dr hab. Ewa Podrez, prof. UKSW

Instytut Filozofii

Sekcja Etyki
Katedra Historii Etyki

 

stanowisko:

profesor nadzwyczajny

 

E-mail:  ewapodrez@wp.pl  

 Dydaktyka i konsultacje (link USOS) 

________________________________________________________________________________________

 

WYKSZTAŁCENIE

Studia

 • 1972-1977 - Etyka, ATK, Wydział Filozofii

Magisterium

 • 1977 - Tadeusza Stycznia projekt etyki niezależnej, ATK

Doktorat 

 • 1985 - Antropologiczne i metafizyczne podstawy wartości, ATK

Habilitacja 

 • 2000 - Moralne uzasadnienie tolerancji. Studium z etyki personalistycznej, UKSW


KARIERA ZAWODOWA  

Praca zawodowa

 • 1977-1985 - asystent, ATK
 • 1985-1999 - adiunkt, ATK
 • od 2000 - profesor UKSW

Pełnione funkcje

 • 1995-1998 - koordynator programu Sokrates/Erasmus
 • od 2000 - kierownik Katedry Historii Etyki
 • 2002-2012 - kierownik Specjalizacji Etyki
 • od 2012 - członek Uczelnianej Komisji Bioetycznej

Członkostwo w organizacjach i gremiach naukowych

 • członek Komisji Bioetycznej przy Instytucie Żywienia i Żywności
 • członek Centrum Etyki Biznesu PAN)
 • członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
 • członek honorowy Polskiego Towarzystwa Etycznego
 • członek Rady Programowej „Studia z Filozofii Polskiej”
 • członek Wydawnictwa i Rady Programowej  Filozofii Chrześcijańskiej (Poznań, UAM)
 • członek (wiceprzewodnicząca) Polskiego Towarzystwa Prakseologii (PAN)

Nagrody i odznaczenia

 • 2011 - Złoty Krzyż Zasługi dla Edukacji Polskiej

 

PRACA NAUKOWA I DOROBEK NAUKOWO-BADAWCZY

Kierunki badań

 • Historia etyki
 • Etyka ogólna i stosowana (etyka biznesu, etyka polityki, etyka doradcza, etyka narracyjna)
 • Etyka a literatura (sztuka)
 • Etyczne i moralne wymiary kompromisu

Publikacje 

Artykuły

 • Kompromis  i pojednanie jako przykład sytuacji krańcowych i granicznych, w: Etyka wobec sytuacji granicznych, red. D. Probucka, Wydaw. Impuls, Kraków 2007, s. 47-60
 • Sprawiedliwość - między utopią a kompromisem, w:, Czy sprawiedliwość jest możliwa?, red. D. Probucka, Wydaw. Impuls, Kraków 2008, s. 61-71
 • Tolerancja a życzliwość. Kultura bycia i współżycia ludzi ze sobą, w; Tolerancja a edukacja,  red.M. Pantalon, Wydaw. Nauk. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, s. 223-240
 • Reflections on Contemporary Ethics, Orientations, Directions, Main Ideas, w:The Dilemmas of Modern Ethics, red. A. Kobyliński, R. Moń,  Wydaw. UKSW, Warszawa 2008, s. 21-44
 • Obietnica a etyczny nakaz zachowania siebie w: Hermeneutyczna tradycja filozofii, red. H. T. Mikołajczyk i M. Rembierz, Wydaw. Nauk. Akademii Pomorskiej, Słupsk 2009, s. 220-242
 • W poszukiwaniu źródeł i fundamentów wartości moralnych, w: Co się dzieje z wartościami. Próba diagnozy, red. E. Okońska, K. Stachewicz, Uniwersytet AM, Poznań 2009, s. 57-68
 • Oblicza tolerancji. Rozmowa z Rwą Podrez, w: Świat i słowo. red. M. Rembierz, 2009, nr 11, s. 9-15
 • The Ethics of Narrative and Source of Personal Identity, w: personalna Odnova Humanity Na prahu 21 Starocia, red. M. Klobusicka, Nitra 2009, s. 95-105
 • Zło a kompromis. Dylematy natury moralnej, w: Koncepcje i problemy filozofii zła, red. R. Wiśniewski, M. Jaranowski, Wydaw. Nauk. UMK, Toruń 2009, s. 119-138
 • Practical Ethics and its Advisory Function, w: Ethics In Public Life, red.Ryszard Moń, Ewa Podrez, Wydaw. UKSW, Warszawa 2009, s. 129-158
 • Czy kompromis polityczny skazany jest na kłamstwo publiczne, w: Kłamstwo w życiu publicznym, red. W. Zuziak, J. Mysona Byrska, Wydaw. Nauk. Uniwersytetu  Papieskiego Jana Pawła II, Kraków 2009, s. 75-86
 • Kompromis a dobro wspólne, w: Dobro wspólne, red. D. Probucka, Wydaw. Nauk. Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2010, s. 43-44
 • O godności - zalety i braki naszego myślenia, w: Badania and embrionami ludzkimi w świetle etyki i prawa, red. Ewa Podrez, T. Stawecki, Wydaw. UW, Warszawa 2012, s. 88-98

Publikacje redagowane

 • (pod. Red. Ewa Podrez, Ryszard Mon) Ethics In Public Life, Wydawn. UKSW, Warszawa 2009
 • (pod red. Ewa Podrez, Tomasz Stawecki) Badania embrionami ludzkimi w świetle etyki i prawa,  Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012

Recenzje wydawnicze prac naukowych

 • Jacek Jastal, Natura cnoty. Problematyka emocji w neoarystotelesowskiej etyce cnót, księgarnia Akademicka, Kraków 2009
 • Oblicza natury ludzkiej, Studia i rozprawy, red. P. Duchliński, G. Hołub, Wydaw. WAM, Kraków 2010
 • Wokół wartości europejskich. Wybrane problemy. Red. K.Gutowska,M. Meciejczak, Oficyna Wydaw. PW, Warszawa 2010
 • Etyka i sens życia, red. D. Probucka, Wydaw. Nauk. Uniw. Pedagogicznego, Kraków 2011
 •  Dzieła zebrane ks. Tadeusza Stycznia, Metaetyka. Nowa rzecz czy nowe słowo?  t.1, Tow. Nauk. KUL, Instytut Jana Pawła II, Lublin 2011
 • K. Stachewicz, Człowiek i jego etos. Szkice – polemiki z antropologii filozoficznej i etyki, Wydaw. UAM, Poznań 2011  

Konferencje zorganizowane

 • Współpraca: 10.XII.2008, Poznań, UAM, seminarium ogólnopolskie z cyklu „Dziedzictwo współczesnej etyki-Heidegger-Levinas"
 • Wspólpraca: 29.V.2008, Toruń, UMK, seminarium ogólnopolskie z cyklu „Dziedzictwo współ. etyki: Kierkiegaard”
 • Współpraca: 22.03.2011, Kraków, Instytut Fil. Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum, III ogólnopolskie Konwersatorium Etyczne z cyklu „Styczeń –Ślipko-Tischner. Inspiracje chrześcijańskie w etyce”
 • Współpraca: 30.05.2011, Poznań, Zakład Filozofii Chrześcjańskiej UAM, VI Międzyuczelniane Seminarium Naukowe z cyklu „ Dziedzictwo współczesnej etyki; Jean-Paul Sartre”
 • Wspólpraca: 1.06.2010, Ignatianum, IV Międzyuczelniane Seminarium naukowe z cyklu „Dziedzictwo współczesnej etyki- dziedzictwo aksjologii fenomenologicznej”, udział w panelu i debacie
 • Współpraca: 13.XII. 2012, Warszawa, UKSW, VII Międzyuczelniane Seminarium naukowe z cyklu „Dziedzictwo współczesnej etyki-wtyka chrześcijańska dzisiaj”

Kongresy, sympozja, konferencje – wygłoszone referaty 

 • 26-27.11.2008, Gdańsk, Uniwersytet Gdański, Virtue Ethics: Posibilietes and Limitations (międzynarodowa konf.), Virtues and Non Virtues On a Compromise
 • 5.11.2008, Bydgoszcz, Wyższe Seminarium Duchowna oraz  Uniw. Jana Kazimierza, Co się dzieje z wartościami, O fundamencie i źródłach wartości
 • 23.04.2009, Presove, Słowacja, Presovska univerzita v Presove, Personalzimus a sucasnot, Personalizm a dylematy bioetyki
 • 8-11.03.2010, Lublin, KUl, Tydzień Filozoficzny, Szczęście w etyce chrześcijańskiej
 • 22.03.2011, Kraków, Ignatianum, Ogólnopolskie Konwersatorium Etyczne z cyklu „Styczeń-Ślipko-Tischner. Inspiracje chrześcijańskie w etyce, Personalizm-interpretacja czy istota etyki?
 • 30.05.2011, Poznań, UAM, Międzyuczelniane seminarium  z cyklu „ Dziedzictwo współczesnej etyki: Jean-Paul-Sartre”, Sartre’owska mapa ciała. Przyczynek do poznania Innego
 • 19.03.2012, Warszawa, UKSW, Ogólnopolskie Konwersatorium Etyczne z cyklu: Styczeń-Ślipko-Tischner.Inspiracje chrześcijańskie-Deontologiczne podstawy więzi międzyludzkich, Godność- miłość i sprawiedliwość podstawą więzi międzyludzkich
 • 10.05.2012, Warszawa, UKSW, Wartości i życie publiczne. Aksjologiczne podstawy więzi międzyludzkich, Więzi międzyludzkie we współczesnej powieści polskiej a zmiany tradycyjnych form narracji
 • 13.12.2012, Warszawa, UKSW, Ogólnopolskie Seminarium Naukowe z cyklu „Dziedzictwo współ. etyki- Etyka chrześcijańska dzisiaj, Czy istnieje współczesny paradygmat etyki chrześcijańskiej?   

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach