dr hab. Janina Buczkowska, prof. UKSW

Instytut Filozofii

Sekcja Teorii Poznania i Filozofii Języka
Katedra Filozofii Języka

 

stanowisko:

profesor nadzwyczajny

 

E-mail:  janina.buczkowska@vp.pl  

 Dydaktyka i konsultacje (link USOS) 

_________________________________________________________________________________________

 

WYKSZTAŁCENIE

Studia

 • 1971-1977 - studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Magisterium

 • 1977 - magister fizyki, na podstawie pracy: Wyznaczanie całkowitej zawartości pary wodnej w atmosferze na podstawie pomiarów aktynometrycznych

Doktorat

 • 1989 - doktor nauk humanistycznych nadany przez Radę Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej (obecnie UKSW) na podstawie pracy: Funkcje znaku a przepływ informacji napisanej pod kierunkiem ks. prof. Mieczysława Lubańskiego. Recenzenci: prof. dr hab. Henryk Stonert i prof. dr hab. Michał Tempczyk.

Habilitacja

 • 2003 - doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii (filozofia języka) nadany przez Radę Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. Systemowe rozumienie języka. Recenzenci: prof. dr hab. Mieczysław Lubański, prof. dr hab. Adam Nowaczyk, prof. dr hab. Jacek Paśniczek

 

KARIERA ZAWODOWA

Praca zawodowa

 • 1977-1982 - Instytut Techniki Budowlanej - asystent
 • 1981-1990 - Akademia Teologii Katolickiej
 • 1989 -1992 - Akademia Medyczna w Warszawie, Zakład Filozofii - asystent
 • 1992-1994 - Akademia Medyczna w Warszawie, Zakład Filozofii - adiunkt
 • 1993-2005 - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - adiunkt
 • od 2005 - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - prof. UKSW
 • 2000-2002 - Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie – adiunkt

Pełnione funkcje

 • od 2005 - kierownik Katedry Filozofii Języka

Członkostwo w organizacjach

 • członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
 • członek Polskiego Towarzystwa Semiotycznego

 

PRACA NAUKOWA I DOROBEK NAUKOWO-BADAWCZY

Kierunki badań

 • semiotyka, filozofia języka
 • teoria informacji, teoria systemów
 • zagadnienie znaczenia i odniesienia przedmiotowego wyrażeń językowych oraz problematyka związków pomiędzy światem zewnętrznym, poznającą myślą i językowo zorganizowanym wynikiem poznania
 • koncepcje języka jako systemu zdobywania i przetwarzania informacji o świecie zewnętrznym
 • teoria umysłu: problematyka percepcji, pochodzenie i natura pojęć, zagadnienia reprezentacyjnej roli treści mentalnych
 • filozofia nauki
 • bioetyka

Publikacje

Książki

 • Systemowe rozumienie języka, Warszawa 2002
 • O relacyjnej i informacyjnej naturze reprezentacji poznawczych, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012

Artykuły

 • Uwagi o znaczeniu znaku, Studia Philosophiae Christianae (1984)2, 7
 • Zagadnienie odniesienia przedmiotowego znaku do rzeczywistości, Studia Philosophiae Christianae (1985)2, 9
 • Zagadnienie statusu ontycznego embrionu ludzkiego, Studia Philosophiae Christianae 29(1993)1, 127-140
 • Uwagi o znaczeniu znaku, Studia Philosophiae Christianae 29(1984)2, 181-187
 • Zagadnienie odniesienia przedmiotu znaku do rzeczywistości, Studia Philosophiae Christianae 21(1985)2, 175-183
 • Funkcje znaku a przepływ informacji, w: Z Zagadnień Filozofii Przyrodoznawstwa i Filozofii Przyrody, t. 14, 1994, 13-126
 • Postulat przedjęzykowego istnienia przedmiotu, Studia Philosophiae Christianae 33(1997)1, 5-20
 • O odniesieniu wyrażeń językowych do rzeczywistości, Studia Philosophiae Christianae 33(1997)2, 17-32
 • Niektóre aspekty systemowego rozumienia języka, Studia Philosophiae Christianae 34(1998)2, 5-17
 • Uwagi o pojęciu informacji, Studia Philosophiae Christianae 35(1999)1, 89-104
 • Informations as a basis for representation, Studia Philosophiae Christianae 35(1999)2, 129-138
 • Poznawcza i komunikacyjna funkcja języka, Studia semiotyczne 33(2001), 47-64
 • Zagadnienie znaczenia wyrażeń językowych, Studia semiotyczne 34(2001), 85-114
 • Znaczenie a system znaków, Studia Philosophiae Christianae 37(2001)1,69-83
 • Kilka uwag o Kazimierza Kłósaka sposobie rozumienia pojęcia „faktu filozoficznego”, w: Myśl filozoficzna Księdza Profesora Kazimierza Kłósaka, red. A. Latawiec, G. Bugajak, wyd. UKSW, Warszawa 2004, 99-116
 • Pojęcia i znaczenia. Kilka uwag na temat językoznawstwa kognitywnego, Studia Philosophiae Christianae (2004)2, 259-277
 • Znaczenie językowe a wiedza o świecie. Analiza pojęcia znaczenia w kontekście poznawczych funkcji języka. Studia Philosophiae Christianae (2008)2, 5-25
 • Rola języka w kształtowaniu się obrazu świata, w: Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata, red. A. Latawiec, G. Bugajak, Warszawa 2008, 30-47
 • Kilka uwag o F. Dretske’go koncepcji reprezentacji, w: Kierunki filozofii klasycznej, inspiracje i kontynuacje, red. J. Krokos, K. Świętorzecka, R. Tomanek, Warszawa 2008, 271-290
 • O reprezentacjonistycznych teoriach świadomości, Studia Leopoliensia (2009)2, 63-74
 • Kilka uwag o przedmiocie reprezentacji, Studia Philosophiae Christianae (2009)2, 69-90
 • An attempt at the categorization of the limits of science, Studia Philosophiae Christianae (2011)3, 19-36

Publikacje redagowane

 • Stwarzanie i ewolucja, red. J. Buczkowska, A. Lemańska. Warszawa 2002

Recenzje

 • Kosmos-Logos, t. III, Podmiot i przedmiot, red. T. Grabińska i M. Zabierowski, Wrocław 1996, Studia Philosophiae Christianae 33(1997)2

Konferencje zorganizowane

 • 7.12.2007, UKSW, Warszawa, Świadomość jako model świata
 • 5.12.2008, UKSW, Warszawa Świadomość i przedmiot
 • 4.12.2009, Warszawa, UKSW, Myślenie i język

Kongresy, sympozja, konferencje – wygłoszone referaty

 • European Bioethics Seminar (Nijmegen 8-12.08.1994)
 • Informacja a reprezentacja, VI Polski Zjazd Filozoficzny (Toruń 5-9.09.1995)
 • Information as a basis for representation, Twentieth World Congress of Philosophy (Boston 10-16.08.1998)
 • Some aspects of the systemic charakter of language, XXI World Congress of philosophy (Stambuł 2003)
 • Niektóre aspekty systemowego charakteru języka, VII Polski Zjazd filozoficzny Szczecin (14-18.05.2004)
 • Rola języka w kształtowaniu obrazu świata, Filozoficzne i naukowo- przyrodnicze elementy obrazu świata (19.11.2003)
 • VIII Polski Zjazd Filozoficzny, Warszawa, O treści i znaczeniu wyrażeń (15-20.09.2008)
 • IX Polski Zjazd Filozoficzny, Wisła, Reprezentacje poznawcze i znaczenia językowe (17-21.09.2012)

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach