ks. prof. dr hab. Ryszard Moń

Instytut Filozofii

Sekcja Etyki
Katedra Etyki Współczesnej

 

stanowisko:

profesor zwyczajny

 

E-mail:  r.mon@uksw.edu.pl 

 Dydaktyka i konsultacje (link USOS) 

________________________________________________________________________________________

 

WYKSZTAŁCENIE

Studia

 • 1977-1980 - Katolicki Uniwersytet Lubelski

Magisterium

 • 1977 - teologia, Etyka naturalna a etyka objawiona w Rz 1,18-32, KUL, Lublin

Doktorat

 • 1983 - nauki humanistyczne, filozofia, Problem determinacji życia społecznego według Johna Rawlsa, KUL, Lublin

Habilitacja

 • 2000 - nauki humanistyczne, filozofia, Odpowiedzialność fundamentem ludzkiej podmiotowości? Potrzeba i możliwości rozwinięcia koncepcji E. Lévinasa, UKSW, Warszawa

Profesor

 • 2012 - nauki humanistyczne, filozofia

 

KARIERA ZAWODOWA  

Praca zawodowa

 • od 1982 - wykłady zlecone AKT
 • 1982-1985 - prefekt w Wyższym Seminarium Duchownym w Warszawie
 • od 1982 - wykładowca na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie
 • od 1996 - adiunkt, a następnie prof. nadzwyczajny UKSW

Pełnione funkcje

 • od 2003 - kierownik Katedry Etyki Współczesnej
 • 2008-2016 - dyrektor Instytutu Filozofii UKSW
 • od 2012 - kierownik Sekcji Etyki IF UKSW

Nagrody i odznaczenia

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej

 

PRACA NAUKOWA I DOROBEK NAUKOWO-BADAWCZY

Kierunki badań

 • Problematyka metaetyczna

 • Zagadnienie normatywności

 • Prawa człowieka

 • Filozofia francuska

 • Zależność między fenomenologią a hermeneutyką

 • Zagadnienie podmiotowości

 • Etyka życia publicznego

 • Stosunek posiadanych przekonań do motywów działania

 • Problematyka uznania

Publikacje

Książki

 • Odpowiedzialność fundamentem ludzkiej podmiotowości?” Potrzeba i możliwości uzupełnienie koncepcji Emmanuela Lévinasa, ATK, Warszawa 1999.
 • Warto czy należy? Studium na temat istoty i źródeł normatywności, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011, ss. 582.
 • O normatywności w etyce (wespół z  P. Duchliński, A. Kobyliński, E. Podrez), WAM, Ignatianum, Kraków 2015, ss. 320.
 • Inspiracje chrześcijańskie w etyce (wespół z  P. Duchliński, A. Kobyliński, E. Podrez), WAM, Kraków 2016.

Artykuły

 • Metoda ustalania treści ustaw w demokratycznym państwie prawa. Refleksje na temat teorii sprawiedliwości Johna Rawlsa, Roczniki Filozoficzne 49/50(1991/1992)2, s. 111-127

 • Wolność czy odpowiedzialność? O etyce odpowiedzialności Hansa Jonasa, Chrześcijanin w świecie 192(1993), s. 96-110

 • Zależność pomiędzy wizją dobrego życia a teorią normatywną, Warszawskie Studia Teologiczne 6(1993), s. 267-284

 • Czy „trzecia droga”?, Słowo - dziennik katolicki 10-11. 10.1993, s. 3

 • Czym jest świadomość moralna? Communio 6(84)1994, s. 46-59

 • Sport a czas wolny, Chrześcijanin w świecie 200(1995), s.115- 22

 • Źródła konfliktów moralnych i próby ich usuwania, Studia Philosophiae Christaianae 2(1996), s. 236-244

 • Gadamerowska interpretacja hermeneutyki Friedricha D. E. Schleiermachera, Warszawskie Studia Teologiczne 8(1995), s. 233- 45

 • Literatura a poznanie etyczna, Collectanea Theologica 65(1996), s. 95–108

 • Różne typy inności. Podobieństwa i różnice pomiędzy E. Lévinasem i P. Ricoeurem, Collectanea Theologica 65(1996)4, s. 115-128

 • Pragnienie jako miłość. Porównanie dwóch koncepcji filozoficznych, Studia Philosophiae Christianae 33(1997)1, s. 133-138

 • Jak uczyć etyki, by nie stać się gawędziarzem lub ideologiem, w: Etyka w szkole, ATK, Warszawa 1997, s. 51-55

 •  Etyka podmiotowa czy przedmiotowa? O Arystotelesowskim rozumieniu sprawiedliwości, Warszawskie Studia Teologiczne 10(1997), s. 197-204

 • Miejsce teorii sprawiedliwości w systemie etycznym?, Studia Teologiczne (Białystok, Drohiczyn, Łomża) 15(1997), s. 127–139

 • Eucharystia źródłem wolności, Collectanea Theologica 3(1997), s. 17–26

 • Między tomizmem a heglizmem. Rzecz o etyce B. Quelquejeu, Studia Philosophiae Christianae 34(1998)1, s. 60–64

 • Humanizm według E. Lévinasa, Studia Philosophie Christianae 35(1999)2, s. 187–196

 • Etyka J. Lacana, Studia Philosophie Christianae 35(1999)2, s. 136–148

 • Trzy koncepcje etyki odpowiedzialności, w: Z. Sareło (red.) Meandry etyki, Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Olecko 2001, s. 69-88

 • Znaczenie metody kontrolowanej postawy R. Brandta dla współczesnych rozważań etycznych, Studia Philosophiae Christianae 37(2001)2, s.33-44

 • Dlaczego i w jakiej mierze przekonania mogą być przedmiotem etyki?, w: Codzienne pytania Antygony,  Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora  Tadeusza Stycznia z okazji 70. urodzin (red. A. Szostek, A. Wierzbicki), Instytut Jana Pawła II KUL, Lublin 2001, s.164-177

 • Etyka globalna: utopia czy konieczność u progu trzeciego milenium?   Warszawskie Studia Teologiczne 14(2001), s. 181-191

 • Die Grundzüge des Utilitarismus, w: Utilitarismus in der Bioethik. Seine Voraussetzungen und Folgen am Beispil der Anschauungen von Peter Singer, red. W. Bołoz, G. Höver. LIT Verlag, Münster-Hamburg-London 2002, s. 25-41

 • Główne założenia etyki utylitarystycznej, w: Utylitaryzm w bioetyce. Jego założenia i skutki na przykładzie etyki Petera Singera, red. W. Bołoz, G. Höver, Wyd. Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa 2002, s. 29-48

 • Pierwszeństwo świadomości moralnej? Niektóre podobieństwa pomiędzy koncepcjami E. Lévinasa i J. Lacana, w: E. Podrez, R. Moń (red.), Konteksty podmiotowej świadomości, Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Olecko 2003, s. 101-112

 • Zrozumienie jako łącznik pomiędzy kategorią czynności a kategorią moralną,  w: E. Podrez, R. Moń (red.), Konteksty podmiotowej świadomości, Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Olecko 2003, s.181-193

 • Specyfika etyki polskiej XX wieku, Studia Philosophiae Christianae, 39(2003)1, s. 43-74

 • Prob lematyka wartości w ujęciu współczesnej filozofii brytyjskiej, Warszawskie Studia Teologiczne 15(2002), s. 217-228

 • Ontologiczne podstawy moralności, Studia Philosophiae Christianae 40(2004)1, s. 61-7

 • Doniosłość powinności ontycznej, Studia Philosophiae Christianae 41(2005)1, s. 41-52

 • The Place of Philosophy  in Academic Education, Acta Philosophica Tyrnavensis 13(2007), s. 49-55Wkład Haralda Pri charda w zrozumienie powinności, Warszawskie Studia Teologiczne 19( 2006), s. 353-364

 • The Role of Otherness In Interpersonal Dialogue, Warszawskie Studia Teologiczne 21(2008), s. 191-197
 • Trzeci a relacja inności. Praktyczny wymiar etyki E. Lévinasa, w: R. Moń, K. Wieczorek, Jeden za drugiego – Lévinas filozofem więzi społecznej, „Episteme” 84(2008), Olecko, s. 129-142
 • On Some Diseases of Contemporary Ethics, w: R. Moń, A. Kobyliński (ed), The Dilemmas of Modern Ethics, Warszawa 2009, s. 45-58
 • The Reed for Individual Freedom to Complement Social Freedom, w: M. Klobšická, M. Jozek (red.), Personalnálna obnova Humanisty na prahu 21.storčia, Nitra 2009, s. 26-36
 • Czy po Heideggerze i Lévinasie możliwa jest etyka w tradycyjnym tego słowa znaczeniu?, Filozofia chrześcijańska 6(2009), s. 117-126
 • Reflections on the Significance and Cultural Dimension of the Fall of Communism, w: H. Hrehová (red.), Transformácia l’udskey identity v strednej Európie po roku 1990, Trnava 2010, s. 24-31
 • Moralne źródła deontologii lekarskiej, Warszawskie Studia Teologiczne 22(2009)1, s. 175-184
 • Potrzeby czy prawo naturalne fundamentem praw człowieka, w:  R. Moń, A. Kobyliński (red.), Etyczne wymiary praw człowieka, Warszawa 2009, s. 13-24
 • Ethical Minimalismus or Maximalismus?, w: R. Moń, E. Podrez (ed.), Ethics in Public Life, Warszawa 2009, s. 13-43
 • Czy Kant dopuściłby pewne dzisiejsze formy kłamstwa?, w: W. Zuziak, J. Mysona Byrska (red.), Kłamstwo w życiu publicznym, Kraków 2009, s. 43-54
 • Recognition as the Foundation of Moral Obligation, w: Pavol Dancák, Dusan Hruska, Radovan Soltés, Marek Rembierz (red.), Personalizmus a súčanosť I., Presovska Univerzita, Presov 2010, s. 114-122
 • Ocena wkładu Davida Rossa w zrozumienie powinności, Studia Philosophiae Christianae 46(2010)1, s. 73-91
 • Correlations between Phenomenology and Metaphysics in French Philosophy, Studia Philosophiae Christianae 47(2011)2, s. 103-121
 • Godność człowieka a jego autonomia, w: E. Podrez, T. Stawecki (red.), Badania nad embrionami ludzkimi w świetle etyki i prawa, Warszawa 2012, s. 79-87
 • The Importance of Substantial Ethical Issues. Is the Diagnosis Made by Tadeusz Styczeń Correct?, Studia Philosophiae Christianea 48(2012)4

 • Form of Social „Therapy”. Is Peter Sloterdijk Right?, w: A. Cebula, K. Rozmarynowska, A. Waleszczyński (red). Ethics and Public Sphere, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2013, s. 49-58

 • Czy Inez może (powinna) się zmienić? Kilka uwag na temat ewolucji poglądów Jeana-Paula Sartre’a, w: K. Stachewicz (red. ), Jean-Paul Sartre w poszukiwaniu moralności. Etyczne dziedzictwo myśli, Wyd. UAM, Poznań 2013, s. 95-105.

 • Adekwatność wyrażenia ‘efekt Lucyfera’, w: A. Drabarek, Z. Król, Efekt Lucyfera w perspektywie naukowej. Jak nauka może uczestniczyć w odpowiedzi na pytanie: Dlaczego ludzie czynią zło?, Wyd. Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2013, s. 24-33.

 • Miłość mądrości czy mądrość miłości czyli o jednej z różnic między filozofią klasyczną a nieklasyczną, w: P. Duchliński. D. Dańkowski (red.), W kręgu etyki klasycznej. Inspiracje kontynuacje, WAM, Kraków 2014, s. 75-82.

 • Rola i miejsce antropologii w systemach etycznych Stycznia, Ślipki i Tischnera, Warszawskie Studia Teologiczne 2(2014), s. 151- 160.

 • Following Procedures or Protecting the Dignity of the Human Person? Paul Ricoeur’s. Reading of Rawls, Acta Moralia Tyrnaviensia 5(2015), s. 77-83.

 • Odpowiedzialność społeczna w świetle współczesnej performatyki, w: K. Stachewicz (red.), Deum et animam scire, Wyd. UAM, Poznań 2015, s. 115-136.

 • Ujawnienie się prawdy bytu w rozumieniu Romana Ingardena i Władysława Stróżewskiego, w: Dziedzictwo etyki współczesnej. Aksjologia i etyka Romana Ingardena i jego uczniów, Piotr Duchliński (red.), Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015, s. 151-172.

 • Odpowiedzialność społeczna w świetle współczesnej performatyki, w: K. Stachewicz, Deum et animam scire, Wyd. UAM, Poznań 2015, s. 115-136.

 • To What Extent do Circumstances Affect the Nature of Actions?, Studia Philosophiae Christianae (2015)2, s. 85-95.

 • Etyka fenomenologiczna, w: S. Janeczek (red.), Dydaktyka filozofii. Etyka, t. 5, cz. 1, Wyd. KUL, Lublin 2016, s. 109-133.

 • Etyka odpowiedzialności, w: S. Janeczek (red.), Dydaktyka filozofii. Etyka, t. 5, cz. 1, Wyd. KUL, Lublin 2016, s. 181- 213.

 • Obowiązki moralne wobec siebie. O różnicy między wolnością polityczną a moralną, w: Primum philosophari. Opuscula Antonio Siemianowski dedicata, Wyd. UAM, Poznań 2016, s. 317-332.

Wstępy do książek

 • Introduction, w: R. Moń, A. Kobyliński (ed), The Dilemmas of Modern Ethics, Warszawa 2009, s. 7-9
 • Wstęp, w: R. Moń, K. Wieczorek, Jeden za drugiego – Lévinas filozofem więzi społecznej, „Episteme” 84(2008), Olecko 2008, s. 7-11
 • Introduction, w: R. Moń, E. Podrez (ed.), Ethics in Public Life, Warszawa 2009, s. 7-12
 • Wstęp, w: R. Moń, A. Kobyliński (red.), Etyczne wymiary praw człowieka, Warszawa 2009, s. 9-11
 • Wstęp, w: R. Moń, A. Kobyliński (red.), O prawach człowieka nieco inaczej, Warszawa 2011

Publikacje redagowane

 • (z E. Podrez), Konteksty podmiotowej świadomości, "Episteme", Olecko 2003
 • (z K. Wieczorek), Jeden za drugiego – Lévinas filozofem więzi społecznej, "Episteme” 84(2008), Olecko 2008
 • (z A. Kobyliński), The Dilemmas of Modern Ethics, Warszawa 2009
 • (z E. Podrez), Ethics in Public Life, Warszawa 2009
 • (z A. Kobyliński), Etyczne wymiary praw człowieka, Warszawa 2009
 • (z A. Kobyliński), O prawach człowieka nieco inaczej, Warszawa 2011

Recenzje

 • Kwame Anthony Appiah, Etyka w świecie obcych [Cosmopolitanism Ethics In the Word Strangers], przekł. Z ang. Joanan Klimczyk,Prószyński i S-ka, Warszawa 2008, s.s. 207, Warszawskie Studia Teologiczne 21(2008), s. 266-268
 • P. Morgan, C. Lawton, Problemy etyczne w tradycjach sześciu religii, przekł. D. Chabrajska, Wyd. Pax, Warszawa, 2007, ss. 439, Społeczeństwo 6(2007), s. 878-882

Konferencje zorganizowane

 • Jeden za drugiego. Lévinas filozofem więzi społecznej zorganizowanej przez UKSW i UŚ w dniach 18-19. 04. 2007, konferencja międzynarodowa z udziałem Słowaków i Niemców
 • Refleksja filozoficzna nad prawami człowieka w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w II połowie XX wieku, konferencja międzynarodowa z udziałem Słowaków , UKSW, maj 2009 
 • Filozofia praw człowieka, konferencja międzynarodowa, UKSW, maj 2010
 • Międzynarodowe sympozjum Bioetyka i wielokulturowość w medycynie (Bioethics and Multiculture in Medicine) [współorganizacja z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku], Białystok 10-13. 03. 2011
 • 4.O prawach człowieka nieco inaczej, konferencja międzynarodowa z udziałem Słowaków i Czechów, U UKSW, Warszawa 2011 

Kongresy, sympozja, konferencje – wygłoszone referaty

 • Moralne źródła deontologii lekarskiej, Sympozjum zorganizowane przez AM w Warszawie  na temat: Dokąd zmierzasz medycyno?, 02.03.2007
 • Trzeci a relacja inności. Praktyczny wymiar etyki E. Lévinasa, na konferencji międzynarodowej: Jeden za drugiego. Lévinas filozofem więzi społecznej zorganizowanej przez UKSW i UŚ 18-19.04.2007
 • The Place of Philosophy in Academic Education, konferencja: Poslanie filozofie na univerzite v sucasnej dobe, Trnawa 15.10.2007
 • Możliwość reinterpretacji  poglądów Kanta na temat uczuć w świetle jego rozważań  zawartych w „Antropologii w ujęciu pragmatycznym”, na konferencji: Pascal a Kant opozycjoniści czy sprzymierzeńcy?, UKSW, 06.12.2007
 • Kirekegaardowska kategoria powtórzenia, na konferencji: Kierkegaard dzisiaj, UMK, Toruń, 29.05.2008
 • The need for individual freedom to complement social freedom, na konferencji Personálna obnova humanity, Nitra, październik 2008
 • Czy po Heideggerze i Lévinasie możliwa jest etyka w tradycyjnym tego słowa znaczeniu?, na konferencji: Lévinas – Heidegger, z cyklu: Dziedzictwo współczesnej etyki, Poznań, 10.12.2008
 • Rola i miejsce antropologii w etyce T. Ślipko, T. Stycznia, J. Tischnera, w czasie  konferencji: Styczeń –  Ślipko – Tischner. Inspiracje chrześcijańskie w etyce, UKSW, 19.03.2009                      
 • Refleksja filozoficzna nad prawami człowieka w krajach Europy środkowo-wschodniej w II połowie XX wieku, konferencja międzynarodowa zorganizowana przez UKSW, Warszawa, 13.05.2009
 • Uznanie fundamentem powinności moralnej, na konferencji z cyklu: Personalizmus a sucasnost, Presov, 23-24.04.2009
 • Czy Kant dopuściłby dzisiaj pewne formy kłamstwa?, na konferencji: Kłamstwo a życie publiczne, 21-22.10.2009, Kraków, UPJPII
 • Refleksja nad znaczeniem i kulturowym rozmiarem upadku komunizmu, podczas konferencji: Transformacia ľudskiej identity v strednej Europe po roku 1990, Trnava, 9.10.2009
 • Godność człowieka a jego autonomia, na konferencji: Badania z wykorzystaniem ludzkich embrionów jako problem etyczny i prawny, UW, 12.12.2009
 • Niepokój moralny a życie codzienne, Civitas Christiana, Warszawa,13.05.2010
 • Prawa człowieka a współczesna demokracja, podczas konferencji: Filozofia praw człowieka, Warszawa, UKSW, 12.05.2010
 • Relacja wartości do powinności według Alexandra Pfändera i Alexiusa Meinonga, Seminarium: Dziedzictwo etyki współczesnej, 1.06.2010, Wyższa Szkoła Filozoficzno -Pedagogiczna Ignatianum, Kraków
 • Ethics Rooted in the History and the Experiience of Eternal Trhuts, podczas konferencji: Slovanské motívy krásy, v etikie,estetike a morálnej filozofii, Trnava 5.11.2010
 • Prawa człowieka widziane inaczej. Postęp czy regres?, Międzynarodowe sympozjum: Bioeetyka i wielokulturowość w medycynie (Boethics and Multiculture in Medicine, Uniwersytet Medyczny, Białystok, 12.03.2011
 • Ważność rzeczowej  problematyki etycznej. Słuszność diagnozy dokonanej przez Tadeusza, Stycznia?, konferencja: Styczeń – Ślipko – Tischner. Inspiracje etyczne w etyce. Deontologiczny wymiar relacji ludzkich, UKSW, 19.03.2012
 • Formy „terapii” społecznej. Czy Peter Sloterdijk rację ma?, konferencja międzynarodowa: W poszukiwaniu aksjologicznego minimum debaty publicznej, UKSW, 10.05.2012
 • Adekwatność wyrażenia 'Efekt Lucyfera" ?, konferencja: Efekt Lucyfera w perspektywie naukowej. Jak nauka może uczestniczyć w odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?”, Warszawa, PAN, 16.11.2012
 • Możliwość etyki chrześcijańskiej, konferencja: Dziedzictwo współczesnej etyki pt. Etyka chrześcijańska dzisiaj, 13.12.2012, UKSW
 • Istota normatywności, konferencja: Dziedzictwo współczesnej etyki, Ignatianum, Kraków, 23.04.2013

 • Interpenetration of Mutational and Normative Forces in Social Life, konferencja: międzynarodowa, Etyka społeczna w życiu publicznym. Aksjologiczne podstawy więzi międzyludzkich,  UKSW, Warszawa 15.05.2013

 • Miłość mądrości czy mądrość miłości?, konferencja: Etyka klasyczna w XXI wieku  Ignatianum Kraków 21.05. 2013

 • O co spierają się dzisiaj etycy?, konferencja: Oryginalność i specyfika filozofii uprawianej i nauczanej na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, UKSW Warszawa, 21 listopada 2013.

 • Rola i zadania etyka w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego, konferencja: Etyka obywatelska dzisiaj, KUL, Lubin 26 listopada 2013.

 • To What Extent Do Circumstances Affect the Nature of Actions? Similarities between the Argumentation of John Paul II and Thomas Nagel, konferencja międzynarodowa: Ethics of Moral Absolutes Twenty Years after Veritatis Splendor   UKSW Warszawa, 16-17.12.2013

 • Maksymalizm czy minimalizm etyczny?, konferencja: Dydaktyka etyki, KUL 11.03.2014

 • Dzieło sztuki miejscem ujawnia się prawdy bytu według Romana Ingardena i Władysława Stróżewskiego, konferencja: Dziedzictwo współczesnej etyki. Aksjologia i Etyka Romana Ingardena i jego uczniów, Ingatianum, Kraków 20.05.2014 

 • Following Procedures or Protecting the Dignity of the Human Person? Paula Ricoeur’s Reading of Rawls, konferencja międzynarodowa w ramach grantu WEGA  nr 1/0061/14: Aktuálne „sociálno-etické” trendy a problematyka spavodlivosti v kontexte srednej Európy a v suscanom ruskom mysleni, Trnava 4.11.2014

 • Liberty, Soul, Morality. A Reflection on Ethical Ideas in the Context of Slavic Languages, konferencja międzynarodowa na temat: Socio-Ethical Ideas in Contemporary Russian Philosophy w ramach grantu Vega Nr 1/0061/14, Trnava 05.05. 2015

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach