrzeja Biłata”, Filozofia Nauki, 1(2014)

Recenzje 

 • Edward Nieznański, Sformalizowana ontologia orientacji klasycznej, Wyd. Uniw. Kard. St. Wyszyńskiego, 2007, Studia Philosophiae Christianae, 44(2008)1
 • Edward Nieznański, Formalized classical ontology, The Publishing Company of the University of Cardinal Stefan Wyszynski, Warsaw, 2007, pp 125, Polish Journal of Philosophy, III/2/2009, 140-143
 • Kazimierz Pawłowski, Zarys logiki. Skrypt dla studentów kierunków humanistycznych, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012, Studia Philosophiae Christianae, (2012)1

Inne

 • Przekład na j. angielski: E. Nieznański, „Elements of modal theodicy”, Bulletin of Section of Logic, 37/3-4, 2008, s. 253-264

Konferencje zorganizowane 

 • 15.01.-16.01.2009 – współorganizacja razem z J. Krokosem i R. Tomankiem i udział w międzynarodowej konferencji „W kierunku filozofii klasycznej inspiracje i kontynuacje", Uniwersytet Kard. St. Wyszyńskiego w Warszawie
 • 15.10.2010 – współorganizacja i udział w seminarium „Omniscience, Omnipotence – Logical Analysis” z udziałem prof. Paula Weingartnera (Uniw. w Salzburgu), Katedra Logiki UKSW
 • 21.02. 2012 – udział i organizacja seminarium z udziałem PhD Rudolfa Larenza (Helsinki), pt. „What Can Thomistic Philosophy of Nature Contribute to Physics?” (UKSW)

Kongresy, sympozja, konferencje – wygłoszone referaty 

 • 23 marca 2007 – udział w Konferencji „Filozofia a śmierć” zorganizowanej przez Uniwersytet Śląski, Wydział Teologiczny, Instytut Filozofii Chrześcijańskiej, odczyt „Próba formalizacji Arystotelesowskiego pojęcia zmiany substancjalnej”
 • 8-11 maja 2007 – udział w Konferencji pt. „Zastosowania logiki w filozofii i podstawach matematyki” zorganizowanej przez Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Opolski i Uniwersytet Śląski w Szklarskiej Porębie
 • 12 września 2007 – udział w Świętokrzyskich X Polskich Warsztatach Filozoficzno-Logiczno-Kognitywistycznych w św. Krzyżu organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński i Akademię Świętokrzyską w Kielcach, referat „Parę uwag na temat zaproponowanej przez Andrzeja Grzegorczyka epistemicznej intepretacji logiki intuicjonistycznej”
 • 25.07.-30.07. 2008 - udział w XXII Word Congress of Philosophy w Seulu (Korea Płd),referat „The formalised Conception of Substantial Change in Terms of Some Modal Sentential Calculus (Logic LCG)”
 • 4.09.-6.09.2008 – uczestnictwo w Konferencji „Logiki nieklasyczne. Teoria i zastosowania” zorganizowane przez Katedrę Logiki Uniwersytetu Łódzkiego
 • 15.09.-20.09.2008 – udział w VIII Polskim Zjeździe Filozoficznym w Warszawie, referat „Przyczynek do formalnej charakterystyki pewnego rodzaju zmian epistemicznych”
 • 30.04.-3.05.2009 – udział w sympozjum „Filozofia dla teologów” zorganizowanym przez Instytut Teologiczny im. św. Józefa Bilczewskiego we Lwowie, referat „O niektórych współczesnych ekstensjonalnych pojęciach Absolutu”
 • 17.09.-19.09.2009 - udział w konferencji "Logiki nieklasyczne" zorganizowanej przez Katedrę Logiki Uniwersytetu Łódzkiego, referat „Między logiką Parmenidesa i logiką Kłamcy”
 • 18.04.-25.04.2010 - udział w III World Congress on Universal Logic, Monte Estoril (Portugalia), referat pt. „Some Calculus for a Logic of Change”  (wspólnie z prof. J. Czermakiem)
 • 17.06. - 21.06.2010 – udział w II World Congress on the Square of Opposition,  Corte (Korsyka), referat pt. “Squares, hexagons and octagons  for a logical calculus of change”
 • 16.09.-18.09.2010 – udział w III International Conference: Non-Classical Logic. Theory and Applications w Toruniu, zorganizowanej przez Katedrę Logiki Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu i Katedrę Logiki Uniwersytetu Łódzkiego, referat pt. „O dwóch sposobach rozwiązania paradoksu wszechmocy”
 • 16.11.2010 – udział w konferencji „Logika w filozofii – filozofia w logice” zorganizowanej przez Katedrę Logiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin; referat pt. „Uwagi o samoodniesieniu pojęcia wszechmocy”
 • 1.05.-3.05.2011 – udział w sympozjum „Filozofia dla teologów” zorganizowanym przez Instytut Teologiczny im. św. Józefa Bilczewskiego we Lwowie, referat „Problem zła w świecie wszechmocnego i dobrego Boga”
 • 19.07–26.07.2011 - udział w XIVth Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, Nancy (Francja), referat pt. “Some Calculus of Change with S4 - Necessity (wspólnie z J. Czermakiem, grant własny N N101 162040)
 • 6.09–9.09.2011 – udział w międzynarodowej konferencji „Ontological Proofs Today”, Instytut Filozofii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, referat pt. Kurt Gödel's ''Ontologischer Beweis''. Interpretation Not Restricted to Possible Worlds with Constant Domains”
 • 17.09–19.09.2011 – udział w międzynarodowej konferencji „Nonclassical logics. Theory and applications”, Katedra Logiki Uniwersytetu Łódzkiego, referat pt. „S4 Based on a Logic of Change” (wspólnie z J. Czermakiem, grant własny N N101 162040)
 • 23.11–24.11.2011 – udział i współorganizacja międzynarodowej konferencji „Nauka versus utopia. Limits of scientific cognition”, Instytut FIlozofii UKSW, referat pt. „Time and change” (wspólnie z J. Czermakiem, grant własny N N101 162040)
 • 12.12.–13.12.2011 – udział w konferencji „Znak identyczności – identyczność znaku”, Instytut Filozofii UW, referat pt. „Jedyność i tożsamość Absolutu w Kurta Gödla teorii summum bonum
 • 29.05.2012 - udział w XXX-th IEEE-SPIE Joint Symposium on Photonics, Web Engineering, Electronics for Astronomy and High Energy Physics Experiments, Wilga, referat pt. „A Proposal to Describe a Phenomenon of Expanding Language”
 • 3.06.–5.06.2012 – udział w Trends in Logic XI, Studia Logica International Conference, referat pt. „First Order Logic of Change” (wspólnie z J. Czermakiem, grant własny N N101 162040)
 • 17.09.-21.09.2012 – IX Polski Zjazd Filozoficzny, Gliwice-Wisła, referat pt. „Ontologiczny dowód Gödla z ograniczoną redukcją modalności”

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach