ks. prof. dr hab. Jan KrokosInstytut Filozofii

Sekcja Teorii Poznania i Filozofii Języka
Katedra Teorii Poznania

 

stanowisko:

profesor nadzwyczajny

 

E-mail:  j.krokos@uksw.edu.pl  

 Dydaktyka i konsultacje (link USOS) 

________________________________________________________________________________________

 

WYKSZTAŁCENIE

Studia

 • 1971-1977 - studia teologiczne w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie i na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu
 • 1980-1983 - studia filozoficzne na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Magisterium

 • 1976 - magister teologii na podstawie pracy Próba realizacji postanowień Vaticanum II wobec teologii dogmatycznej na przykładzie nauki o Bogu w podręczniku ks. Wincentego Granata „Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie” (promotor: ks. prof. dr Teofil Wilski) - Papieski Wydział Teologiczny w Poznaniu
 • 1983 - magister filozofii chrześcijańskiej w zakresie teorii poznania na podstawie pracy: Edmunda Husserla koncepcja fenomenologii (promotor: prof. dr hab. Antoni B. Stępień) – Katolicki Uniwersytet Lubelski

Doktorat

 • 1990 - doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii na podstawie rozprawy: Koncepcja fenomenologii w ujęciu Husserla, Pfändera, Schelera i niektórych ich uczniów (promotor: prof. dr hab. Antoni B. Stępień, recenzenci; ks. prof. dr hab. Józef Herbut, prof. dr hab. Andrzej Półtawski) – Katolicki Uniwersytet Lubelski

Habilitacja

 • 2004 – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii na podstawie dorobku naukowego i rozorawy Sumienie a poznanie. Fenomenologiczne dopełnienie Tomaszowej nauki o sumieniu (recenzenci: prof. dr hab. Edward Nieznański, prof. dr hab. Antoni B. Stępień, prof. dr hab. Adam Węgrzecki) - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Profesor

 • 2016 – tytuł profesora nauk humanistycznych - Prezydent RP

 

KARIERA ZAWODOWA

Praca zawodowa i pełnione funkcje

 • 1977-1980 - wikariusz w Pleszewie, Szubinie i w Inowrocławiu-Mątwach
 • 1984-2001 - Sekretariat Prymasa Polski (1984-1999 - referent, 1999-2001 - kierownik Sekretariatu)
 • 1988-1995 - wykłady z teorii bytu i teorii Boga na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie - Studium Teologii dla świeckich
 • od 1992 - Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
 • 1992-1993 - zajęcia zlecone
 • 1993-2005 - adiunkt w Katedrze Teorii Poznania, najpierw na podstawie umowy o pracę, a od 1995 r. na podstawie mianowania
 • od 2005 - profesor nadzwyczajny
 • 1996-1997 – założyciel i pierwszy przewodniczący Konwersatorium Filozoficznego Pracowników Naukowych Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej ATK (obecnie – UKSW)
 • 1996-2005 - prodziekan Wydziału Filozofii Chrześciajńskiej ATK (obecnie – UKSW)
 • 2002-2012 - członek Senatu UKSW
 • 2005-2012 – dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW
 • 2005-2012 – kierownik Sekcji Teorii Poznania i Filozofii Języka
 • od 2005 - kierownik Katedry Teorii Poznania
 • od 2012 - prodziekan Wydziału Filozofii Chrześcijanskiej UKSW

Praca redakcyjna 

 • "Studia Philosophiae Christianae" (zastępca redaktora naczelnego)
 • "Fenomenologia", "Problemy Ekorozwoju. Studia filozoficzno-sozologiczne", "Studia Warmińskie" (członkostwo w radach programowych)

Członkostwo w organizacjach

 • członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
 • członek Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu (Oddział Societa Internazionale Tommaso d´Aquino)
 • członek Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego
 • członek Klubu Polarnego Polskiego Towarzystwa Geograficznego
 • od 1996 - członek Komitetu Głównego Olimpiady Filozoficznej
 • 2002-2007 - członek Kuratorium Fundacji „Zakłady Kórnickie”

Nagrody i odznaczenia

 • nagrody rektorskie za pracę organizacyjną ATK/UKSW
 • 2005 – Nagroda Naukowa Rektora UKSW II stopnia


PRACA NAUKOWA I DOROBEK NAUKOWO-BADAWCZY

Kierunki badań

 • Metodologia teologii i filozofii, teoria poznania, etyka
 • Problem poznania bezzałożeniowego i atematycznego
 • Rola języka w poznaniu (szczególnie rola pytań w poznaniu potocznym i naukowym)
 • Problem wolności w poznaniu i roli woli w akcie poznania
 • Teoria poznania praktycznego (w tym teoria sumienia)
 • Intencjonalność

Publikacje

Książki

 • Fenomenologia Edmunda Husserla, Aleksandra Pfändera, Maxa Schelera, wyd. I, Warszawa 1991; wyd. II, Warszawa 1992
 • Sumienie jako poznanie. Fenomenologiczne dopełnienie Tomaszowej nauki o sumieniu, Warszawa 2004

Artykuły

 • Czym jest tak zwana „polityka Kościoła”?, Chrześcijanin w świecie (1982)3, 38-47
 • Idee filozofii pierwszej i nauki ścisłej i ich znaczenie dla Husserlowskiej koncepcji fenomenologii, Studia Gnieźnieńskie(1982-1983)7, 283-300
 • Edmunda Husserla deklarowana koncepcja fenomenologii, Roczniki Filozoficzne (1984)1, 167-202
 • Aleksandra Pfändera koncepcja fenomenologii, Roczniki Filozoficzne (1985)1, 83-142
 • Czy jedna koncepcja fenomenologii Husserla?, Ruch Filozoficzny (1989)3, 311-312
 • Czy życie jest najwyższą wartością?, W drodze (1992)5, 18-22
 • Mówić prawdę choremu, Polski Przegląd Chirurgiczny (1992)8, 677-680; [Komentarze: J. Bogusz, T. Brzeziński, B. Maliński, E. Rużyłło, S. Wiechowski, Tamże, 680-687]
 • Jeśli nie człowiek, to co?, W drodze (1992)12, 94-98
 • Trzy grupy nieporozumień, w: Dlaczego nie? Ogólnopolski Kurs Katechetyczny - Warszawa, 28-30 czerwca 1993, opr. A. Offmański, Szczecin 1994, 9-16
 • Uwagi o wartościach chrześcijańskich, Studia Philosophiae Christianae (1994)1, 116-119
 • Fenomen i język, Studia Philosophiae Christianae (1995)1, 195-199
 • Czy normy moralne głoszone przez Kościół obowiązują także niekatolików?, W drodze (1995)6, 98-103
 • Pytanie o wolność, Chrześcijanin w świecie (1995)2, 13-24
 • Św. Tomasz z Akwinu a pastoralny charakter teologii, Warszawskie Studia Teologiczne 10(1997), 157-168
 • Wolność jako podwójna relacja. Relacyjny charakter wolności, w: Wolność we współczesnej kulturze. Materiały V Światowego Kongresu Filozofii Chrześcijańskiej KUL - Lublin 20-25 sierpnia 1996, Lublin 1997, 351-354; [wersja niem.: Freiheit als Doppelrelation. Relationaler Charakter der Freiheit, w: Freedom in Contemporary Culture, Acts of the V World Congress of Christian Philosophy Catholic University of Lublin 20-25 August 1996, t. II, Lublin 1999, 217-220]
 • Edyta Stein - od fenomenologii do Tomasza, w: Edyta Stein filozof i świadek epoki. Materiały z międzynarodowego sympozjum w Opolu - Kamieniu Śląskim w dniach 9-10.04.1997, red. J. Piecuch, Opole 1997, 31-50
 • Słowo i jedność, Trzecie Tysiąclecie (1998)1, 68-70
 • Fundamenty etyki dziennikarskiej, w: Zagadnienie etyki zawodowej, red. A. Andrzejuk, Warszawa 1998, 87-94
 • W poszukiwaniu istoty prawdy, Studia Philosophiae Christianae (1998)1, 25-41
 • Teologia i jej miejsce na uniwersytecie, Uniwersytet w Bydgoszczy - rozczarowania i nadzieje (1998)4, 25-28
 • Metody fenomenologiczne i ich aktualność. Zarys problemu, Studia Philosophiae Christianae (1998)2, 103-111
 • Racje istnienia i kształtu NATO, w: NATO a Europa Wschodnia. Rozszerzenie NATO na Wschód - ostatnie wyzwanie europejskie XX wieku. Materiały Miedzynarodowej konferencji naukowej, Warszawa 27-28 czerwca 1997 r., red. K. A. Wojtaszczyk i J. M. Niepsuj, Warszawa 1998, 101-105
 • O apolityczności wojska i apolityczności Kościoła - kilka uwag, w: NATO a Europa Wschodnia. Rozszerzenie NATO na Wschód - ostatnie wyzwanie europejskie XX wieku. Materiały Miedzynarodowej konferencji naukowej, Warszawa 27-28 czerwca 1997 r., red. K. A. Wojtaszczyk i J. M. Niepsuj, Warszawa 1998, 101-105
 • Pytanie a poznanie w początkach filozofii, Roczniki Filozoficzne (2002)1, 361-382
 • Pytanie w filozofii Tomasza z Akwinu, Studia Philosophiae Christianae (2002)1, 5-18
 • Kardynała Wojtyły koncepcja świadomości, Studia Philosophiae Christianae 39(2003)2, 207-222
 • S. Tommaso d'Aquino e il carattere pastorale della teologia, Angelicum 81(2004) 3, 521-533
 • Doświadczenie religijne a filozofia religii. Uwagi na marginesie koncepcji filozofii religii kard. Mariana Jawosrkiego, Analecta Cracoviensia 36(2004), 3-13
 • Czy antyrealizm?, w: Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata, t. 4, red. A. Latawiec, G. Bugajak, Warszawa,2005, 38-44
 • Polskie Towarzystwo Filozoficzne a program odnowy filozofii, Ruch Filozoficzny 62(2005)1, 139-147
 • Egzystencjalny wymiar prawdy, Prezentacje. Magazyn filozoficzno-kulturalny, (2005)2, 24-26
 • Argumenty za aborcja - próba analizy, w: Ochrona życia i zdrowia człowieka w nauczaniu Jana Pawła II, red. J.W. Czartoszewski, Warszawa 2006, 143-169
 • Logika a ontologia. Uwagi na marginesie poglądów Józefa M. Bocheńskiego, Studia Philosophiae Christianae (2006)1, 95-104
 • Nastawienie i jego rola poznawcza. Zarys problemu, w: Scire Deum, red. S. Koperek, W. Zuziak, Kraków 2006, 281-291
 • Czy śmierć jest przedmiotem filozofii?, w: Filozofia a śmierć, red. M. Wójtowicz, W Kania, Katowice 2007, 22-33
 • Dzieło Tomasza z Akwinu a fenomenologia, Principia 47-48(2007), 211-227
 • Tomasz z Akwinu o poznawaniu drugiego, w: Poznać człowieka. Księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego, Kraków 2007, 55-62
 • Prawda sumienia, Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria 16(2007)1, 139-153
 • Digitalizacja mediów w społeczeństwie informacyjnym, w: Digitalizacja a rynek mediów w Polsce, red. T Klimski, J. Niepsuj, Warszawa 2008, 135-145
 • Realizm - antyrealizm z teoriopoznawczego punktu widzenia, w: W kierunku filozofii klasycznej - inspiracje i kontynuacje. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Edwardowi Nieznańskiemu, red. J. Krokos, K. Świętorzecka, R. Tomanek, Warszawa 2008, 291-302
 • O poznawaniu przedmiotów czysto intencjonalnych, Kwartalnik Filozoficzny 34(2008)2, 15-23
 • Zniewolenie wolnością, w: W trosce o wewnętrzną wolność osoby, red. M. Jankowska, M. Ryś, Warszawa 2008, 33-42
 • Metaphysics and Epistemology, w: Some Questions of Classical Philosophy, ed. J. Krokos, P. Mazanka, Warszawa 2008, 41-54
 • Poznawczy wymiar sumienia a akt decyzji, w: Racjonalność w etyce. Sumienie: prawość i twórczość, red. K. Krajewski, Lublin 2009
 • Racjonalność chrześcijaństwa, w: Czy rozum jest w konflikcie z wiarą? W X rocznicę ogłoszenia encykliki Fides et ratio”, red. J. Krokos, M. Ryś, Warszawa 2009, 39-55
 • Tomasz z Akwinu i Roman Ingarden o poznawaniu drugiego, w: Czy rozum jest w konflikcie z wiarą? W X rocznicę ogłoszenia encykliki Fides et ratio”, red. J. Krokos, M. Ryś, Warszawa 2009, 207-213
 • Czy filozofia jest potrzebna teologii, w: W wierności Kościołowi. Księga pamiątkowa dedykowana Józefowi Kardynałowi Glempowi Prymasowi Polski w 80. rocznicę urodzin, Warszawa 2009, 227-236
 • O filozofię troszczyć się należy, Studia Philosophiae Christianae (2009)1, 263-276
 • Człowiek wobec świata z perspektywy ontologicznej, Polski Przegląd Medycyny Lotniczej (2010)4, 373-378
 • Ksiądz Profesor Michał Heller Doktorem Honoris Causa UKSW, Studia Philosophiae Christianae (2010)1, 9-12
 • Medytacje Kartezjusza i Husserla, w: Medytacja, red. T. Kostkiewiczowa, M. Saganiak, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2010
 • Znaczenie nauki dla rozwoju człowieka – w ujęciu Jana Pawła II, w: Nauki humanistyczne i sozologia. Księga Jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi zwyczajnemu doktorowi habilitowanemu Józefowi M. Dołędze, red. J.W. Czartoszewski, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2010, 215-222
 • Punkt wyjścia Tomaszowej nauki o sumieniu, w: Tomasz z Akwinu, De conscientia – O sumieniu, red. A. Maryniarczyk, Wydawnictwo KUL Lublin 2010, 175-185
 • Is phenomenology metaphysics?, Studia Philosophiae Christianae 47(2011)2, 13-30
 • Racjonalność nauki, racjonalność utopii, Studia Philosophiae Christianae 47(2011)4, 31-50
 • Filozofia w służbie pedagogiki, w: Środowisko Lasek. W perspektywie historii i chrześcijańskiej myśli pedagogicznej, red. J. Placha, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011, 205-213
 • Status poczętego życia w świetle filozofii klasycznej i nauki Kościoła, w: Badania nad embrionami ludzkimi w świetle etyki i prawa, red. E. Podrez i T. Stawecki, Wydawnictwo UW, Warszawa 2012, 54-62

Publikacje redagowane

 • Wydział Filozofii Chrześcijańskiej na Akademii Teologii Katolickiej 1954-1999, red. J. Bielecki, J. Krokos, Warszawa 2001
 • W kierunku filozofii klasycznej - inspiracje i kontynuacje. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Edwardowi Nieznańskiemu, red. J. Krokos, K. Świętorzecka, R. Tomanek, Warszawa 2008
 • Some Questions of Classical Philosophy, ed. J. Krokos, P. Mazanka, Warszawa 2008
 • Czy rozum jest w konflikcie z wiarą? W X rocznicę ogłoszenia encykliki Fides et ratio”, red. J. Krokos, M. Ryś, Warszawa 2009

Inne

 • ok. 100 recenzji, komunikatów, sprawozdań i artykułów publicystycznych

Kongresy, sympozja, konferencje – wygłoszone referaty

 • Sesja z okazji 50 rocznicy śmierci Edmunda Husserla (Uniwersytet Jagielloński, 29-30.04.1988)
 • Wykład gościnny (Międzynarodowe Centrum Zarządzania - Uniwersytet Warszawski, 1993)
 • V Światowy Kongres Filozofii Chrześcijańskiej (Katolicki Uniwersytet Lubelski, 20-24.08.1996)
 • Międzynarodowe sympozjum: Edyta Stein a fenomenologia (Uniwersytet Opolski, 9-10.04.1997)
 • Systemy polityczno-militarne Polski i państw NATO (Warszawa, Wojskowa Akademia Techniczna - Instytut Nauk Humanistycznych, 27-28.04.1997)
 • Konferencja nt. ECTS w filozofii (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filozofii, 16-17.04.1998)
 • Polsko-amerykańske sympozjum nt. akredytacji i jakości kształcenia (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 24-26.04.1998)
 • Jesienne Sympozjum nt. Tożsamości kapłana - studenta i profesora (Papieski Instytut Polski w Rzymie, 7-10.07.2000)
 • O realizm w uprawianiu filozofii (Katolicki Uniwersytet Lubelski, 13.07.2001)
 • Stan i perspektywy mediów elektronicznych w Polsce (Warszawa, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, 17 II 2001)
 • Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy poznania świata V (UKSW, 22.11.2001)
 • Stan i perspektywy mediów publicznych (Warszawa - Sejm RP, Klub Parlamentarny „Prawo i Sprawiedliwość” oraz Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW – 19.01.2002)
 • Związki świadomości psychicznej ze świadomością moralną (UKSW 24.04.2002)
 • Fenomenologia a filozofia współczesna (Warszawa, Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne, Instytut Filozofii i Socjologii PAN 16.11.2002)
 • Jak uprawiać filozofię? (Warszawa, UKSW 21.10.2003)
 • Aktualność Husserla (Warszawa, Warszawa, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne, 11.2003)
 • Seminarium z okazji 100 rocznicy powstania Polskiego Towarzystwa Filozoficznego (Warszawa, Polskie Towarzystwo Filozoficzne, 12.2.2004)
 • Problemy współczesnej kultury (Warszawa, Rada Studentów WFCH UKSW, Filozoficzne Forum Europejskie 14.05.2004)
 • Seminarium: Moja wizja filozofii (Warszawa, UKSW - Katedra Teorii Poznania - 16.12.2004)
 • Logiczny fundament filozofii – w 10 rocznicę śmierci o. Józefa M. Bocheńskiego (Warszawa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Instytut Filozofii i Towarzystwo Naukowe Warszawskie 18.2.2005)
 • Seminarium: Wokół problemów sumienia (Warszawa, UKSW – Katedra Teorii Poznania – 12.05.2005)
 • Pokolenie Jana Pawła II – XXI Forum Młodych (Wrocław, Papieski Wydział Teologiczny – 18.11.2005)
 • Odczyt: Fenomenologiczna faza Tomaszowej nauki o sumieniu (Warszawa, Polskie Towarzystwo Filozoficzne – 28.11.2005)
 • Filozofia dla teologii (Brzuchowice-Ukraina, Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Lwowskiej - 02.05.2006)
 • Dwie koncepcje języka: Ludwig Wittgenstein (1889-1951) i Martin Heidegger (1889-1976) (Warszawa, UKSW - 20.10.2006)
 • Ochrona życia i zdrowia w nauczaniu Jana Pawła II, (Warszawa, UKSW - 2006)
 • Między ontologią a filozofią języka i literatury, Konferencja w 75. rocznicę wydania Das literarische Kunstwerk Romana Ingardena, (Łódź, UŁ - 2-3.06.2006)
 • Współczesne Formy Krytyki Metafizyki Klasycznej, III Warszawski Tydzień Filozoficzny, (Warszawa, UKSW - 14.11.2006)
 • Wokół fenomenologii francuskiej, (Warszawa, UW i PTFen - 22.04.2006)
 • Dojrzałość szkolna a ryzyko dysleksji, (Warszawa, UKSW, Polskie Towarzystwo Dysleksji, Wydawnictwo Lekarskie - 7.10.2006)
 • Emmanuel Lévinas. Filozofia, teologia, polityka. Międzynarodowa Konferencja z okazji 100-lecia urodzin Emmanuela Lévinasa, (Warszawa PWTW23-25.10.2006)
 • Człowiek w czasie i przestrzeni, (Warszawa, UKSW - 13.12.2006)
 • Dar Bożej Opatrzności dla Kościoła i Narodu Polskiego (Warszawa, UKSW - 21-22.09.2007)
 • Osobowość i religia (Warszawa, UKSW, 24-26.10.2007)
 • Ciało w perspektywie fenomenologicznej, (Warszawa, PTFen - 24.11.2007)
 • W kręgu dzieła Andrzeja Kijowskiego, (Warszawa UKSW, 30.11.2007)
 • W trosce o rodzinę. W poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna, (Warszawa UKSW - 17-18.03.2007)
 • Emocjonalno-społeczne uwarunkowania dojrzałości szkolnej (Warszawa UKSW 9.04.2008)
 • Rozum, racjonalizm, racjonalność (Warszawa UKSW 22.04.2008)
 • W trosce o wewnętrzną wolność osoby (Warszawa UKSW 15.03.2008) referat: Zniewolenie wolnością
 • Fenomenologia i epistemologia (Łódź, UŁ 30.05-1.06.2008) referat: Fenomenologia a realizm
 • Konferencja międzynarodowa z cyklu: Racjonalność w etyce: Sumienie – wolność- norma. Problem twórczej mocy sądów sumienia (Lublin, KUL 16.04.2008) referat: Poznawczy wymiar sumienia a decyzja
 • Fenomenologia i epistemologia (Łódź, UŁ 30.05-1.06.2008) referat: Fenomenologia a realizm
 • Konferencja międzynarodowa z cyklu: Racjonalność w etyce: Sumienie – wolność- norma. Problem twórczej mocy sądów sumienia (Lublin, KUL 16.04.2008) referat: Poznawczy wymiar sumienia a decyzja
 • VIII Polski Zjazd Filozoficzny (Warszawa 15-20.09.2008) referat: Przedmiot czysto intencjonalny a realizm poznawczy
 • Wykład: Czy filozofia jest potrzebna teologii – Inauguracja Roku Akademickiego (Paradyż, WSD 8.10.2008)
 • Czy nauka XXI wieku jest w konflikcie z wiarą? W X rocznicę ogłoszenia encykliki „Fides et ratio” (Warszawa UKSW 20-21.10.2008) referaty: Racjonalność chrześcijaństwa oraz Poznawanie cudzych stanów psychicznych
 • Fenomenologia i antropologia filozoficzna (Warszawa PTFen, 22.11.2008)
 • Świadomość i przedmiot (Warszawa UKSW 5.12.2008)
 • XI Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki”: Spór o rozumienie filozofii (Lublin, KUL 11.12.2008), referat: Powszechna Encyklopedia Filozofii świadectwem dorobku współczesnej polskiej myśli filozoficznej
 • Edukacyjna innowacyjność filozofii (Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, UKSW, Warszawa, 1.04.2009)
 • Panel otwartych debat (Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, WFCh UKSW, Warszawa, 8.10.2009), referat: Czy można nie mieć sumienia?
 • Badania z wykorzystaniem ludzkich embrionów jako problem etyczny i prawny. Konferencja interdyscyplinarna (Koło Młodych Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej (IVR), Koło Naukowe Filozofii UKSW, Koło Naukowe Etyki w Nauce UW, Koło Naukowe Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej UW, UW 12-13 grudnia 2009) referat: Status poczętego życia w świetle filozofii klasycznej i nauki Kościoła
 • W trosce o miłość (Towarzystwo Uniwersyteckie „Fides et ratio”; Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień UKSW, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Archikonfraternia Literacka, UKSW 12-13.03.2010)
 • XIII Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne – Spór o prawdę, Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 10.12.2010 - referat: Spór o kryterium prawdy (prawdziwości)
 • IV Konferencja Naukowa – Człowiek w Ekstremalnych Warunkach Środowiska – Ziemia-Woda-Powietrze – Psyche-Soma-Kosmos, Warszawa, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, 21-22.10.2010 – referat: Człowiek wobec świata z perspektywy ontologicznej
 • VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Życiodajna Śmierć – pamięci Elizabeth Kübler-Ross – Bioetyka i wielokulturowość w medycynie, Białystok, Uniwersytet Medyczny, 10-13.03.2011 – referat: Metodologia dociekań nad początkiem osobniczego życia człowieka
 • Wobec współczesnej filozofii, Katowice, Uniwersytet Śląski, 5.04.2011 - referat: Husserlowski projekt odrodzenia filozofii
 • Środowisko Lasek w perspektywie historii i chrześcijańskiej myśli pedagogicznej, UKSW, 6.04.2011 -referat: Filozofia w służbie pedagogiki
   
Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach