dr Justyna Smoleń-Starowieyska

Instytut Filozofii

Sekcja Historii Filozofii
Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

 

stanowisko:

adiunkt

 

E-mail:  justyna.smolen@wp.pl  

 Dydaktyka i konsultacje (link USOS) 

________________________________________________________________________________________

 

WYKSZTAŁCENIE

Studia

 • 1996-2002 - studia magisterskie z filozofii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW
 • 2002-2003 - podyplomowe Studium Komunikacji Społecznej i Mediów przy Instytucie Literackim PAN w Warszawie
 • 2003-2008 - studia doktoranckie z filozofii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Katedrze Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

Magisterium

 • 2002 - obrona z wyróżnieniem pracy magisterskiej, napisanej pod kierunkiem dra J. Niepsuja, pt.: „Edmund Husserl wobec kryzysu filozofii europejskiej na przełomie XIX  i XX wieku”

Doktorat

 • 2008 - obrona rozprawy doktorskiej, napisanej pod kierunkiem prof. UKSW dra hab. T. Klimskiego, pt.: „Koncepcja filozofii i kultury w myśli Heinricha Rickerta”

 

KARIERA ZAWODOWA

Praca zawodowa

 •  

 

PRACA NAUKOWA I DOROBEK NAUKOWO-BADAWCZY

Kierunki badań

 • historia filozofii nowożytnej i współczesnej
 • niemiecka filozofia przełomu XIX i XX wieku
 • fenomenologia
 • filozofia wartości
 • filozofia kultury
 • filozofia życia
 • antropologia filozoficzna

Publikacje

Artykuły

 • J.Smoleń, „Myśląca maszyna?” (abstrakt), w: „Materiały z Międzyuczelnianego Seminarium Naukowego w Kazimierzu Dolnym. Poznawanie Wszechświata 2”, Lublin 2000
 • J.Smoleń-Starowieyska, „Zagadnienie świata naturalnego w filozofii Jana Potočki”, w: „W kręgu filozofii Jana Patočki”, red. M. Kornecki, Rzeszów 2009
 • J.Smoleń-Starowieyska, „Edmunda Husserla i Heinricha Rickerta rozumienie roli filozofii w kulturze” (abstrakt), w: „Materiały konferencyjne: III Spotkania Patočkowe. Międzynarodowa Konferencja Filozoficzna. Fenomenologia Husserla (Między dogmatycznym absolutyzmem a hermeneutyczną otwartością)”, Rzeszów 2009
 • J.Smoleń-Starowieyska, „Rickert a Hegel. Inspiracje i krytyka” (abstrakt), w: „Materiały konferencyjne: Słupskie Seminaria Filozoficzne. III Konferencja Filozoficzna. Hegel na nowo odczytany”, Słupsk 2009

Sprawozdania

 • J.Smoleń, Ł.Mażewski, „Sprawozdanie z XXII Posiedzenia Katedr Historii Filozofii: O kondycji polskiej filozofii. Uwagi na marginesie ankiety ZNAKU (ref. prof. dr hab. Antoni B. Stępień)”, strona internetowa Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UKSW: www.katedra.uksw.edu.pl
 • J.Smoleń, Ł.Mażewski, „Sprawozdania z posiedzeń Katedr Historii Filozofii. 2.Posiedzenie dwudzieste drugie (20 października 2005 r.): O kondycji polskiej filozofii. Uwagi na marginesie ankiety ZNAKU (ref. prof. dr hab. Antoni B. Stępień)”, w: Studia Ecologiae et Bioethicae 3(2005), s. 522-531
Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach