prof. dr hab. Anna Latawiec

Instytut Filozofii

Sekcja Filozofii Przyrody
Katedra Metodologii Nauk Systemowo-Informacyjnych

 

stanowisko:

profesor nadzwyczajny

 

E-mail:  a.latawiec@uksw.edu.pl  

 Dydaktyka i konsultacje (link USOS) 

________________________________________________________________________________________________

 

WYKSZTAŁCENIE

Studia

 • 1970-1975 - Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa, Filozofii Przyrody
 • 1975-1977 – Kurs Podyplomowy z Zastosowań Informatyki PAN

Magisterium

 • 1975 - filozofia przyrody, Filozoficzne aspekty modelowania matematycznego w ekologii – dyplom z wyróżnieniem, ATK (promotor ks. prof. dr hab. Mieczysław Lubański)

Doktorat

 • 1981 - filozofia przyrody, Koncepcja informacji biologicznej, ATK (promotor ks. prof. dr hab. Mieczysław Lubański, recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Chmurzyński, ks. prof. dr hab. Szczepan W. Ślaga)

Habilitacja

 • 1993 - filozofia nauki, Pojęcie symulacji i jej użyteczność naukowa, WFCh ATK w Warszawie (recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Tadeusiewicz , prof. dr hab. Władysław Krajewski, ks. prof. dr hab. Mieczysław Lubański)

Profesor

 • 2013 - tytuł profesora nauk humanistycznych - Prezydent RP

 

KARIERA ZAWODOWA  

Praca zawodowa

 • 1975-1977 – asystent ATK
 • 1977-1981 – starszy asystent ATK
 • 1981-1986 – adiunkt w Katedrze Filozofii Przyrody ATK
 • 1986-1997 – adiunkt w Katedrze Metodologii Systemowo-Informacyjnych ATK
 • od 1997 – profesor nadzwyczajny (ATK/UKSW)

Pełnione funkcje

 • 1975–1998 – członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WFCh
 • 1981–1993 – sekretarz redakcji Studia Philosophiae Christianae
 • od 1981 – członek zespołu redakcyjnego Polskiej Bibliografii Nauk Kościelnych (ATK)
 • 1993–1996 – zastępca redaktora naczelnego Studia Philosophiae Christianae
 • od 1996 – redaktor naczelny Studia Philosophiae Christianae
 • od 1992–2008 - kierownik Pracowni Komputerowej ATK/UKSW
 • od 1994 – kierownik Katedry Metodologii Nauk Systemowo-Informacyjnych
 • od 1995 – wdrażanie na WFCh (ATK) elastycznego systemu rozliczania studentów – ERES
 • członek Senatu ATK/UKSW w latach 2002–2007
 • od 1996 – członek senackich komisji (ATK, UKSW – w kolejnych kadencjach) m.in. ds. informatyzacji uczelni i wdrażania Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS)
 • od 1998 – p.o. kierownika Katedry Filozofii Przyrodoznawstwa
 • 1996-2012 – kierownik Sekcji Filozofii Przyrody
 • 2000-2007 – wdrażanie sytemu USOS – Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów na WFCh, potem na całej uczelni
 • 2000-2008 - członek z wyboru Zespołu Oceniającego kierunek: Filozofia w Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (w drugiej kadencji – przewodnicząca Zespołu Ekspertów)
 • 2001–2008 - pełnomocnik Rektora ds. wdrożenia Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów w UKSW
 • 2001–2008 - prodziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW ds. studenckich i USOSa (2 kadencje)
 • od 2012/2013 - dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej
 • członek Senatu w kadencji 2012–2016

Członkostwo w organizacjach

 • od 1975: członek Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego: Sekcja Informatyki i Biocybernetyki
 • od 1996: członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
 • od 2004: członek z wyboru PTF – sekcja filozofii przyrody i nauk przyrodniczych (wice-przewodnicząca Zarządu – w dwóch kadencjach) – od 2011 przewodnicząca Zarządu
 • od 1997: członek European Society for the Study of Science and Theology (ESSSAT)
 • od 2006: członek założyciel  Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego (w Zarządzie)
 • od 2007: członek z wyboru Slovenske Filozoficke Zdruzenie (Słowackiego Towarzystwa Filozoficznego)
 • członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Symulogicznego
 • od 2008: członek Komitetu Naukowego corocznej Ogólnopolskiej Konferencji CIR (cybernetyka-inteligencja-rozwój)
 • od 2007 do 2011: członek z wyboru Komitetu Nauk Filozoficznych PAN – Komisja ds. Nagród, obecnie druga kadencja 2011–2014
 • od 2010: konsultor Komisji Nauki Wiary (Sekcja Nauk Filozoficznych) przy Konferencji Episkopatu Polski

Członkostwo w redakcjach czasopism

 • Redaktor naczelny Studia Philosophiae Christianae
 • Rada naukowa: Drohiczyński Przegląd Naukowy; Wielokulturowe Studia Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego; Episetme; Logos i Ethos
 • Rada programowa: Studia z filozofii polskiej; Przegląd Filozoficzny. Seria Nowa;    Studia Ecologiae et Bioethicae
 • Komitet redakcyjny: Problemy ekorozwoju
 • Rada redakcyjna: Archeus. Studia z bioetyki i antropologii filozoficznej

Nagrody i odznaczenia

 • Medal Rektora AGH w uznaniu zasług dla rozwoju biocybernetyki, 2000
 • Złoty Krzyż Zasługi, 2001
 • szereg nagród rektorskich za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne oraz prace organizacyjne na ATK/UKSW

 

PRACA NAUKOWA I DOROBEK NAUKOWO-BADAWCZY

Kierunki badań

 • filozofia przyrody ożywionej
 • informacja biologiczna
 • filozoficzne problemy symulacji i modelowania
 • filozofia medycyny (zdrowie, choroba, diagnozowanie medyczne)
 • filozofia techniki
 • ekologia
 • filozofia nauki (problem przedzałożeń, dezinformacji)

Publikacje

Książki

 • Pojęcie symulacji i jej użyteczność naukowa, ATK, Warszawa 1993
 • Tajemnice natury. Zarys filozofii przyrody, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009, (razem z: G. Bugajak, J. Kukowski, A. Lemańska, D. Ługowska, A. Świeżyński)

Artykuły (wybrane)

 • Koncepcja informacji biologicznej, w: Z zagadnień filozofii przyrodoznawstwa i filozofii przyrody, t.5 red. K. Kłósak przy współpr. M. Lubański i Sz. W. Ślaga, Warszawa 1983, 151-259
 • The notion of simulation – some philosophical Aspects, Studia Philosophiae Christianae 32(1996)2, 165-176
 • Życie a informacja biologiczna, “Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 29(1996), 231-234
 • Świat z perspektywy symulacji, w: Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata, red. A. Latawiec, A. Lemańska, Warszawa 1998, 64-77
 • Między naturalną i sztuczną świadomością, Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities (Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki) w: Umysł a rzeczywistość, red. Andrzej Klawiter, Leszek Nowak, Piotr Przybysz, 18(1999)5, 203-215
 • Bioetyka, ekofilozofia i filozofia umysłu u progu trzeciego tysiąclecia. Rozważania w świetle najnowszych osiągnięć naukowo-technicznych, Humanistyka i Przyrodoznawstwo (1999)5, 105-116
 • Wybrane aspekty symulacji zjawisk biologicznych, w: VI KK Komputerowe wspomaganie badań naukowych KOWBAN’99, Materiały, red.  Marian Piekarski , Wrocław – Polanica Zdrój  28-30.10 1999, 203-209
 • Społeczeństwa dezinformujące a inteligencja, w: XI Ogólnopolskie Konwersatorium nt. Sztuczna inteligencja – jej nowe oblicze, AI – 14’99 (badania – zastosowania – rozwój), red. J. Tchórzewski, Siedlce – Warszawa 29.30.09 1999, 23-26.
 • Symulacja zjawisk dezinformacyjnych w świecie istot inteligentnych, Symulacja Systemów Gospodarczych. Prace Szkoły Antałówka’99, red. W. Misiąg, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, P. Wr. Instytut Organizacji i Zarządzania  Warszawa 1999, 117-130
 • Miłość wobec cierpienia i śmierci, w: Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – Antropologia kultury – Humanistyka. Materiały  III KK Tanatos’99,  zorganizowanej przez Wrocławskie Towarzystwo Naukowe w Karpaczu w dniach 4-6.11. 1999, pod red. J. Kolbuszewskiego, Wrocław 1999, 11-13
 • Filozofia medycyny wobec losu człowieka, w: Człowiek Technika ?rodowisko. Człowiek współczesny wobec wyzwań końca wieku, red. A. Kiepas,  Wyd. Uniwersytet ?ląski Instytut Filozofii 1999, 203-210
 • Implikacje filozoficzne inspirowane osiągnięciami inżynierii genetycznej, w: Bioetyka i ekofilozofia. Materiały z Konferencji zorganizowanej przez Katedrę Filozofii i Socjologii WSRP w Siedlcach (11 grudnia 1997), red. J. Jaroń,  Wyd. WSRP 1999, 159-170
 • Transformacje w filozofii inspirowane rozwojem nauki i techniki. Rozważania w świetle pojęcia zdrowia i choroby, w: Ekologia a procesy transformacji, Materiały na V Olsztyńskie Sympozjum Ekologiczne, Suplement,  red. J. Dębowski, Olsztyn 2000, 29-36
 • Człowiek wobec cierpienia i śmierci?, w: Człowiek i pustka, red. Z. Hull, W. Tulibacki, Olsztyn 2000, 218-225
 • (z G. Bugajakiem) Nauka, filozofia i religia a obraz świata, w: Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata 2, red. A. Latawiec, K. Kloskowski, G. Bugajak, Warszawa 2000, 192-211
 • Rodzina ekologiczna – co to jest? w: Ekologia rodziny ludzkiej, red. J. M. Dołęga, J. W. Czartoszewski,  Olecko 2000, Episteme 7(2000), 43-57
 • (z G. Bugajakiem) Nauka, filozofia i religia a obraz świata w: Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata 2, red. A. Latawiec, K. Kloskowski, G. Bugajak, Warszawa 2000, 192-211
 • Sztuczna inteligencja narzędziem manipulacji?, IV Krajowa Konferencja Naukowa Sztuczna inteligencja SZI – 15’2000  (badania – zastosowania – rozwój), red. J. Tchórzewski , Siedlce-Warszawa, 27-29.09.2000, 9-14
 • Filozoficzno-teologiczne implikacje klonowania embrionów ludzkich, w:Bioetyczne problemy inżynierii genetycznej, Materiały na III Krajową Konferencję z cyklu Nauka na przełomie wieku, 5 czerwca 2000 r., red. W. Dyk, Szczecin 2000, 39-51
 • Użyteczność metody symulacji w badaniu świata istot żywych, V Krajowa Konferencja Modelowanie Cybernetyczne Systemów Biologicznych, MCSB, Kraków, 19-20 maja 2000, 113-116
 • Człowiek wobec cierpienia i śmierci w: Człowiek i pustka, red. Z. Hull, W. Tulibacki, Olsztyn 2000, 218-225
 • Model edukacji ekologicznej, w: Wychowanie dla przyszłości. Dylematy współczesnego wychowania 5, Materiały na międzynarodową konferencję naukową zorganizowaną w Słupsku 15-16 czerwca 2000 r, red. S. Kostańczaka, Słupsk 2000, 250-260
 • Samotność człowieka wobec cierpienia i śmierci, w: Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – Antropologia kultury – Humanistyka, T. 5, red. J. Kolbuszewski, Wrocław 2001, 37-42
 • Użyteczność systemowego ujęcia symulacji w: Symulacja systemów gospodarczych. Prace Szkoły Antałówka ‘2001, red. E. Malinowska, W. Misiąg, Warszawa 2001, 139-148
 • Ból i cierpienie człowieka w obliczu  śmierci, Advances in Clinical and Experimental Medicine 10(2001)2, suppl. 1, 105-109
 • Prawda w doświadczeniu cierpienia i śmierci, Sztuka Leczenia (2001)1, 49-54
 • Ausgewählte Schutzmechanismen der Natur als Argument für Rationalität in der Gentechnik; Selected Defensive Mechanisms in Nature as an Argument for Rationality in Bioetics, w: Rationalität in der Angewandten Ethik;Racionalita v aplikovaných etikách; Rationality in Applied Ethics, red. Pavel Fobel, Gerhard Banse, Andrzej Kiepas, Gerhard Zecha, Vydavatel’stvo KNIHÁRE? – Jan Bernát Banská Bystrica, Banská Bystrica 2004, 115-120
 • Człowiek w kontekście idei zrównoważonego rozwoju, w: Filozoficzne, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju, red. A. Pawłowski, Lublin 2004, 219-226
 • Kilka uwag w sprawie przypadku, w: Wokół biofilozofii Kazimierza Kloskowskiego. Wybrane zagadnienia, red. M. Bała, Pelplin 2004, 81-86
 • Uwagi w sprawie wirtualności, Studia Philosophiae Christianae 40(2004)2, 279-291
 • Dialog jako przestrzeń spotkania w wielokulturowości, w: Osobnosť slovenskej filozofie - Igor Hrušovský, red. Z. Plasienkova, E. Lalikova, Fu SAV, IRIS, Bratislava 207, 206-212
 • O swoistości człowieka, w: W  poszukiwaniu swoistości człowieka, red. G. Bugajak, J. Tomczyk, Wyd. UKSW, Warszawa 2008, 9-11
 • Użyteczność systemowego ujęcia świata wirtualnego, w: W kierunku filozofii klasycznej. Inspiracje i kontynuacje, red. J. Krokos, K. Świętorzecka, R. Tomanek, Wyd. UKSW, Warszawa 2008, 303-312
 • The Progress in the Philosophy of Nature, w: Philosophy of Nature Today, red. A. Świeżyński, Wyd. UKSW, Warszawa 2009, 39-58   
 • Rola symulacji w kreowaniu świata wirtualnego, w: Człowiek a światy wirtualne, red. A. Kiepas, M. Sułkowska, M. Wołek, Wyd. UŚ, Katowice 2009, 50-58
 • Tomиctckaя Филocoфия пpиpoды (Bapшaьckoй шқoлы), w: Филocoфия пpиpoды cegoдhия, red. I. K. Lisiejew, B. Lugowski, KAHOH Mockba 2009, 283-295
 • W poszukiwaniu obrazu współczesnej filozofii przyrody, w: Filozofia przyrody współcześnie, red. M. Kuszyk-Bytniewska, A. Łukasik, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIWERSITAS, Kraków 2010, 29-41
 • Teoretyczne i meta teoretyczne założenia w teoriach genezy życia, w: Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata 8, red., A. Lemańska, A. Świeżyński, Wyd. UKSW, Warszawa 2012, 121-130
 • Troubles with the Philosophy of Medicine, w: Knowledge and Values – Selected issues in the Philosophy of Science, red. A. Świeżyński, Wyd. UKSW, Warszawa 2011, 117-134
 • (z M. Nowakowska) Samoleczenie – za czy przeciw? (aspekty edukacyjno-etyczne), w: Samoleczenie, red. K. Krajewski – Siuda, Instytut Sobieskiego Tworzymy idee dla Polski, Warszawa 2012, 179-186

Współredakcja

 • (z G. Bugajakiem) Między filozofią przyrody a ekofilozofią, Warszawa 1999
 • (z A. Lemańską) Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata, Warszawa 1998
 • (z G. Bugajakiem i K. Kloskowskim) Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata 2, Warszawa 2000
 • (z G. Bugajakiem) Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata 3, Warszawa 2001
 • (z G. Bugajakiem) Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata 4, Warszawa 2004
 • (z G. Bugajakiem) W poszukiwaniu istoty życia, Warszawa 2005
 • (z G. Bugajakiem) Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata 5-6, Warszawa 2005
 • (z  G. Bugajakiem) Myśl filozoficzna Księdza Profesora Kazimierza Kłósaka - w XX rocznicę śmierci, Warszawa 2005

Konferecnje zorganizowane (wybrane)

 • Warsztaty z filozofii przyrody, 19-21.06.2009, Kazimierz Dolny, KUL
 • Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata, 13 Kontrowersje wokół człowieka. Mózg – psychika: dylematy współczesnej filozofii medycyny    12.05.2010, Warszawa Sekcja Filozofii Przyrody IF UKSW (razem z A. Świeżyński)
 • Filozofia dla teologów, 1-4.05.2011, Lwów, WSD/UKSW 
 • Współczesne kontrowersje wokół duszy (w 100. rocznicę urodzin ks.prof.Kazimierza Kłósaka), 11.05.2011, Warszawa, Sekcja Filozofii Przyrody IF UKSW (razem z A. Świeżyński)
 • V Warsztaty Filozofii Przyrody, 17-19.06. 2011, Kazimierz Dolny, UKSW/KUL

Kongresy, sympozja, konferencje - wygłoszone referaty (wybrane)

 • 1-th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, Cracow, Poland, 20-26.08.1999: Concept of biological information – some philosophical aspects
 • Eight European Conference on Science and Theology, Lyon, France, 14-19.04.2000: Misinformational phenomena in living nature. Some philosophical-theological
 • International Interdisciplinary Conference: Language, Thought and Reality: Science, Religion and Philosophy, Calcuta, India 1-4.08. 2000 Simulation of consciousness: for and against
 • Second World Congress of Philosophy of Medicine: “Humane Healthcare” – Science, Technologies, Values, Kraków, 23-26.08.2000: Conception of health and illness on the verge of the 21e century
 • 10th European Symposium of Somatotherapy, 3rd European Symposium of Psychosomatic Education, Poland: Man-Medicine-Culture West-East, Kraków, 26-28 October 2000: The Truth in the Experience of Suffering and Death (Prawda w doświadczeniu cierpienia i śmierci)
 • 11th European Symposium of Somatotherapy, 4th European Symposium of Psychosomatic Education: Man-Medicine-Culture West-East, Kraków, Poland, 26-28 October 2001: The range of medical interference – preservation or violation of human identity? (Granice ingerencji medycznej – zachowanie czy naruszenie tożsamości człowieka?)
 • Wielka Brytania - Durham, European Society for the Study of Science And Theology    31.03.-5.04. 1998 -The Person: Perspectives from Science and Theology - VII European Conference on Science and Theology (ECST VII) referat pt. Philosophical and theological ramifications resulting from human embryos cloning
 • 11th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science - LMPS'99), referat pt. Concept of biological information - some philosophical aspects
 • Instytut Filozofii UMK, maj 2004, konf. pt. Tradycyjne i współczesne filozoficzne koncepcje zła, referat: Zło jako wyraz negowania wartości absolutnych
 • V Zjazd Filozofii Polskiej, Pojęcie świadomości w świetle koncepcji informacji biologicznej, Kraków 1987
 • 10th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, August 19-25, 1995 – Florence, Italy, referat: The notion of simulation – some philosophical Aspects
 • VI Polski Zjazd Filozoficzny, 5-9 września 1995 Toruń, referat: Problematyka filozoficzna inspirowana przez symulację
 • VII Polski Zjazd Filozoficzny, Szczecin 2004 Natura świata wirtualnego w kontekście rzeczywistości empirycznej CIR’95 Siedlce, referat: Sztuczna inteligencja jako granica między biologia i techniką – wygłoszony w ramach Akademii Spotkań Transdyscyplinowych Akademii Podlaskiej
 • Międzynarodowa Konferencja Filozoficzna “Człowiek wobec świata”, Olsztyn 8-9 grudnia 1995, referat: Człowiek wobec techniki komputerowej
 • 8-9 Listopada 1995, Sympozjum: “Istota życia”, WŚSD Oddział PAN w Katowicach, Międzywydziałowy Instytut Bioetyki PAT w Krakowie, referat: Życie a informacja biologiczna
 • 22-23 marca 1996, Lublin KUL – AM o eutanazji, referat: Za czy przeciw eutanazji?
 • 18-19 września 1996 Siedlce, CIR’96 – Między symulacją i sztuczną inteligencją: IX Ogólnopolskie Konwersatorium nt “Sztuczna inteligencja i systemy hybrydowe”
 • Sympozjum Kognitywne’96; 6-7 grudnia 1996 Poznań, referat: Między naturalną i sztuczną świadomością
 • X Ogólnopolskie Konwersatorium “Sztuczna Inteligencja i inżynieria finansowa, CIR– 12’97, Siedlce, 16-17 września 1997, referat: Sztuczne życie – sztuczna inteligencja
 • EKOMed – IV Krajowy Kongres Ekologiczny, Tarnów, 27-29 listopada 1997, referat: Wpływ klonowania i genetycznych modyfikacji organizmów na środowisko człowieka
 • I Krajowa Konferencja “Tanatos”, Karpacz 5-8 listopada 1997, referat: Ból i cierpienie człowieka wobec śmierci
 • Olsztyn 25-27.11.1998, org. Olszyński Oddział Polskiego Tow. Filozoficznego, Studium Nauk Humanistycznych Wydziału Zarządzania ART w Olszynie, Olsztynska Szkoła Wyższa, konf.  Człowiek i pustka, referat: Człowiek wobec cierpienia i śmierci
 • Toruń 8.09.1998, org. Zakład Etyki Instytutu Filozofii UMK w Toruniu, Polski Klub Ekologiczny Oddział Pomorsko-Kujawski, konf. Etyka środowiskowa - jej teoretyczne i praktyczne implikacje, referat pt. Gdzie jesteśmy?
 • Antałówka 24.-29.09. 98, org. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, P. Wr. Instytut Organizacji i Zarządzania, konfer.: Symulacja Systemów Gospodarczych, referat: Symulacja zjawisk dezinformacyjnych świata istot żywych
 • Siedlce 16-17.09.98, org.  WSRP - Siedlce - Instytut Informatyki, P. Tow. Cyb. - Zarząd Główny, konfer. Sztuczna inteligencja (CIR-13'98: cybernetyka - inteligencja - rozwój), referat: Myśl i myślenie w kontekście AI
 • Wisła 11.05-14.05. 98, org. Uniwersytet ?ląski, Instytut Filozofii, konfer.  Filozofia jako sposób odczuwania i konceptualizacji ludzkiego losu, referat: Filozofia medycyny wobec losu człowieka
 • Polanica Zdrój 15.10-17.10. 98, org.  Wrocławskie Tow. Naukowe, konfer. Komputerowe wspomaganie badań naukowych, referat: Użyteczność metody symulacji w poznawaniu świata
 • 2-3.V2007 Bratislava-Smolenice konf: Igor Hrusovsky -osobnost'slovenskej filozofie, referat Dialog jako przestrzen spotkania w wielokulturowości
 • 11-13.VI 2007 Jachranka W poszukiwaniu swoistości człowieka, ref: Na tropie historyczxno-kulturowych uwarunkowań swoistości człowieka
 • 9-15.VIII 2007 The 13th International Congerss of Logic, Methodology and Philosophy of Science  (Beijng China) ref: The virtual world as a "picture" of reality
 • 7-9.IX 2007 Drohiczyn konf Bezpieczeństwo człowieka a wielokulturowość; ref: Budowanie przestrzeni bezpieczeństwa dla wielokulturowości

Popularyzacja wiedzy (wybrane)

 • Z informatyką w przyszłość: Rozmowa z dr A. Latawiec, wykładowcą informatyki i filozofii przyrody na ATK w Warszawie / D. Sobkowicz, w: Za i Przeciw 1984, nr 51 s. 17
 • Czy mózg można przeszczepić? / Rozmowa z dr A. Latawiec z Katedry Metodologii Nauk Systemowo-Informacyjnych Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie / D. Sobkowicz, w: Za i Przeciw 1998, nr 49 s. 15 + 23 (dokończenie)
 • To jest w śmierci najpiękniejsze / Rozmowę z prof. ATK dr hab. A. Latawiec prowadzili: M. Redlowska, M. Burchart, w: Nowe Państwo Nr 45-46 (206-207) 5-12.11.1999

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach